รับออกแบบพร้อมก่อสร้าง สนใจ ติดต่อ 0867431141

ยินดีให้คำปรึกษาและประเมินราคาฟรี!! ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้าง โทรติดต่อ 0867431141 รับเหมาก่อสร้าง รับออกแบบพร้อมก่อสร้าง รับสร้างบ้าน รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างโรงงาน รับสร้างโกดัง รับสร้างอาคารพาณิชย์ รับสร้างทาวน์เฮาส์ รับจ้างออกแบบ รับจ้างเขียนแบบ รับเขียนแบบก่อสร้าง แบบพิมพ์เขียว แบบยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ใบประเมินราคาBOQกู้เงินธนาคารขายแบบบ้าน ขายแบบอพาร์ทเม้นท์ ขายแบบโรงงาน ขายแบบโกดัง ขายแบบอาคารพาณิชย์ ขายแบบทาวน์เฮาส์
->>คลิกดูแบบอพาร์ทเม้นท์

หนังสือมอบอำนาจ*ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ

หนังสือมอบอำนาจ
(เพื่อดำเนินการขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วย)

วันที่..............เดือน..............................พ.ศ....................
                                                                                ข้าพเจ้า...............................................................อายุ................ปี
เจ้าของ
ผู้จัดการ
หุ้นส่วนผู้จัดการ
....................................................................
ตั้งอยู่เลขที่........................ตรอก/ซอย........................................ถนน................................................................
ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต.....................................จังหวัด..............................................
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร....................................................................โทร...................................................
                ขอมอบอำนาจให้.........................................................................................อายุ...............................ปี
อยู่บ้านเลขที่.....................ตรอก/ซอย.............................................ถนน...........................................................
ตำบล/แขวง..........................................อำเภอ/เขต.....................................จังหวัด............................................
ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่...............................................ออกให้ ณ.......................................................
เมื่อวันที่..............................................โทร........................................................เป็นผู้แจ้ง
                                I  จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีธุรกิจเฉพาะ
                                I  เปลี่ยนแปลงแก้ไข
                                I  ย้ายสถานการค้า
ของสถานที่การค้าดังกล่าวข้างต้นต่อเจ้าพนักงานสรรพากรแทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ และให้มีอำนาจแก้ไข
เพิ่มเติมข้อความในแบบที่ยื่นได้
                การที่ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวได้กระทำไปไม่ว่าจะเป็นการชี้แจงหรือให้ถ้อยคำใด ๆ ก็ดี การให้
ความยินยอมหรือการปฏิเสธการรับผิดที่จะเสียภาษีอากรใด  ๆ หรือไม่ประการใดก็ดี หรือการรับทราบการ
ประเมินภาษีอากรจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ดี ข้าพเจ้าขอรับผิดเสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้กระทำหรือให้ถ้อยคำ
ด้วยตนเองทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานข้างท้ายนี้
                                                                                (ลงชื่อ)...........................................................ผู้มอบอำนาจ
(ประทับตรา)                        (ลงชื่อ).............................................................ผู้รับมอบอำนาจ
                                                                                (ลงชื่อ).............................................................พยาน
                                                                                (ลงชื่อ).............................................................พยาน

รับสร้างโกดังสำเร็จรูป รับสร้างโรงงานสำเร็จรูป

>> สร้างโกดังสำเร็จรูป สร้างโรงงาน สร้างคลังสินค้า สร้างโกดัง ร้านค้าสไตล์โกดัง โครงสร้างเหล็กกล่อง เหล็กไวแฟรงค์ ใช้เวลาสร้าง 20-40 วัน
>>ราคาโครงสร้าง 1,900 -2500 บาท / ตารางเมตร
>>ระบบโครงสร้างโกดังสำเร็จรูป เป็นการสร้างโรงงาน สร้างโกดัง ตามมามตรฐานวิศวกรรม แตกต่างแค่เพียง เราจะผลิตชิ้นส่วนที่โรงงานและนำไปประกอบหน้างาน
>>สนใจติดต่อ คุณบี โทร 086-7431141
ID Line : @baanthaidd

ออกแบบพร้อมก่อสร้าง โรงงาน โกดัง คลังสินค้า ราคาไม่แพง ถูกมาก

ออกแบบพร้อมก่อสร้างโรงงาน โครงเหล็กเสา และโครงเหล็กหลังคา เหล็กรูปพรรณ เอชบีม (H-Beam), ไวด์แฟรงค์ (Wide Flange) และ ไอบีม (I-Beam)