หนังสือมอบอำนาจ*ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ

หนังสือมอบอำนาจ
(เพื่อดำเนินการขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วย)

วันที่..............เดือน..............................พ.ศ....................
                                                                                ข้าพเจ้า...............................................................อายุ................ปี
เจ้าของ
ผู้จัดการ
หุ้นส่วนผู้จัดการ
....................................................................
ตั้งอยู่เลขที่........................ตรอก/ซอย........................................ถนน................................................................
ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต.....................................จังหวัด..............................................
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร....................................................................โทร...................................................
                ขอมอบอำนาจให้.........................................................................................อายุ...............................ปี
อยู่บ้านเลขที่.....................ตรอก/ซอย.............................................ถนน...........................................................
ตำบล/แขวง..........................................อำเภอ/เขต.....................................จังหวัด............................................
ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่...............................................ออกให้ ณ.......................................................
เมื่อวันที่..............................................โทร........................................................เป็นผู้แจ้ง
                                I  จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีธุรกิจเฉพาะ
                                I  เปลี่ยนแปลงแก้ไข
                                I  ย้ายสถานการค้า
ของสถานที่การค้าดังกล่าวข้างต้นต่อเจ้าพนักงานสรรพากรแทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ และให้มีอำนาจแก้ไข
เพิ่มเติมข้อความในแบบที่ยื่นได้
                การที่ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวได้กระทำไปไม่ว่าจะเป็นการชี้แจงหรือให้ถ้อยคำใด ๆ ก็ดี การให้
ความยินยอมหรือการปฏิเสธการรับผิดที่จะเสียภาษีอากรใด  ๆ หรือไม่ประการใดก็ดี หรือการรับทราบการ
ประเมินภาษีอากรจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ดี ข้าพเจ้าขอรับผิดเสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้กระทำหรือให้ถ้อยคำ
ด้วยตนเองทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานข้างท้ายนี้
                                                                                (ลงชื่อ)...........................................................ผู้มอบอำนาจ
(ประทับตรา)                        (ลงชื่อ).............................................................ผู้รับมอบอำนาจ
                                                                                (ลงชื่อ).............................................................พยาน
                                                                                (ลงชื่อ).............................................................พยาน

รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ เขียนแบบอพาร์ทเม้นท์ แบบอพาร์ทเม้นท์ แบบคอนโด แบบรีสอร์ท แบบโรงแรม แบบหอพัก

**รับออกแบบ รับเขียนแบบ แบบอพาร์ทเม้นท์ แบบโรงแรม แบบคอนโด แบบหอพัก
**รับออกแบบและก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างโรงเเรม รับสร้างอพาร์ทเม้นท์  
ผลงานออกแบบ   http://www.xn--l3cahhe4c8f2ab8l2b.com/p/blog-page_8.html
ติดตามทางเพจ facebook  https://www.facebook.com/baanthaidd.construction/
ยินดีให้คำปรึกษาและประเมินราคาฟรี!!
ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้าง กรุณาติดต่อทีมงาน
☎️โทร 0867431141 (ผู้ออกแบบ)
Line ID: @baanthaidd (ใส่ @ ด้วยนะครับ) หรือคลิ๊กลิงค์
https://line.me/R/ti/p/%40xut9578t

แบบทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ผู้ออกแบบ ติดต่อคุณบี(ผู้ออกแบบ) โทร0867431141