สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (น.ส.๓ ก.)

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน  (..๓ ก.)
                                                                               ทำที่………………………………..….

                                                            ที่ ……..เดือน…………………….…...………………

                สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง…………………………………………...………...อายุ…..….ปี
อยู่บ้านเลขที่…………...ถนน………………………………ตำบล/แขวง…………………………….
อำเภอ/เขต………………………………จังหวัด………….….………….ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
 ผู้จะขาย  ฝ่ายหนึ่งกับ…………………….……..อายุ…..……ปี   อยู่บ้านเลขที่………..……….…
ถนน……………….………….ตำบล/แขวง……….….………………อำเภอ/เขต…….……….….….
จังหวัด…………….ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า ผู้จะซื้อ  อีกฝ่ายหนึ่ง
                ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

                ข้อ  ๑  ผู้จะซื้อตกลงจะซื้อและผู้จะขายตกลงจะขายที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(.. ๓ ก.)   ทะเบียนเลขที่………..……….เล่มที่………....…….หน้า…….เลขที่ดิน……………….
หมายเลข…………….แผ่นที่………….…..ตำบล……….อำเภอ……….……จังหวัด………...….…..

จำนวนเนื้อที่ประมาณ………………ไร่………..งาน………….ตารางวา   ในราคาไร่ละ.……….บาท

(…………………)   รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น………….บาท   (…………………)   ราคาที่ดินนี้ผู้จะซื้อและผู้จะขายตกลงจะซื้อจะขายเป็นการยกแปลง

                ข้อ  ๒  ในวันทำสัญญานี้ผู้จะซื้อได้มัดจำเป็นเงินจำนวน………………….บาท……………)
ด้วยเงินสด/เช็คธนาคาร……………………….สาขา…………………เช็คเลขที่……………………..
ลงวันที่……………จำนวนเงิน…………………..…………บาท(………………………………)และ
ผู้จะขายได้รับเงิน/เช็คดังกล่าวเรียบร้อยแล้วโดยให้ถือว่าเป็นมัดจำนี้เป็นการชำระราคาที่ดินบางส่วน  สำหรับเงินค่าที่ต้นที่เหลืออีกจำนวน………………..บาท   (…………………..)   ผู้จะซื้อแบ่งชำระให้ผู้จะขายเป็น………………….งวด   ดังนี้

                งวดที่หนึ่ง  ชำระในวันที่……………………เป็นเงินจำนวน…………….…….….……บาท(………………..)   ด้วยเงินสด/เช็คธนาคาร………………….สาขา………………………………….
เช็คเลขที่……………………………………..ลงวันที่………………………………………………...
จำนวนเงิน…………………………บาท   (……………………)


                งวดที่สอง  ชำระในวันที่………………………เป็นจำนวนเงิน…………………………บาท
(……………….)   ด้วยเงินสด/เช็คธนาคาร………………สาขา………………..เช็คเลยที่…………...
ลงวันที่………………….จำนวนเงิน……………………………บาท   (……………………….)

                งวดที่สาม ชำระในวันที่โอนกรรมสิทธิที่ดินที่จะซื้อขายกันตามสัญญานี้เป็นจำนวน
เงิน……………บาท   (………………)   ด้วยเงินสด/เช็คธนาคาร………………สาขา………………
เช็คเลขที่…………….ลงวันที่……………..จำนวนเงิน………………….บาท   (………….………..)

                ข้อ  ๓  ผู้จะขายรับรองว่าที่ดินที่จะขายเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จะขายแต่เพียงผู้เดียว  และที่ดินดังกล่าวปราศจากภาระผูกพัน การรอนสิทธิ สิทธิใด ๆ เหนือที่ดิน ตลอดจนการเวนคืนที่ดิน

                ข้อ  ๔  ผู้จะขายรับรองว่าจะไม่ขุดหรือยอมให้ผู้อื่นขุดหน้าดินบนดินที่จะซื้อจะขายนับแต่วันทำสัญญาฉบับนี้

                ข้อ  ๕  ผู้จะขายยินยอมให้ผู้จะซื้อมีสิทธิเข้าไปใช้และทำประโยชน์ในที่ดินที่ทำสัญญาจะซื้อจะขายดังกล่าวในสัญญาข้อ  ๑  นับแต่วันทำสัญญานี้ได้  อาทิเช่น  การตักลูกรัง การปรับที่การถมที่การทำถนน การขออนุญาตในการปลูกสร้าง การทำการก่อสร้างบนที่ดิน การรังวัด การจัดสรรโดย   ผู้จะขายยินยอมจะเป็นผู้ลงนามในเอกสารแบบเรื่องราว คำร้องหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นขออนุญาตต่อทางราชการเพื่อทำประโยชน์ในที่ดินตามสัญญาข้อนี้

                ข้อ  ๖  ผู้จะขายยินยอมให้ผู้จะซื้อให้บุคคลอื่นเข้าเป็นคู่สัญญาแทนผู้จะซื้อ  หรือเป็นผู้รับโอนกรรมสิทธ์ในที่ดินแทนผู้จะซื้อได้ ทั้งนี้โดยผู้จะซื้อจะแจ้งให้ผู้จะขายทราบถึงการเลี่ยนแปลง      ผู้เข้าถือสิทธิตามสัญญานี้

ข้อ ๗  ผู้จะซื้อและผู้จะขายตกลงกำหนดวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินภายในวันที่………………………….ณ  สำนักงานที่ดินจังหวัด

ข้อ  ๘  ในกรณีที่ผู้จะซื้อยังไม่พร้อมที่จะรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ ผู้จะขายยินยอมผ่อนผันเลื่อนกำหนดวันโอนกรรมสิทธิที่ดินไปจนกว่าผู้จะซื้อจะพร้อมรับโอนกรรมสิทธ์       ที่ดินทั้งนี้ผู้จะซื้อจะแจ้งให้ผู้จะขายทราบล่วงหน้าเพื่อกำหนดวันโอนกรรมสิทธ์ที่ดินใหม่


                ข้อ  ๙  ผู้จะขายจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและส่งมอบที่ดินให้แก่ผู้จะซื้อโดยไม่มีบุคคลใด   ครอบครองตลอดจนการทำประโยชน์ การเพาะปลูก การปลูกสร้างใด ๆ บนที่ดินตามสัญญานี้

                ข้อ  10  ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีอากร ค่านายหน้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกิดจากการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ผู้จะขายเป็นผู้ชำระแต่ฝ่ายเดียว

                ข้อ  ๑๑  ผู้จะซื้อผิดสัญญาข้อใดก็ดี  ให้ถือว่าผู้จะซื้อผิดสัญญาและผู้จะขายมีสิทธิริบเงินมัดจำ

                ข้อ  ๑๒  ผู้จะขายผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี  ผู้จะซื้อมีสิทธิฟ้องบังคับให้ผู้จะขายต้องจ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้จะซื้อเป็น…………….เท่าของเงินที่ผู้จะขายได้รับจากผู้จะซื้อตามสัญญาข้อ   ๒

                ข้อ  ๑๓  ผู้จะขายได้ฝาก  น.๓ ก. ดังกล่าวในสัญญาข้อ ๑ ไว้กับผู้จะซื้อ

                สัญญานี้ทำขึ้นไว้เป็นสองฉบับมีความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

                                                                                                ลงซื่อ……………………ผู้จะขาย
                                                                                                         (……………………)
                                                                                                ลงซื่อ……………………ผู้จะซื้อ
                                                                                                         (……………………)
                                                                                                ลงซื่อ…………………….พยาน
                                                                                                         (……………………)
                                                                                                ลงซื่อ…………………….พยาน
                                                                                                         (……………………)

รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ เขียนแบบอพาร์ทเม้นท์ แบบอพาร์ทเม้นท์ แบบคอนโด แบบรีสอร์ท แบบโรงแรม แบบหอพัก

**รับออกแบบ รับเขียนแบบ แบบอพาร์ทเม้นท์ แบบโรงแรม แบบคอนโด แบบหอพัก
**รับออกแบบและก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างโรงเเรม รับสร้างอพาร์ทเม้นท์  
ผลงานออกแบบ   http://www.xn--l3cahhe4c8f2ab8l2b.com/p/blog-page_8.html
ติดตามทางเพจ facebook  https://www.facebook.com/baanthaidd.construction/
ยินดีให้คำปรึกษาและประเมินราคาฟรี!!
ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้าง กรุณาติดต่อทีมงาน
☎️โทร 0867431141 (ผู้ออกแบบ)
Line ID: @baanthaidd (ใส่ @ ด้วยนะครับ) หรือคลิ๊กลิงค์
https://line.me/R/ti/p/%40xut9578t

แบบทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ผู้ออกแบบ ติดต่อคุณบี(ผู้ออกแบบ) โทร0867431141