หนังสือค้ำประกัน

ดาวน์โหลด

หนังสือค้ำประกัน


                         หนังสือนี้ทำขึ้นที่………………………………………………………………….เมื่อวันที่……………เดือน…………. .………………….. โดย

                         ข้าพเจ้า……………………………………………………………อายุ………….ปี อยู่บ้านเลขที่ ………………..ตรอก/ซอย………………………….ถนน……………………………แขวง/ตำบล………………………………อำเภอ/เขต……………………………………………จังหวัด…………………………………… สังกัดหน่วยงานราชการ ……………………………กระทรวง……………………………………….ระดับ……………………………………. ถือบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการเลขที่……………………………...……………………………. ออกให้โดย…………………………………………………………….  ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าผู้ค้ำประกันตกลงทำหนังสือนี้ให้ไว้แก่ นาย/นาง/นางสาว................................................................ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าลูกหนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่า

                         ข้อ 1.        ตามที่นาย/นาง/นางสาว....................................................ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าเจ้าหนี้ได้ทำสัญญา...............................โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสัญญา.................................. ฉบับลงวันที่…....เดือน……………………………...……………ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าสัญญา”  ซึ่งผู้ค้ำประกันได้ทราบและเข้าใจสัญญาเป็นอย่างดีแล้วนั้น
                                            ผู้ค้ำประกันตกลงผูกพันเข้าค้ำประกันลูกหนี้ต่อเจ้าหนี้ โดยขอสัญญาว่า  ถ้าลูกหนี้ปฏิบัติผิดนัดผิดข้อตกลงตามสัญญา หรือมีหนี้สินค้างชำระต่อเจ้าหนี้หรือทำให้เจ้าหนี้เสียหายไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ผู้ค้ำประกันตกลงยินยอมชำระหนี้หรือค่าเสียหายบรรดาที่เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องกับลูกหนี้ก่อน และผู้ค้ำประกันตกลงร่วมรับผิดในฐานะลูกหนี้ร่วมกับลูกหนี้ตลอดไป จนกว่าเจ้าหนี้จะได้รับชำระหนี้สินเชิงแล้ว

                         ข้อ 2.        หากเจ้าหนี้ผ่อนผันหรือผ่อนเวลาใด ๆ ให้แก่ลูกหนี้ ผู้ค้ำประกันตกลง     ยินยอมรับการผ่อนผัน ผ่อนเวลานั้นด้วย โดยเจ้าหนี้ไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบ และผู้ค้ำประกันจะไม่ถือการผ่อนผัน ผ่อนเวลา เป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของตนเป็นอันขาด

               ข้อ 3.        ผู้ค้ำประกันตกลงจะไม่ถอนค้ำประกันตามสัญญานี้ จนกว่าลูกหนี้จะหลุดพ้นความผูกพันความรับผิดกับเจ้าหนี้

                         ข้อ 4.        ในกรณีที่เจ้าหนี้กับลูกหนี้ได้กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเป็นประการใด ไม่ว่าคราวหนึ่งคราวใด ผู้ค้ำประกันยังคงมีความผูกผันในฐานะผู้ค้ำประกันต่อเจ้าหนี้ และจะไม่ยกเหตุดังกล่าวมาปฏิเสธความรับผิดตามหนังสือนี้อย่างเด็ดขาด

                         ข้อ 5.        ผู้ค้ำประกันตกลงสละสิทธิที่จะยกเอาบรรดาข้อต่อสู้ต่างๆที่ลูกหนี้มีอยู่กับเจ้าหนี้มาเพื่อปฏิเสธความรับผิดของตนตามหนังสือนี้อย่างเด็ดขาด

                         ข้อ 6.        การบอกกล่าวทวงถาม หรือส่งเอกสารใดไปยังผู้ค้ำประกันตามภูมิลำเนาที่ปรากฏในหนังสือนี้ ให้ถือเป็นการส่งโดยชอบ และผู้ค้ำประกันได้ทราบนับแต่วันที่คำบอกกล่าวหรือเอกสารพึงไปถึงตามปกติ

หนังสือนี้ทำขึ้นเป็นหนึ่งฉบับ ผู้ค้ำประกันได้ทราบและเข้าใจข้อความในหนังสือนี้โดยตลอดเป็นอย่างดีแล้ว เห็นว่าตรงกับเจตนาของตน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและมอบให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้

                        ลงชื่อ..................................................... ผู้ค้ำประกัน
                                      (                                                                          )

                            ลงชื่อ..................................................... พยาน
                                      (                                                                          )

                            ลงชื่อ..................................................... พยาน
                                      (                                                                          )


รับสร้างบ้านถูกดีคุ้มค่าที่สุด - คุณภาพเกรดเอ ราคาไม่แพง

ผลงานเขียนแบบก่อสร้าง เพื่อขออนุญาตก่อสร้างทั้งหมด

กด Like. ถูกใจเลยครับ.. https://www.facebook.com/baanthaidd.construction/

บริการออกแบบ เขียนแบบ ขายแบบก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างพร้อมขออนุญาตก่อสร้าง
ติดต่อเรา ☏โทร. 086-7431141 ✉ Line ID: line052014 ✉ email: baanthaidd@gmail.com
เขียนแบบและยื่นแบบขออนุญาตให้ฟรี สำหรับลูกค้าที่รับเหมาก่อสร้างกับทางบริษัท
สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 บริษัท บ้านไทยดีดี จำกัด
แบบอพาร์ทเม้นท์, แบบอพาร์ทเม้นท์2ชั้น, แบบอพาร์ทเม้นท์3ชั้น, แบบอพาร์ทเม้นท์4ชั้น, แบบอพาร์ทเม้นท์5ชั้น,apartment design, apartment planning, ขายแบบอพาร์ตเมนท์ สำเร็จรูป, ขายแบบอพาร์ทเมนท์ apartment สำเร็จรูป ขนาด 100 ตารางวา, รับออกแบบอพาร์ทเมนต์, แบบหอพัก, แบบหอพัก 3 ชั้น, แบบหอพัก 4 ชั้น, แบบหอพัก 5 ชั้น, แบบหอพัก 6 ชั้น, แบบหอพัก 7 ชั้น, แบบหอพัก 8 ชั้น, แบบอพาร์ตเมนท์, แบบอพาร์ทเมนต์ 3 ชั้น, แบบอพาร์ทเมนต์ 4 ชั้น, แบบอพาร์ทเมนต์ 5 ชั้น ไม่มีลิฟท์, แบบอพาร์ทเมนต์ 5 ชั้นมีลิฟท์, แบบอพาร์ทเมนต์ 6 ชั้นมีลิฟท์, แบบอพาร์ทเมนต์ 7 ชั้นมีลิฟท์, แบบอพาร์ทเมนต์ 8 ชั้นมีลิฟท์, แบบอพาร์ทเมนท์ สำเร็จรูป ขนาด 150 ตารางวา, แบบแปลนอพาร์ทเมนต์,อพาร์ทเม้นท์, หอพัก, ห้องพัก, ห้องเช่า, อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า, apartment

แบบบบ้านชั้นเดียว

บริการออกแบบเขียนแบบก่อสร้างพร้อมรับเหมาก่อสร้าง

บริการออกแบบเขียนแบบก่อสร้างพร้อมรับเหมาก่อสร้าง
แบบแปลนพิมพ์เขียวแบบบ้านและอาคารทุกชนิด
สามารถนำแบบแปลนนี้ไปปลูกสร้าง หรือขอกู้ธนาคาร Bank ได้ทันที
และรับเขียนแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมาย
1.แบบแปลนก่อสร้างอย่างละ 5ชุด
(แบบสถาปัตย์+แบบโครงสร้าง+แบบระบบไฟฟ้า+แบบระบบประปา-สุขาภิบาล)
2.รายการคำนวณ 1ชุด พร้อมเซ็นรับรองรายการคำนวณโดยวิศวกรโยธาทุกแผ่น
3.หนังสือรับรองสถาปนิกพร้อมสำเนาใบอนุญาต
4.หนังสือรับรองวิศวกรพร้อมสำเนาใบอนุญาต
รับเซ็นต์แบบโดยระดับสามัญวิศวกรโยธา สย.
รับเซ็นต์แบบโดยระดับสามัญสถาปนิก สสถ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณบี โทร. 086-743-1141
E-mail : baanthaidd@gmail.com
Line ID : line052014
เขียนแบบให้ฟรีพร้อมไปยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคารแทนลูกค้า
สำหรับลูกค้าที่รับเหมาก่อสร้างกับทางบริษัท

แบบฟรี รับบริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน ออกแบบตกแต่งบ้าน

บริการ รับทำรั้วบ้าน รั้วโรงงาน รับเหมาทำรั้วทุกประเภท

บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน ออกแบบตกแต่งบ้าน

รับออกแบบวางผังโครงการบ้านจัดสรร โครงการบ้านจัดสรร

รับถอดแบบประมาณราคา คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประมาณราคาก่อสร้าง BOQ

รับถอดแบบประมาณราคา คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประมาณราคาก่อสร้าง BOQ
ถอดแบบหาปริมาณวัสดุเพื่อคํานวณราคาต้นทุนค่าก่อสร้าง

รับออกแบบและก่อสร้าง โรงงาน โกดัง โครงสร้างเหล็ก

รับก่อสร้าง ออกแบบ เขียนแบบ รายการคำนวณโครงสร้าง วิศวกรรมโยธา ทุกประเภท

แนะนำตัวอย่างแบบบ้าน รวมแบบบ้านหลากหลาย Style ที่คุณเองจะยังไม่เคยเห็น

บริการ

รับสร้างอพาร์ทเม้นท์, เขียนแบบ, แบบอพาร์ทเม้นท์, อพาร์ทเม้นท์, สร้างหอพัก, อาคารพักอาศัย, อาคาร, ก่อสร้าง, แบบก่อสร้าง, แบบบ้าน รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์, รับเขียนแบบอพาร์ทเม้นท์, รับสร้างอพาร์ทเม้นท์, สร้าง apartment, รับสร้างหอพัก, รับสร้างโรงแรม รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์, รับเขียนแบบอพาร์ทเม้นท์, รับสร้างอพาร์ทเม้นท์, สร้าง apartment, รับสร้างหอพัก, รับสร้างโรงแรม เขียนแบบอพาร์ทเม้นท์, แบบอพาร์ทเม้นท์, เขียนแบบสร้างหอพัก, ออกแบบอาคารพักอาศัย สร้างอพาร์ทเม้นท์, รับสร้างคอนโด, แบบอพาร์ทเม้นท์ 3 ชั้น, แบบอพาร์ทเม้นท์ 3 ชั้น ราคาประหยัด, ออกแบบสร้างอพาร์ทเม้นท์ 5 ชั้น, แบบอพาร์ทเม้นท์ 2 ชั้น รับสร้างแบบอพาร์ทเม้นท์, ออกแบบอพาร์ทเม้นท์-เขียนแบบอพาร์ทเม้นท์ บ้าน, หอพัก, คอนโดมิเนิยม, อาคารทุกชนิด รับเสนอราคาก่อสร้าง ออกแบบอพาร์ทเม้นท์ เขียนแบบอพาร์ทเม้นท์ สร้างอพาร์ทเม้นท์ แบบอพาร์ทเม้นท์ คอนโด รับเขียนแบบบ้าน, รับออกแบบบ้าน, รับออกแบบภายใน, รับออกแบบอาคาร, รับเขียนแบบคอนโด, รับตกแต่งภายใน, รับสร้างบ้าน, รับเหมาก่อสร้าง, รับเขียนแบบบ้าน 3D, รับเหมาสร้างบ้าน, ต่อเติมภายใน, ต่อเติมบ้าน, ต่อเติมภายนอก, รับสร้างบ้าน, รับเขียนแบบบ้านราคาถูก, แบบบ้านชั้นเดียว, ขายแบบบ้าน, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านทุกไสต์สามารถปรับแบบได้, บริการรับออกแบบ, รับเขียนแบบโรงงาน,รับเขียนแบบอาคารพาณิชย์, รับเขียนแบบต่อเติมบ้าน รับออกแบบบ้าน, รับสร้างบ้าน, รับเขียนแบบบ้าน, รับออกแบบบ้าน, รับสร้างสำนักงาน, รับสร้างบ้านทุกสไตล์, รับออกแบบสำนักงาน, รับสร้างบ้าน, รับเขียนแบบบ้าน, รับออกแบบบ้าน, รับสร้างสำนักงาน, รับสร้างบ้านทุกสไตล์, รับตกแต่งภายใน, ตกแต่งคอนโด, รับจัดสวน แบบบ้าน รับออกแบบบ้าน, รับสร้างบ้าน, รับสร้างบ้านทุกสไตล์, รับสร้างสำนักงาน, รับออกแบบภายในตกแต่งคอนโด, ตกแต่งภายใน, ตกแต่งภายในคอนโด, ตกแต่งภายในบ้าน, ตกแต่งภายในรีสอร์ท, ตกแต่งภายในสำนักงาน, ตกแต่งภายในโรงแรม, ต่อเติมบ้าน, รับตกแต่งภายใน, รับเขียนแบบ, รับเขียนแบบบ้าน, รับเหมาก่อสร้าง, ออกแบบตกแต่งภายใน, ออกแบบบ้าน, ซ่อมแซมบ้าน, รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์, รับออกแบบคอนโด, รับออกแบบอาคารพาณิชย์, รับออกแบบตึก, รับออกแบบอาคาร, รับออกแบบสำนักงาน, รับออกแบบโรงแรม รับเขียนแบบบ้าน, รับออกแบบบ้าน, รับออกแบบภายใน, รับออกแบบอาคาร, รับเขียนแบบคอนโด, รับเขียนแบบโรงงาน, รับเขียนแบบอาคารพาณิชย์