รับออกแบบพร้อมก่อสร้าง สนใจ ติดต่อ 0867431141

ยินดีให้คำปรึกษาและประเมินราคาฟรี!! ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้าง โทรติดต่อ 0867431141 รับเหมาก่อสร้าง รับออกแบบพร้อมก่อสร้าง รับสร้างบ้าน รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างโรงงาน รับสร้างโกดัง รับสร้างอาคารพาณิชย์ รับสร้างทาวน์เฮาส์ รับจ้างออกแบบ รับจ้างเขียนแบบ รับเขียนแบบก่อสร้าง แบบพิมพ์เขียว แบบยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ใบประเมินราคาBOQกู้เงินธนาคารขายแบบบ้าน ขายแบบอพาร์ทเม้นท์ ขายแบบโรงงาน ขายแบบโกดัง ขายแบบอาคารพาณิชย์ ขายแบบทาวน์เฮาส์
->>คลิกดูแบบอพาร์ทเม้นท์

หนังสือค้ำประกัน

ดาวน์โหลด

หนังสือค้ำประกัน


                         หนังสือนี้ทำขึ้นที่………………………………………………………………….เมื่อวันที่……………เดือน…………. .………………….. โดย

                         ข้าพเจ้า……………………………………………………………อายุ………….ปี อยู่บ้านเลขที่ ………………..ตรอก/ซอย………………………….ถนน……………………………แขวง/ตำบล………………………………อำเภอ/เขต……………………………………………จังหวัด…………………………………… สังกัดหน่วยงานราชการ ……………………………กระทรวง……………………………………….ระดับ……………………………………. ถือบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการเลขที่……………………………...……………………………. ออกให้โดย…………………………………………………………….  ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าผู้ค้ำประกันตกลงทำหนังสือนี้ให้ไว้แก่ นาย/นาง/นางสาว................................................................ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าลูกหนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่า

                         ข้อ 1.        ตามที่นาย/นาง/นางสาว....................................................ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าเจ้าหนี้ได้ทำสัญญา...............................โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสัญญา.................................. ฉบับลงวันที่…....เดือน……………………………...……………ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าสัญญา”  ซึ่งผู้ค้ำประกันได้ทราบและเข้าใจสัญญาเป็นอย่างดีแล้วนั้น
                                            ผู้ค้ำประกันตกลงผูกพันเข้าค้ำประกันลูกหนี้ต่อเจ้าหนี้ โดยขอสัญญาว่า  ถ้าลูกหนี้ปฏิบัติผิดนัดผิดข้อตกลงตามสัญญา หรือมีหนี้สินค้างชำระต่อเจ้าหนี้หรือทำให้เจ้าหนี้เสียหายไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ผู้ค้ำประกันตกลงยินยอมชำระหนี้หรือค่าเสียหายบรรดาที่เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องกับลูกหนี้ก่อน และผู้ค้ำประกันตกลงร่วมรับผิดในฐานะลูกหนี้ร่วมกับลูกหนี้ตลอดไป จนกว่าเจ้าหนี้จะได้รับชำระหนี้สินเชิงแล้ว

                         ข้อ 2.        หากเจ้าหนี้ผ่อนผันหรือผ่อนเวลาใด ๆ ให้แก่ลูกหนี้ ผู้ค้ำประกันตกลง     ยินยอมรับการผ่อนผัน ผ่อนเวลานั้นด้วย โดยเจ้าหนี้ไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบ และผู้ค้ำประกันจะไม่ถือการผ่อนผัน ผ่อนเวลา เป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของตนเป็นอันขาด

               ข้อ 3.        ผู้ค้ำประกันตกลงจะไม่ถอนค้ำประกันตามสัญญานี้ จนกว่าลูกหนี้จะหลุดพ้นความผูกพันความรับผิดกับเจ้าหนี้

                         ข้อ 4.        ในกรณีที่เจ้าหนี้กับลูกหนี้ได้กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเป็นประการใด ไม่ว่าคราวหนึ่งคราวใด ผู้ค้ำประกันยังคงมีความผูกผันในฐานะผู้ค้ำประกันต่อเจ้าหนี้ และจะไม่ยกเหตุดังกล่าวมาปฏิเสธความรับผิดตามหนังสือนี้อย่างเด็ดขาด

                         ข้อ 5.        ผู้ค้ำประกันตกลงสละสิทธิที่จะยกเอาบรรดาข้อต่อสู้ต่างๆที่ลูกหนี้มีอยู่กับเจ้าหนี้มาเพื่อปฏิเสธความรับผิดของตนตามหนังสือนี้อย่างเด็ดขาด

                         ข้อ 6.        การบอกกล่าวทวงถาม หรือส่งเอกสารใดไปยังผู้ค้ำประกันตามภูมิลำเนาที่ปรากฏในหนังสือนี้ ให้ถือเป็นการส่งโดยชอบ และผู้ค้ำประกันได้ทราบนับแต่วันที่คำบอกกล่าวหรือเอกสารพึงไปถึงตามปกติ

หนังสือนี้ทำขึ้นเป็นหนึ่งฉบับ ผู้ค้ำประกันได้ทราบและเข้าใจข้อความในหนังสือนี้โดยตลอดเป็นอย่างดีแล้ว เห็นว่าตรงกับเจตนาของตน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและมอบให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้

                        ลงชื่อ..................................................... ผู้ค้ำประกัน
                                      (                                                                          )

                            ลงชื่อ..................................................... พยาน
                                      (                                                                          )

                            ลงชื่อ..................................................... พยาน
                                      (                                                                          )


รับสร้างโกดังสำเร็จรูป รับสร้างโรงงานสำเร็จรูป

>> สร้างโกดังสำเร็จรูป สร้างโรงงาน สร้างคลังสินค้า สร้างโกดัง ร้านค้าสไตล์โกดัง โครงสร้างเหล็กกล่อง เหล็กไวแฟรงค์ ใช้เวลาสร้าง 20-40 วัน
>>ราคาโครงสร้าง 1,900 -2500 บาท / ตารางเมตร
>>ระบบโครงสร้างโกดังสำเร็จรูป เป็นการสร้างโรงงาน สร้างโกดัง ตามมามตรฐานวิศวกรรม แตกต่างแค่เพียง เราจะผลิตชิ้นส่วนที่โรงงานและนำไปประกอบหน้างาน
>>สนใจติดต่อ คุณบี โทร 086-7431141
ID Line : @baanthaidd

ออกแบบพร้อมก่อสร้าง โรงงาน โกดัง คลังสินค้า ราคาไม่แพง ถูกมาก

ออกแบบพร้อมก่อสร้างโรงงาน โครงเหล็กเสา และโครงเหล็กหลังคา เหล็กรูปพรรณ เอชบีม (H-Beam), ไวด์แฟรงค์ (Wide Flange) และ ไอบีม (I-Beam)