หนังสือมอบอำนาจ

ดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจ
(ทั่วไป)

ทำที่………………..………………….
วันที่……….เดือน……………………….…………

                โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า…………………………………….ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร…………………………เลขที่………………………ออกให้ ณ …. ………………..เมื่อวันที่……………………...อยู่บ้านเลขที่……..…..ตรอก/ซอย………….…….ถนน……………..……...แขวง/ตำบล …………………. เขต/อำเภอ …………….…จังหวัด……………………………

                ขอมอบอำนาจให้………………………………………ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร………………………………..
เลขที่ ………….. ออกให้ ณ ………………………. เมื่อวันที่ …………………… อยู่บ้านเลขที่ ……………… ตรอก/ซอย…………………ถนน……………………แขวง/ตำบล………………….เขต/อำเภอ………………….จังหวัด…………………………….

                เป็นผู้มีอำนาจ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ

                ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปตามหนังสือมอบอำนาจนี้เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเองทั้งสิ้น

                เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

                                                                                                ลงชื่อ…………………………………..ผู้มอบอำนาจ
                                                                                                        (………………………………….)
                                                                                                ลงชื่อ………………………….…….ผู้รับมอบอำนาจ
                                                                                                        (………………………………….)

ต่อหน้า2
                ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้มอบอำนาจ  และผู้มอบอำนาจได้ลงลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือต่อหน้าข้าพเจ้า
                                                                                                ลงชื่อ……………………………………..พยาน
                                                                                                         (…………………………………….)
                                                                                                ลงชื่อ……………………………………….พยาน
                                                                                                          (……………………………………..)

ผลงานบางส่วนของเรา..รับออกแบบ รับเขียนแบบ รับเขียนแบบขออนุญาตก่อสร้าง โทร.0867431141

รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ เขียนแบบอพาร์ทเม้นท์

แบบทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ผู้ออกแบบ ติดต่อคุณบี(ผู้ออกแบบ) โทร0867431141

แบบอพาร์ทเม้นท์ แบบคอนโด แบบรีสอร์ท แบบโรงแรม แบบหอพัก