สัญญาจ้างและกำหนดสภาพการจ้าง

สัญญาจ้างและกำหนดสภาพการจ้าง

                สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ ……………เดือน………………………..…………ระหว่าง บริษัท……….…………………จำกัด โดย………………………………………………………………
และ…………………………………………………………………………………กรรมการผู้มีอำนาจ
สำนักงานตั้งอยู่ที่…………………ถนน………………………ตรอก/ซอย……………………………
ตำบล/แขวง………………………อำเภอ/เขต……………………………จังหวัด………………………อายุ……………ปี สัญชาติ………………………บัตรประจำตัวประชาชนเลข………………………...
ออกให้เมื่อ…………………………………………สิ้นสุดเมื่อวันที่………………………………..…...
ณ  เขต…………………………………………อยู่บ้านเลขที่………………………ถนน………………
ตรอก/ซอย………………………ตำบล/แขวง………………………อำเภอ/เขต………………………
จังหวัด…………………………………มีคุณวุฒิ…………………………………ดังรายละเอียดตามใบสมัครงานพร้อมเอกสาร เคยทำงานครั้งสุดท้ายที่……………………………………………………….
มีใบรับรองการทำงานของนายจ้าง………………………………………………………………………
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  ลูกจ้าง   อีกฝ่ายหนึ่ง   คู่สัญญาทั้งสองตกลงกันดังต่อไปนี้
ข้อ  1.   นายจ้างตะลงว่าจ้างให้ลูกจ้างทำงานในบริษัท……………………………………จำกัด
ของนายจ้าง  ซึ่งมีวัตถุประสงค์…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..…โดยรังทำงานในตำแหน่ง…………………………………………ฝ่าย…………………………………เพื่อทำหน้าที่…………………………….………………………………………………………………
                โดยทดลองทำงานมีกำหนดสามเดือน  เมื่อการทำงานเป็นที่พอใจของนายจ้างก็จะรับสมัครเข้าทำงานในตำแหน่งประจำมีกำหนดเวลา………ปี หรืออาจเปลี่ยนแปลงตำแหน่งตามความเหมาะสมได้
                ในวันทำสัญญานี้   ลูกจ้าง  ได้ทราบระเบียบกฎข้อบังคับการทำงานของบริษัท……………… ………………………………จำกัด นายจ้าง เป็นที่เข้าใจดีแล้ว
                ให้ลูกจ้างเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่…………………………………………………………………
ข้อ  2.  นายจ้างตกลงให้ค่าจ้าง และลูกจ้างตกลงรับค่าจ้างดังนี้
ในระหว่างทดลองงาน จะจ่ายเงินเดือนให้ลูกจ้างในอัตราเดือนละ ………………………บาท
(………………………) กำหนดวันจ่ายในวันที่ 15 ของเดือน และวันสุดท้ายของเดือน
                เมื่อนายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงานในตำแหน่งที่ว่าจ้างเป็นลูกจ้างประจำก็จะจ่ายค่าจ้างให้เดือนละ
………………………บาท (………………………………………)   ดังที่กำหนดเวลาการจ่ายดังกล่าว

                เงื่อนไขข้อตกลงอื่น ๆ  ……………………………………………………………………… …………… ………………………………………………………………………………………….. …………… …………………………………………………………………………………………..
…………… …………………………………………………………………………………………..
                ข้อ  3.  ลูกจ้างให้สัญญาแก่นายจ้างว่า งานในตำแหน่งหน้าที่ซึ่งรับจ้างตามสัญญานี้ ลูกจ้างมีความรู้ความสามารถ และตกลงว่าจะปฏิบัติหน้าที่จากการทำงาน มิให้นายจ้างได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความบกพร่อง   และละเลยทอดทิ้งงานหรือทำให้นายจ้างเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติคุณ
                ลูกจ้างตกลงจะปฏิบัติงานต่าง ๆ   ตามที่นายจ้างมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
                ลูกจ้างให้สัญญาว่าจะไม่นำความลับที่ล่วงรู้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอก
                ข้อ  4.  นายจ้างตกลงจะให้สวัสดิการและคุ้มครองแก่ลูกจ้างดังนี้
                ค่ารักษาพยาบาลเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง  ซึ่งรวมทั้งคู่สมรสและบุตร….คน
ให้สวัสดิการประกันสังคมให้สวัสดิการด้านประกันชีวิตในวงเงิน………………บาท (………………)
จะจัดให้มีการนำเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ต่อสถาบันการเงิน โดยการหักเงินเดือนตามความสมัครใจของลูกจ้าง
                ข้อ  5.  งานที่นายจ้างมอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของลูกจ้าง ดังต่อไปนี้
…………… …………………………………………………………………………………………..
…………… …………………………………………………………………………………………..
…………… …………………………………………………………………………………………..
…………… …………………………………………………………………………………………..
…………… …………………………………………………………………………………………..
…………… …………………………………………………………………………………………..
                ลูกจ้างจะต้องมาปฏิบัติการทำงานให้นายจ้างตามเวลาทำงานตั้งแต่เวลา ……………จนถึงเวลา
เลิกงาน…………..เป็นประจำทุกวัน  ยกเว้นวัน………………….หรือวัน หยุดตามที่นายจ้างได้ประกาศ ซึ่งลูกจ้างได้อ่านและทราบดีแล้ว
                ข้อ  6.  นอกเหนือจากค่าจ้างดังกล่าวข้างต้น นายจ้างจะจ่ายเงินให้กับลูกจ้างเพิ่มอีกดังนี้
                เงินโบนัสประจำปี    นายจ้างจะจ่ายให้ลูกจ้างในกรณีที่นายจ้างมีกำไร  แต่ทั้งจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก………………………. (คณะกรรมการของบริษัทอนุมัติ)
                เงินรางวัล   จะจ่ายให้ลูกจ้างที่มีขยันในการเท่านั้น   แต่ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของนายจ้าง
                ข้อ  7.  ลูกจ้างจะต้องหาผู้ค้ำประกันมารับรองความประพฤติและรับผิดชอบร่วมกับลูกจ้าง ในกรณีที่ลูกจ้างทำความเสียหายให้กับนายจ้างภายในวงเงิน ………………บาท (………………………)
โดยนำหลักทรัพย์มาให้นายจ้างยึดถือไว้เป็นประกัน  และนายจ้างจะคืนให้เมื่อไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นเมื่อลูกจ้างออกจากงานผู้ที่มาค้ำประกันจะต้องเป็นบุคคลที่นายจ้างยอมรับได้เท่านั้น
                การค้ำประกันมีอายุนับแต่วันที่ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่การทำงาน   และสิ้นสุดเมื่อครบกำหนดตามสัญญานี้
                ข้อ  8.  กรณีที่ลูกจ้างฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับการทำงาน
                ในกรณีที่ลูกจ้างไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎข้อบังคับการทำงานที่ได้ตกลงไว้กับนายจ้างจะใช้สิทธิดังต่อไปนี้
                (1)  มีหนังสือแจ้งเตือน และเรียกมาว่ากล่าวตักเตือน และให้ลูกจ้างลงลายมือชื่อรับทราบ
                (2)  มีหนังสือแจ้งเตือนครั้งที่สองในกรณีกระทำซ้ำหลังจากที่เตือนแล้ว หรือกระทำความผิดอย่างอื่น
                (3)  มีหนังสือแจ้งเลิกจ้าง โดยจะไม่จ่ายเงินค่าบอกล่วงหน้าก่อนเลิกจ้างและค่าทดแทน   ในกรณีกระทำความผิดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47 การเลิกจ้างนายจ้างจะไม่ใช้สิทธิเลิกจ้างกับลูกจ้างโดยไม่เป็นธรรม นายจ้างจะใช้สิทธิเลิกจ้างในกรณีที่สัญญาจ้างสิ้นสุดโดยทำเป็นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้า หนึ่งเดือนนายจ้างจะใช้สิทธิเลิกจ้างเมื่อลูกจ้างประพฤติผิดวินัย ผิดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47
                ในกรณีลูกจ้างจะบอกเลิกการทำงานเป็นลูกจ้างไม่ว่าลูกจ้างนั้นจะเป็นลูกจ้างที่มีกำหนดเวลา หรือลูกจ้างประจำ   ลูกจ้างจะต้องทำหนังสือแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน   อีกทั้งจะต้องสะสางานที่ค้างอันอยู่ในความรับผิดชอบของลูกจ้าง  ส่งมอบให้นายจ้างโดยการทำรายงานโดยละเอียด
                สัญญานี้ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกันซึ่ง  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความของสัญญานี้ดีโดยตลอดแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน


ลงชื่อ………………………………………..นายจ้าง ลงชื่อ…………………………………..นายจ้าง
        (………………………………………)                   (………………………………………)

ลงชื่อ………………………………………..พยาน  ลงชื่อ………………………………………..พยาน
        (………………………………………)                   (………………………………………)

รับสร้างโรงงาน,รับออกแบบโรงงาน,รับเหมาก่อสร้าง,ผู้รับเหมา,รับเขียนแบบโรงงาน,แบบแปลนโรงงาน ตลอดจนรับเ

รับออกแบบบ้านและอาคาร พร้อมให้คำแนะนำ เทคนิคดีๆ โดยคุณบี โทร 0867431141

แนะนำเทคนิคการออกแบบ ก่อสร้าง มากมาย โดยคุณบี

รับออกแบบบ้านและอาคารทุกประเภท
แบบบ้าน...(คลิกเข้าดู)
แบบโรงงาน แบบโกดัง แบบคลังสินค้า...(คลิกเข้าดู)
แบบสำนักงาน แบบออฟฟิศ...(คลิกเข้าดู)
แบบทาวน์โฮม แบบทาวเฮาส์ แบบอาคารพาณิชย์...(คลิกเข้าดู)
บริการฝึกอบรม คอร์สเรียนทั้งหมด...(คลิกเข้าดู)

เข้าชม ผลงานออกแบบ พร้อม เทคนิคก่อสร้างมากมาย โดยคุณบี คลิกลิงก์ http://www.xn--l3cahhe4c8f2ab8l2b.com/p/0867431141_21.html
ยินดีให้คำปรึกษาฟรี!!  สอบถามได้ตลอดครับ ยินดีมากๆ
ติดต่อ คุณบี ได้ที่
โทรศัพท์มือถือ : 0867431141
Line:  line052014 หรือแชทผ่านไลน์ คลิ๊กลิงค์  https://line.me/ti/p/P3J0gN59SF
Line@: @baanthaidd (ใส่ @ ด้วยนะครับ) หรือแชทผ่านไลน์ คลิ๊กลิงค์  https://lin.ee/sqYYLM6
อีเมล :   baanthaidd@gmail.com
เว็บไซต์ :   http://www.xn--l3cahhe4c8f2ab8l2b.com/


รับออกแบบบ้านและอาคาร 
ยินดีให้คำปรึกษาฟรี!! ตอบ-คำถาม โดยคุณบี สอบถามได้ตลอดครับ... ยินดีมากๆ
บริการ รับออกแบบบ้านและอาคาร  เขียนแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง พร้อมยื่นขอใบอนุญาต สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร(กทม) เทศบาล อบต.  กนอ.  นิคมอุตสาหกรรม แบบ.ข1 แบบ.อ1 แบบ.อ6 แบบ.รง.4 แบบ.รง.3 แบบ.น2 แบบ.น4
บริการถอดแบบประมาณราคา (BOQ) เพื่อขอสินเชื่อ ยื่นกู้ธนาคาร
รับออกแบบ เขียนแบบ ขายแบบแปลนพิมพ์เขียว  แบบอพาร์ทเม้นท์ แบบคอนโด แบบรีสอร์ท แบบโรงแรม แบบหอพัก แบบบ้าน แบบโรงงาน แบบโกดัง แบบโรงแรม แบบรีสอร์ท แบบอาคารพาณิชย์ แบบทาวน์เฮ้าส์ แบบสำนักงาน แบบก่อสร้างอาคารทุกชนิด
บริการรับออกแบบอาคารพร้อม รับเซ็นต์แบบ รับเซ็นต์ควบคุมงาน โดย วุฒิวิศวกรโยธารับเซ็นต์แบบ สามัญสถาปนิกรับเซ็นต์แบบ  วุฒิสถาปนิกรับเซ็นต์แบบ สามัญวิศวกรโยธารับเซ็นต์แบบ สามัญวิศวกรไฟฟ้ารับเซ็นต์แบบ วุฒิวิศวกรไฟฟ้ารับเซ็นต์แบบ สามัญวิศวกรเครื่องกลรับเซ็นต์แบบ  วุฒิวิศวกรเครื่องกลรับเซ็นต์แบบ สามัญวิศวกรอุตสาหการรับเซ็นต์แบบ สามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อมรับเซ็นต์แบบ     
รับออกแบบพร้อมก่อสร้าง รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างคอนโด รับสร้างโรงแรม รับสร้างหอพัก รับสร้างบ้าน รับสร้างโรงงาน รับสร้างโกดัง รับสร้างสำนักงาน รับสร้างอาคารพาณิชย์  และรับเหมาก่อสร้างอาคารทุกชนิด 
รับเป็นที่ปรึกษาบริหารงานก่อสร้าง รับปรึกษากฎหมายก่อสร้าง รับตรวจสอบ ควบคุมงานก่อสร้างอาคารทุกประเภท
รับออกแบบทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา  
รับออกแบบโครงสร้างอาคาร  รายการคำนวณโครงสร้าง โดย วุฒิวิศวกรโยธา สามัญวิศวกรโยธา   
รับออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย รายการคำนวนระบบบำบัดน้ำเสีย รับออกแบบระบบบำบัดมลพิษ และงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  โดยสามัญสิ่งแวดล้อม
รับออกแบบระบบดับเพลิง และ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Fire Alarm Fire Pump ระบบดับเพลิงอัตโนมัติสปริงเกอร์  โดยสามัญวิศวกรเครื่องกล
รับออกแบบระบบปั๊มน้ำ ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ  ระบบแอร์ โดยสามัญวิศวกรเครื่องกล
รับออกแบบระบบไฟฟ้า รับเขียนแบบไฟฟ้า รับเซ็นต์แบบไฟฟ้า โดย วุฒิวิศวกรไฟฟ้า สามัญวิศวกรไฟฟ้า  
รับออกแบบ ขนาดมิเตอร์  ขนาด หม้อแปลง Single Ling Diagrams, Riser Diagrams,
รับทำ Main Schedule ขนาด ของ MDM (Main Distribution)
รับออกแบบ ตารางโหลด Load Schedule
รับออกแบบ ระบบ Lighting ไฟฟ้าแสงสว่าง, โคมไฟ, เต้ารับ,
รับออกแบบ ระบบ CCTV, TV, เครื่องเสียง, ระบบป้องกันฟ้าผ่า ฯลฯ
รับออกแบบ ระบบ Fire Alarm System , Smoke & Heat Detector