สัญญาจ้างและกำหนดสภาพการจ้าง

สัญญาจ้างและกำหนดสภาพการจ้าง

                สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ ……………เดือน………………………..…………ระหว่าง บริษัท……….…………………จำกัด โดย………………………………………………………………
และ…………………………………………………………………………………กรรมการผู้มีอำนาจ
สำนักงานตั้งอยู่ที่…………………ถนน………………………ตรอก/ซอย……………………………
ตำบล/แขวง………………………อำเภอ/เขต……………………………จังหวัด………………………อายุ……………ปี สัญชาติ………………………บัตรประจำตัวประชาชนเลข………………………...
ออกให้เมื่อ…………………………………………สิ้นสุดเมื่อวันที่………………………………..…...
ณ  เขต…………………………………………อยู่บ้านเลขที่………………………ถนน………………
ตรอก/ซอย………………………ตำบล/แขวง………………………อำเภอ/เขต………………………
จังหวัด…………………………………มีคุณวุฒิ…………………………………ดังรายละเอียดตามใบสมัครงานพร้อมเอกสาร เคยทำงานครั้งสุดท้ายที่……………………………………………………….
มีใบรับรองการทำงานของนายจ้าง………………………………………………………………………
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  ลูกจ้าง   อีกฝ่ายหนึ่ง   คู่สัญญาทั้งสองตกลงกันดังต่อไปนี้
ข้อ  1.   นายจ้างตะลงว่าจ้างให้ลูกจ้างทำงานในบริษัท……………………………………จำกัด
ของนายจ้าง  ซึ่งมีวัตถุประสงค์…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..…โดยรังทำงานในตำแหน่ง…………………………………………ฝ่าย…………………………………เพื่อทำหน้าที่…………………………….………………………………………………………………
                โดยทดลองทำงานมีกำหนดสามเดือน  เมื่อการทำงานเป็นที่พอใจของนายจ้างก็จะรับสมัครเข้าทำงานในตำแหน่งประจำมีกำหนดเวลา………ปี หรืออาจเปลี่ยนแปลงตำแหน่งตามความเหมาะสมได้
                ในวันทำสัญญานี้   ลูกจ้าง  ได้ทราบระเบียบกฎข้อบังคับการทำงานของบริษัท……………… ………………………………จำกัด นายจ้าง เป็นที่เข้าใจดีแล้ว
                ให้ลูกจ้างเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่…………………………………………………………………
ข้อ  2.  นายจ้างตกลงให้ค่าจ้าง และลูกจ้างตกลงรับค่าจ้างดังนี้
ในระหว่างทดลองงาน จะจ่ายเงินเดือนให้ลูกจ้างในอัตราเดือนละ ………………………บาท
(………………………) กำหนดวันจ่ายในวันที่ 15 ของเดือน และวันสุดท้ายของเดือน
                เมื่อนายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงานในตำแหน่งที่ว่าจ้างเป็นลูกจ้างประจำก็จะจ่ายค่าจ้างให้เดือนละ
………………………บาท (………………………………………)   ดังที่กำหนดเวลาการจ่ายดังกล่าว

                เงื่อนไขข้อตกลงอื่น ๆ  ……………………………………………………………………… …………… ………………………………………………………………………………………….. …………… …………………………………………………………………………………………..
…………… …………………………………………………………………………………………..
                ข้อ  3.  ลูกจ้างให้สัญญาแก่นายจ้างว่า งานในตำแหน่งหน้าที่ซึ่งรับจ้างตามสัญญานี้ ลูกจ้างมีความรู้ความสามารถ และตกลงว่าจะปฏิบัติหน้าที่จากการทำงาน มิให้นายจ้างได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความบกพร่อง   และละเลยทอดทิ้งงานหรือทำให้นายจ้างเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติคุณ
                ลูกจ้างตกลงจะปฏิบัติงานต่าง ๆ   ตามที่นายจ้างมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
                ลูกจ้างให้สัญญาว่าจะไม่นำความลับที่ล่วงรู้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอก
                ข้อ  4.  นายจ้างตกลงจะให้สวัสดิการและคุ้มครองแก่ลูกจ้างดังนี้
                ค่ารักษาพยาบาลเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง  ซึ่งรวมทั้งคู่สมรสและบุตร….คน
ให้สวัสดิการประกันสังคมให้สวัสดิการด้านประกันชีวิตในวงเงิน………………บาท (………………)
จะจัดให้มีการนำเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ต่อสถาบันการเงิน โดยการหักเงินเดือนตามความสมัครใจของลูกจ้าง
                ข้อ  5.  งานที่นายจ้างมอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของลูกจ้าง ดังต่อไปนี้
…………… …………………………………………………………………………………………..
…………… …………………………………………………………………………………………..
…………… …………………………………………………………………………………………..
…………… …………………………………………………………………………………………..
…………… …………………………………………………………………………………………..
…………… …………………………………………………………………………………………..
                ลูกจ้างจะต้องมาปฏิบัติการทำงานให้นายจ้างตามเวลาทำงานตั้งแต่เวลา ……………จนถึงเวลา
เลิกงาน…………..เป็นประจำทุกวัน  ยกเว้นวัน………………….หรือวัน หยุดตามที่นายจ้างได้ประกาศ ซึ่งลูกจ้างได้อ่านและทราบดีแล้ว
                ข้อ  6.  นอกเหนือจากค่าจ้างดังกล่าวข้างต้น นายจ้างจะจ่ายเงินให้กับลูกจ้างเพิ่มอีกดังนี้
                เงินโบนัสประจำปี    นายจ้างจะจ่ายให้ลูกจ้างในกรณีที่นายจ้างมีกำไร  แต่ทั้งจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก………………………. (คณะกรรมการของบริษัทอนุมัติ)
                เงินรางวัล   จะจ่ายให้ลูกจ้างที่มีขยันในการเท่านั้น   แต่ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของนายจ้าง
                ข้อ  7.  ลูกจ้างจะต้องหาผู้ค้ำประกันมารับรองความประพฤติและรับผิดชอบร่วมกับลูกจ้าง ในกรณีที่ลูกจ้างทำความเสียหายให้กับนายจ้างภายในวงเงิน ………………บาท (………………………)
โดยนำหลักทรัพย์มาให้นายจ้างยึดถือไว้เป็นประกัน  และนายจ้างจะคืนให้เมื่อไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นเมื่อลูกจ้างออกจากงานผู้ที่มาค้ำประกันจะต้องเป็นบุคคลที่นายจ้างยอมรับได้เท่านั้น
                การค้ำประกันมีอายุนับแต่วันที่ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่การทำงาน   และสิ้นสุดเมื่อครบกำหนดตามสัญญานี้
                ข้อ  8.  กรณีที่ลูกจ้างฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับการทำงาน
                ในกรณีที่ลูกจ้างไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎข้อบังคับการทำงานที่ได้ตกลงไว้กับนายจ้างจะใช้สิทธิดังต่อไปนี้
                (1)  มีหนังสือแจ้งเตือน และเรียกมาว่ากล่าวตักเตือน และให้ลูกจ้างลงลายมือชื่อรับทราบ
                (2)  มีหนังสือแจ้งเตือนครั้งที่สองในกรณีกระทำซ้ำหลังจากที่เตือนแล้ว หรือกระทำความผิดอย่างอื่น
                (3)  มีหนังสือแจ้งเลิกจ้าง โดยจะไม่จ่ายเงินค่าบอกล่วงหน้าก่อนเลิกจ้างและค่าทดแทน   ในกรณีกระทำความผิดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47 การเลิกจ้างนายจ้างจะไม่ใช้สิทธิเลิกจ้างกับลูกจ้างโดยไม่เป็นธรรม นายจ้างจะใช้สิทธิเลิกจ้างในกรณีที่สัญญาจ้างสิ้นสุดโดยทำเป็นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้า หนึ่งเดือนนายจ้างจะใช้สิทธิเลิกจ้างเมื่อลูกจ้างประพฤติผิดวินัย ผิดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47
                ในกรณีลูกจ้างจะบอกเลิกการทำงานเป็นลูกจ้างไม่ว่าลูกจ้างนั้นจะเป็นลูกจ้างที่มีกำหนดเวลา หรือลูกจ้างประจำ   ลูกจ้างจะต้องทำหนังสือแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน   อีกทั้งจะต้องสะสางานที่ค้างอันอยู่ในความรับผิดชอบของลูกจ้าง  ส่งมอบให้นายจ้างโดยการทำรายงานโดยละเอียด
                สัญญานี้ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกันซึ่ง  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความของสัญญานี้ดีโดยตลอดแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน


ลงชื่อ………………………………………..นายจ้าง ลงชื่อ…………………………………..นายจ้าง
        (………………………………………)                   (………………………………………)

ลงชื่อ………………………………………..พยาน  ลงชื่อ………………………………………..พยาน
        (………………………………………)                   (………………………………………)

รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ เขียนแบบอพาร์ทเม้นท์ แบบอพาร์ทเม้นท์ แบบคอนโด แบบรีสอร์ท แบบโรงแรม แบบหอพัก

**รับออกแบบ รับเขียนแบบ แบบอพาร์ทเม้นท์ แบบโรงแรม แบบคอนโด แบบหอพัก
**รับออกแบบและก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างโรงเเรม รับสร้างอพาร์ทเม้นท์  
ผลงานออกแบบ   http://www.xn--l3cahhe4c8f2ab8l2b.com/p/blog-page_8.html
ติดตามทางเพจ facebook  https://www.facebook.com/baanthaidd.construction/
ยินดีให้คำปรึกษาและประเมินราคาฟรี!!
ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้าง กรุณาติดต่อทีมงาน
☎️โทร 0867431141 (ผู้ออกแบบ)
Line ID: @baanthaidd (ใส่ @ ด้วยนะครับ) หรือคลิ๊กลิงค์
https://line.me/R/ti/p/%40xut9578t

แบบทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ผู้ออกแบบ ติดต่อคุณบี(ผู้ออกแบบ) โทร0867431141