สัญญาจ้างและกำหนดสภาพการจ้าง

สัญญาจ้างและกำหนดสภาพการจ้าง

                สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ ……………เดือน………………………..…………ระหว่าง บริษัท……….…………………จำกัด โดย………………………………………………………………
และ…………………………………………………………………………………กรรมการผู้มีอำนาจ
สำนักงานตั้งอยู่ที่…………………ถนน………………………ตรอก/ซอย……………………………
ตำบล/แขวง………………………อำเภอ/เขต……………………………จังหวัด………………………อายุ……………ปี สัญชาติ………………………บัตรประจำตัวประชาชนเลข………………………...
ออกให้เมื่อ…………………………………………สิ้นสุดเมื่อวันที่………………………………..…...
ณ  เขต…………………………………………อยู่บ้านเลขที่………………………ถนน………………
ตรอก/ซอย………………………ตำบล/แขวง………………………อำเภอ/เขต………………………
จังหวัด…………………………………มีคุณวุฒิ…………………………………ดังรายละเอียดตามใบสมัครงานพร้อมเอกสาร เคยทำงานครั้งสุดท้ายที่……………………………………………………….
มีใบรับรองการทำงานของนายจ้าง………………………………………………………………………
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  ลูกจ้าง   อีกฝ่ายหนึ่ง   คู่สัญญาทั้งสองตกลงกันดังต่อไปนี้
ข้อ  1.   นายจ้างตะลงว่าจ้างให้ลูกจ้างทำงานในบริษัท……………………………………จำกัด
ของนายจ้าง  ซึ่งมีวัตถุประสงค์…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..…โดยรังทำงานในตำแหน่ง…………………………………………ฝ่าย…………………………………เพื่อทำหน้าที่…………………………….………………………………………………………………
                โดยทดลองทำงานมีกำหนดสามเดือน  เมื่อการทำงานเป็นที่พอใจของนายจ้างก็จะรับสมัครเข้าทำงานในตำแหน่งประจำมีกำหนดเวลา………ปี หรืออาจเปลี่ยนแปลงตำแหน่งตามความเหมาะสมได้
                ในวันทำสัญญานี้   ลูกจ้าง  ได้ทราบระเบียบกฎข้อบังคับการทำงานของบริษัท……………… ………………………………จำกัด นายจ้าง เป็นที่เข้าใจดีแล้ว
                ให้ลูกจ้างเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่…………………………………………………………………
ข้อ  2.  นายจ้างตกลงให้ค่าจ้าง และลูกจ้างตกลงรับค่าจ้างดังนี้
ในระหว่างทดลองงาน จะจ่ายเงินเดือนให้ลูกจ้างในอัตราเดือนละ ………………………บาท
(………………………) กำหนดวันจ่ายในวันที่ 15 ของเดือน และวันสุดท้ายของเดือน
                เมื่อนายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงานในตำแหน่งที่ว่าจ้างเป็นลูกจ้างประจำก็จะจ่ายค่าจ้างให้เดือนละ
………………………บาท (………………………………………)   ดังที่กำหนดเวลาการจ่ายดังกล่าว

                เงื่อนไขข้อตกลงอื่น ๆ  ……………………………………………………………………… …………… ………………………………………………………………………………………….. …………… …………………………………………………………………………………………..
…………… …………………………………………………………………………………………..
                ข้อ  3.  ลูกจ้างให้สัญญาแก่นายจ้างว่า งานในตำแหน่งหน้าที่ซึ่งรับจ้างตามสัญญานี้ ลูกจ้างมีความรู้ความสามารถ และตกลงว่าจะปฏิบัติหน้าที่จากการทำงาน มิให้นายจ้างได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความบกพร่อง   และละเลยทอดทิ้งงานหรือทำให้นายจ้างเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติคุณ
                ลูกจ้างตกลงจะปฏิบัติงานต่าง ๆ   ตามที่นายจ้างมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
                ลูกจ้างให้สัญญาว่าจะไม่นำความลับที่ล่วงรู้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอก
                ข้อ  4.  นายจ้างตกลงจะให้สวัสดิการและคุ้มครองแก่ลูกจ้างดังนี้
                ค่ารักษาพยาบาลเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง  ซึ่งรวมทั้งคู่สมรสและบุตร….คน
ให้สวัสดิการประกันสังคมให้สวัสดิการด้านประกันชีวิตในวงเงิน………………บาท (………………)
จะจัดให้มีการนำเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ต่อสถาบันการเงิน โดยการหักเงินเดือนตามความสมัครใจของลูกจ้าง
                ข้อ  5.  งานที่นายจ้างมอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของลูกจ้าง ดังต่อไปนี้
…………… …………………………………………………………………………………………..
…………… …………………………………………………………………………………………..
…………… …………………………………………………………………………………………..
…………… …………………………………………………………………………………………..
…………… …………………………………………………………………………………………..
…………… …………………………………………………………………………………………..
                ลูกจ้างจะต้องมาปฏิบัติการทำงานให้นายจ้างตามเวลาทำงานตั้งแต่เวลา ……………จนถึงเวลา
เลิกงาน…………..เป็นประจำทุกวัน  ยกเว้นวัน………………….หรือวัน หยุดตามที่นายจ้างได้ประกาศ ซึ่งลูกจ้างได้อ่านและทราบดีแล้ว
                ข้อ  6.  นอกเหนือจากค่าจ้างดังกล่าวข้างต้น นายจ้างจะจ่ายเงินให้กับลูกจ้างเพิ่มอีกดังนี้
                เงินโบนัสประจำปี    นายจ้างจะจ่ายให้ลูกจ้างในกรณีที่นายจ้างมีกำไร  แต่ทั้งจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก………………………. (คณะกรรมการของบริษัทอนุมัติ)
                เงินรางวัล   จะจ่ายให้ลูกจ้างที่มีขยันในการเท่านั้น   แต่ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของนายจ้าง
                ข้อ  7.  ลูกจ้างจะต้องหาผู้ค้ำประกันมารับรองความประพฤติและรับผิดชอบร่วมกับลูกจ้าง ในกรณีที่ลูกจ้างทำความเสียหายให้กับนายจ้างภายในวงเงิน ………………บาท (………………………)
โดยนำหลักทรัพย์มาให้นายจ้างยึดถือไว้เป็นประกัน  และนายจ้างจะคืนให้เมื่อไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นเมื่อลูกจ้างออกจากงานผู้ที่มาค้ำประกันจะต้องเป็นบุคคลที่นายจ้างยอมรับได้เท่านั้น
                การค้ำประกันมีอายุนับแต่วันที่ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่การทำงาน   และสิ้นสุดเมื่อครบกำหนดตามสัญญานี้
                ข้อ  8.  กรณีที่ลูกจ้างฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับการทำงาน
                ในกรณีที่ลูกจ้างไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎข้อบังคับการทำงานที่ได้ตกลงไว้กับนายจ้างจะใช้สิทธิดังต่อไปนี้
                (1)  มีหนังสือแจ้งเตือน และเรียกมาว่ากล่าวตักเตือน และให้ลูกจ้างลงลายมือชื่อรับทราบ
                (2)  มีหนังสือแจ้งเตือนครั้งที่สองในกรณีกระทำซ้ำหลังจากที่เตือนแล้ว หรือกระทำความผิดอย่างอื่น
                (3)  มีหนังสือแจ้งเลิกจ้าง โดยจะไม่จ่ายเงินค่าบอกล่วงหน้าก่อนเลิกจ้างและค่าทดแทน   ในกรณีกระทำความผิดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47 การเลิกจ้างนายจ้างจะไม่ใช้สิทธิเลิกจ้างกับลูกจ้างโดยไม่เป็นธรรม นายจ้างจะใช้สิทธิเลิกจ้างในกรณีที่สัญญาจ้างสิ้นสุดโดยทำเป็นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้า หนึ่งเดือนนายจ้างจะใช้สิทธิเลิกจ้างเมื่อลูกจ้างประพฤติผิดวินัย ผิดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47
                ในกรณีลูกจ้างจะบอกเลิกการทำงานเป็นลูกจ้างไม่ว่าลูกจ้างนั้นจะเป็นลูกจ้างที่มีกำหนดเวลา หรือลูกจ้างประจำ   ลูกจ้างจะต้องทำหนังสือแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน   อีกทั้งจะต้องสะสางานที่ค้างอันอยู่ในความรับผิดชอบของลูกจ้าง  ส่งมอบให้นายจ้างโดยการทำรายงานโดยละเอียด
                สัญญานี้ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกันซึ่ง  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความของสัญญานี้ดีโดยตลอดแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน


ลงชื่อ………………………………………..นายจ้าง ลงชื่อ…………………………………..นายจ้าง
        (………………………………………)                   (………………………………………)

ลงชื่อ………………………………………..พยาน  ลงชื่อ………………………………………..พยาน
        (………………………………………)                   (………………………………………)

รับสร้างบ้านถูกดีคุ้มค่าที่สุด - คุณภาพเกรดเอ ราคาไม่แพง

ผลงานเขียนแบบก่อสร้าง เพื่อขออนุญาตก่อสร้างทั้งหมด

กด Like. ถูกใจเลยครับ.. https://www.facebook.com/baanthaidd.construction/

บริการออกแบบ เขียนแบบ ขายแบบก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างพร้อมขออนุญาตก่อสร้าง
ติดต่อเรา ☏โทร. 086-7431141 ✉ Line ID: line052014 ✉ email: baanthaidd@gmail.com
เขียนแบบและยื่นแบบขออนุญาตให้ฟรี สำหรับลูกค้าที่รับเหมาก่อสร้างกับทางบริษัท
สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 บริษัท บ้านไทยดีดี จำกัด
แบบอพาร์ทเม้นท์, แบบอพาร์ทเม้นท์2ชั้น, แบบอพาร์ทเม้นท์3ชั้น, แบบอพาร์ทเม้นท์4ชั้น, แบบอพาร์ทเม้นท์5ชั้น,apartment design, apartment planning, ขายแบบอพาร์ตเมนท์ สำเร็จรูป, ขายแบบอพาร์ทเมนท์ apartment สำเร็จรูป ขนาด 100 ตารางวา, รับออกแบบอพาร์ทเมนต์, แบบหอพัก, แบบหอพัก 3 ชั้น, แบบหอพัก 4 ชั้น, แบบหอพัก 5 ชั้น, แบบหอพัก 6 ชั้น, แบบหอพัก 7 ชั้น, แบบหอพัก 8 ชั้น, แบบอพาร์ตเมนท์, แบบอพาร์ทเมนต์ 3 ชั้น, แบบอพาร์ทเมนต์ 4 ชั้น, แบบอพาร์ทเมนต์ 5 ชั้น ไม่มีลิฟท์, แบบอพาร์ทเมนต์ 5 ชั้นมีลิฟท์, แบบอพาร์ทเมนต์ 6 ชั้นมีลิฟท์, แบบอพาร์ทเมนต์ 7 ชั้นมีลิฟท์, แบบอพาร์ทเมนต์ 8 ชั้นมีลิฟท์, แบบอพาร์ทเมนท์ สำเร็จรูป ขนาด 150 ตารางวา, แบบแปลนอพาร์ทเมนต์,อพาร์ทเม้นท์, หอพัก, ห้องพัก, ห้องเช่า, อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า, apartment

แบบบบ้านชั้นเดียว

บริการออกแบบเขียนแบบก่อสร้างพร้อมรับเหมาก่อสร้าง

บริการออกแบบเขียนแบบก่อสร้างพร้อมรับเหมาก่อสร้าง
แบบแปลนพิมพ์เขียวแบบบ้านและอาคารทุกชนิด
สามารถนำแบบแปลนนี้ไปปลูกสร้าง หรือขอกู้ธนาคาร Bank ได้ทันที
และรับเขียนแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมาย
1.แบบแปลนก่อสร้างอย่างละ 5ชุด
(แบบสถาปัตย์+แบบโครงสร้าง+แบบระบบไฟฟ้า+แบบระบบประปา-สุขาภิบาล)
2.รายการคำนวณ 1ชุด พร้อมเซ็นรับรองรายการคำนวณโดยวิศวกรโยธาทุกแผ่น
3.หนังสือรับรองสถาปนิกพร้อมสำเนาใบอนุญาต
4.หนังสือรับรองวิศวกรพร้อมสำเนาใบอนุญาต
รับเซ็นต์แบบโดยระดับสามัญวิศวกรโยธา สย.
รับเซ็นต์แบบโดยระดับสามัญสถาปนิก สสถ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณบี โทร. 086-743-1141
E-mail : baanthaidd@gmail.com
Line ID : line052014
เขียนแบบให้ฟรีพร้อมไปยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคารแทนลูกค้า
สำหรับลูกค้าที่รับเหมาก่อสร้างกับทางบริษัท

แบบฟรี รับบริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน ออกแบบตกแต่งบ้าน

บริการ รับทำรั้วบ้าน รั้วโรงงาน รับเหมาทำรั้วทุกประเภท

บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน ออกแบบตกแต่งบ้าน

รับออกแบบวางผังโครงการบ้านจัดสรร โครงการบ้านจัดสรร

รับถอดแบบประมาณราคา คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประมาณราคาก่อสร้าง BOQ

รับถอดแบบประมาณราคา คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประมาณราคาก่อสร้าง BOQ
ถอดแบบหาปริมาณวัสดุเพื่อคํานวณราคาต้นทุนค่าก่อสร้าง

รับออกแบบและก่อสร้าง โรงงาน โกดัง โครงสร้างเหล็ก

รับก่อสร้าง ออกแบบ เขียนแบบ รายการคำนวณโครงสร้าง วิศวกรรมโยธา ทุกประเภท

แนะนำตัวอย่างแบบบ้าน รวมแบบบ้านหลากหลาย Style ที่คุณเองจะยังไม่เคยเห็น

บริการ

รับสร้างอพาร์ทเม้นท์, เขียนแบบ, แบบอพาร์ทเม้นท์, อพาร์ทเม้นท์, สร้างหอพัก, อาคารพักอาศัย, อาคาร, ก่อสร้าง, แบบก่อสร้าง, แบบบ้าน รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์, รับเขียนแบบอพาร์ทเม้นท์, รับสร้างอพาร์ทเม้นท์, สร้าง apartment, รับสร้างหอพัก, รับสร้างโรงแรม รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์, รับเขียนแบบอพาร์ทเม้นท์, รับสร้างอพาร์ทเม้นท์, สร้าง apartment, รับสร้างหอพัก, รับสร้างโรงแรม เขียนแบบอพาร์ทเม้นท์, แบบอพาร์ทเม้นท์, เขียนแบบสร้างหอพัก, ออกแบบอาคารพักอาศัย สร้างอพาร์ทเม้นท์, รับสร้างคอนโด, แบบอพาร์ทเม้นท์ 3 ชั้น, แบบอพาร์ทเม้นท์ 3 ชั้น ราคาประหยัด, ออกแบบสร้างอพาร์ทเม้นท์ 5 ชั้น, แบบอพาร์ทเม้นท์ 2 ชั้น รับสร้างแบบอพาร์ทเม้นท์, ออกแบบอพาร์ทเม้นท์-เขียนแบบอพาร์ทเม้นท์ บ้าน, หอพัก, คอนโดมิเนิยม, อาคารทุกชนิด รับเสนอราคาก่อสร้าง ออกแบบอพาร์ทเม้นท์ เขียนแบบอพาร์ทเม้นท์ สร้างอพาร์ทเม้นท์ แบบอพาร์ทเม้นท์ คอนโด รับเขียนแบบบ้าน, รับออกแบบบ้าน, รับออกแบบภายใน, รับออกแบบอาคาร, รับเขียนแบบคอนโด, รับตกแต่งภายใน, รับสร้างบ้าน, รับเหมาก่อสร้าง, รับเขียนแบบบ้าน 3D, รับเหมาสร้างบ้าน, ต่อเติมภายใน, ต่อเติมบ้าน, ต่อเติมภายนอก, รับสร้างบ้าน, รับเขียนแบบบ้านราคาถูก, แบบบ้านชั้นเดียว, ขายแบบบ้าน, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านทุกไสต์สามารถปรับแบบได้, บริการรับออกแบบ, รับเขียนแบบโรงงาน,รับเขียนแบบอาคารพาณิชย์, รับเขียนแบบต่อเติมบ้าน รับออกแบบบ้าน, รับสร้างบ้าน, รับเขียนแบบบ้าน, รับออกแบบบ้าน, รับสร้างสำนักงาน, รับสร้างบ้านทุกสไตล์, รับออกแบบสำนักงาน, รับสร้างบ้าน, รับเขียนแบบบ้าน, รับออกแบบบ้าน, รับสร้างสำนักงาน, รับสร้างบ้านทุกสไตล์, รับตกแต่งภายใน, ตกแต่งคอนโด, รับจัดสวน แบบบ้าน รับออกแบบบ้าน, รับสร้างบ้าน, รับสร้างบ้านทุกสไตล์, รับสร้างสำนักงาน, รับออกแบบภายในตกแต่งคอนโด, ตกแต่งภายใน, ตกแต่งภายในคอนโด, ตกแต่งภายในบ้าน, ตกแต่งภายในรีสอร์ท, ตกแต่งภายในสำนักงาน, ตกแต่งภายในโรงแรม, ต่อเติมบ้าน, รับตกแต่งภายใน, รับเขียนแบบ, รับเขียนแบบบ้าน, รับเหมาก่อสร้าง, ออกแบบตกแต่งภายใน, ออกแบบบ้าน, ซ่อมแซมบ้าน, รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์, รับออกแบบคอนโด, รับออกแบบอาคารพาณิชย์, รับออกแบบตึก, รับออกแบบอาคาร, รับออกแบบสำนักงาน, รับออกแบบโรงแรม รับเขียนแบบบ้าน, รับออกแบบบ้าน, รับออกแบบภายใน, รับออกแบบอาคาร, รับเขียนแบบคอนโด, รับเขียนแบบโรงงาน, รับเขียนแบบอาคารพาณิชย์