ไม้ปาร์เก้ ( ราคาไม้,ค่าแรงติดตั้ง / ตร.ม. )

 ราคาไม้2" x 3/4" x 12" AA / ตร.ม.                        
  สัก    มะค่า  ประดู่ แดง/หลุมพอ   เต็ง-ตะแบก-ตะเคียน  เบญจพรรณ
 850    900     700        600                     400                          300
  ค่าแรงติดตั้ง  ค่าแรงปู-ขัด-กาว   200 บาท/ตร.ม.
กรุณาตรวจสอบราคาจากทางบริษัทก่อนทำการสั่งซื้อ
ที่มา :อินเตอร์เน็ต

วัตถุประสงค์ของการให้ข้อมูลการประมาณราคา  สำรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
          เพื่อทราบราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้นก่อนลงมือก่อสร้างจริง เพื่อจัดเตรียมงบประมาณที่จำเป็นต้องใช้ในงานก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบราคาค่าก่อสร้างที่จัดทำโดยผู้รับเหมา ผู้ที่นําราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น)อีกครั้งหนึ่ง

  home page: http://baanthaidd.blogspot.com/
Tags:เรารับออกแบบบ,ออกแบบบ้าน, แบบบ้านชั้นเดียว, แบบแปลนบ้าน, บ้านออกแบบ, บ้าน แปลน, ฟรีแบบบ้าน, แบบบ้านสวย, แบบบ้านสองชั้น, บ้านราคา,เรารับออกแบบบ้าน, ขายแบบบ้าน, แบบต่างๆ สไตล์ต่างๆ หลากหลายแบบ, แบบบ้านสำเร็จ, แบบบ้านสวย, แบบบ้าน 2 ชั้น, แปลนบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านไม้, แบบบ้านทรงไทย, แบบบ้านชั้นครึ่ง, แบบบ้านรีสอร์ท, บ้านและสวน, แบบบ้านฟรี, แบบบ้านราคาประหยัด, แบบบ้านราคาถูก, แบบบ้านประหยัดพลังงาน, แบบบ้านเรือนไทย, แบบบ้าน,แบบบ้านไม้ชั้นเดียว, แบบบ้าน2ชั้น, ออกแบบตกแต่งภายใน, อาคารพานิชย์, หรืออาคารต่างๆ,รับสร้างบ้าน, ตกแต่งภายใน, รับเหมาต่อเติม,ออกแบบโรงงาน,รื้อ บ้าน

คู่มือประหยัดไฟฟ้า

บทนำ
พลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจกรรมต่างๆ การผลิตพลังงานไฟฟ้าให้พอเพียงกับความต้องการใช้ จึงเป็นสิ่ง จำเป็นในแต่ละปี ประเทศไทยได้สูญเสียเงินตราต่างประเทศจำนวนมากในการจัดหาเขื้อเพลิง และพลังงานมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า แม้ว่าได้พยายามลดสัดส่วน การพึ่งพาพลังงาน จากต่างประเทศลงแล้ว แต่สัดส่วนดังกล่าวยังอยู่ในอัตราที่สูง ดังนั้น การ ประหยัดพลังงานยังคงเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นที่ทุกผ่ายควรให้ ความ ร่วมมืออย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นกิจการธุรกิจระดับต่างๆ หรือผู้ใช้ไฟฟ้าตามบ้านเรือนทั่วไป
สำหรับการใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนนั้น ส่วนใหญ่จะใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ซึ่งการประเมินศักยภาพในการประหยัดไฟฟ้า ปรากฏว่า ในส่วนของบ้านเรือนเป็นส่วนที่สามารถลดค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าลงได้อีกมาก เพราะในปัจจุบันการใช้ไฟฟ้าเป็นไปอย่างสิ้นเปลือง ด้วยความรู้เท่า ไม่ถึงการณ์ เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน ตลอดจนวิธีการใช้ที่ถูกต้อง
คู่มือประหยัดไฟฟ้า ได้รวบรวมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องใช้ ไฟฟ้าให้เหมาะสม รวมถึงวิธีการใช้และบำรุงรักษา เพื่อให้การใช้ไฟฟ้าเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

หน่วยของไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า หมายถึง ความสิ้นเปลืองไฟฟ้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ ควบคู่กับระยะเวลาในการทำงาน มีหน่วยเป็น กิโลวัตต์ชั่วโมง หรือ หน่วย หรือ ยูนิต
กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานไฟฟ้า หมายถึงความสิ้นเปลืองไฟฟ้าทีเครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานในช่วงเวลาเท่ากัน มีหน่วยเป็น วัตต์ หรือ กิโลวัตต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่มีวัตต์สูงกว่าจะกินไฟมากกว่าที่มีวัตต์ต่ำ
สิ่งที่ควรทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยของไฟฟ้า ก็คือ แรงดัน และความถี่ ตามมาตรฐานใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย
บ้านเรือน ( ที่อยู่อาศัย) ระบบไฟฟ้า หนึ่ง เฟส แรงดันไฟฟ้า = ๒๒๐ โวล์ ความถี่ = ๕๐ เฮิรตซ์
โรงงานอุตสาหกรรม ระบบไฟฟ้าสามเฟส แรงดันไฟฟ้า = ๒๒๐/ ๓๘๐ โวลต์ ความถี่ = ๕๐ เฮิรตซ์
หาก ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าจากต่างประเทศ จะต้องมั่นใจว่าสามารถใช้กับแรงดันไฟฟ้า และความถี่ของระบบไฟฟ้าในประเทศไทยได้

ใช้ไฟฟ้าให้คุ้มค่า
พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จำเป็นต่อชีวิตความเป็นอยู่ ตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งประเทศไทย แม้ว่าจะสามารถพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศ เช่น พลังน้ำ ถ่านลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งน้ำมันดิบ แต่ยังต้องพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ นอกจากนี้ เชื้อเพลิงเหล่านี้นับวัน ก็จะยิ่งหายากและราคาสูงขึ้น อีกทั้งมีระยะเวลาการใช้งานจำกัดอีกด้วย
การประหยัดไฟฟ้าไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่ขอให้มีความตั้งใจจริง เมื่อเกิดความเคยชินในการปฏิบัติ ก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่ครอบครัว รวมทั้งยังเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วย
ปัจจุบันหน่วยงานที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้ามีอยู่หลายแห่ง คือ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ
กรมพัฒนาและส่งเสิรมพลังงาน ( พพ.)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ.) รับผิดชอบการผลิต จัดหาและจัดส่งพลังงานไฟฟ้าทั่วประเทศ
การไฟฟ้านครหลวง ( กฟน.) รับผิดชอบในการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ( กฟภ.) รับผิดชอบในการผลิต และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าในส่วนภูมิภาค ( ทั่วประเทศไทย ยกเว้นในเขตที่ กฟน. รับผิดชอบ)

การประหยัดไฟฟ้าเบื้องต้น
การประหยัดไฟฟ้าต้องเริ่มกันตั้งแต่ การเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งควรพิจารณาอย่างมีหลักเกณฑ์ สำหรับข้อแนะนำ ๔ ประการ ต่อไปนี้ จะเป็นแนวทางในการประเมินคุณค่าของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะซื้อ ว่าสมควรเลือกซื้อหรือไม่เพียงใด
ค่าใช้จ่ายในการใช้งาน
ค่าใช้จ่ายของเครื่องใช้ไฟฟ้า ก็คือ ค่าไฟฟ้าที่นำมาใช้กับเครื่องนั้นๆ ซึ่งหมายถึง เครื่องใช้เหล่านั้นกินไฟมากน้อยเพียงใดนั่นเอง ปกติเครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีแผ่นป้ายบอกไว้ที่ตัวเครื่องว่ากินไฟกี่วัตต์ ( หรือกี่กิโลวัตต์) ดังนั้น จึงควรทราบจำนวนวัตต์ของเครื่องใช้ไฟฟ้า อัตราค่ากระแสไฟฟ้า ( บาท) ต่อหน่วยโดยประมาณและคำนวณออกมาว่า ถ้าเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นเดือนละกี่ชั่วโมงจะเสียค่าไฟฟ้าเท่าไร หรืออีกนัยหนึ่ง ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนวัตต์มากก็จะเสียค่าไฟฟ้ามากนั่นเอง นอกจากนี้ ยังขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการใช้งานในแต่ละเดือนอีกด้วย
ความปลอดภัย ไว้วางใจได้
ไฟฟ้ามีอันตรายถ้าใช้ไม่ถูกวิธีจึงควรเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการออกแบบถูกต้องมีคู่มือการใช้และใบรับประกันคุณภาพ และที่สำคัญคือต้องได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยงานของรัฐบาลที่รับผิดชอบในด้านนี้ หากไม่มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรปรึกษาช่างหรือผู้ชำนาญเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น ๆ รวมทั้งสอบถามหาข้อมูลเพื่อการตัดสินใจอย่างรอบคอบ
ราคา
ราคาของเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาให้ดี เพราะการเลือกซื้อสินค้าราคาถูก ก็ไม่ใช่เป็นการประหยัดเสมอไป การได้ของราคาถูก คุณภาพก็อาจลดลงไปตามราคาด้วยเช่นกัน บางชนิดก็กินไฟ วัสดุที่ใช้ไม่แข็งแรงทนทาน ทางที่ดีควรปรึกษาผู้มีความรู้ และใช้การความสังเกตดูรูปลักษณ์ องค์ประกอบต่างๆ ให้เหมาะสมกับราคาและคุณภาพ
ค่าติดตั้ง และบำรุงรักษา
การซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องคำนึงถึงค่าติดตั้งและค่าบำรุงรักษาเครื่องด้วย หากซื้อมาแล้วต้องเดินสายไฟใหม่ ทุบหรือรื้อผนังทิ้ง หรือต้องดัดแปลงตกแต่งใหม่ค่าติดตั้งจะสูงมาก บางทีอาจแพงกว่าค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียอีก ประการสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ค่าซ่อมแซม อะไหล่ และวิธีบำรุงรักษา ควรสอบถามหาความรู้จากผู้ที่เคยใช้ว่าเป็นอย่างไร แล้วจึงตัดสินใจเลือกซื้อชนิดที่มีค่าซ่อมแซมถูกและอะไหล่หาง่าย วิธีบำรุงรักษาไม่ยุ่งยาก
สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ซื้อมาจากร้าน ถ้าเป็นของใหม่ก็ควรจะมีคู่มือการใช้แนบมาด้วย ผู้ใช้ควรอ่านให้เข้าใจและปฏิบัติตามคู่มือให้ถูกต้อง เพราะการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีนั้น นอกจากจะทำให้อายุการใช้งานยาวนานแล้ว ยังช่วยให้ประหยัดไฟฟ้าอีกด้วย
นอกจากนี้ การเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้าน ควรเลือกชนิดที่มีแรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์และความถี่ ๕๐ เฮิรตซ์ ตามาตรฐานการใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนของประเทศไทย

การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดย่อมมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันไป ดังนั้นการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยวิธีการที่ถูกต้องหรือให้เหมาะสมกับการใช้งาน จะช่วยให้ประหยัดไฟฟ้าได้อย่างแท้จริง โดยแยกออกเป็นประเภทต่างๆ คือ
ไฟฟ้าแสงสว่าง
หลอดไฟฟ้าที่ใช้กันอยู่แบ่งเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ หลอดฟลูออร์เรสเซนต์หรือหลอดนีออนและหลอดไส้ ซึ่งเมืองเปรียบเทียบแล้วแม้ว่าหลอดนีออนจะมีราคาสูงกว่าหลอดไส้ แต่นีออนจะให้แสงสว่างมากกว่าหลอดไส้ประมาณ ๔ - ๕ เท่า โดยใช้ไฟ้เท่ากันและมีอายุการใช้งานนานกว่าหลอดไส้ประมาณ ๗- ๘ เท่า
การใช้หลอดฟลูออร์เรสเซนต์ขนาด ๔๐ วัตต์ ๑ หลอด จะให้แสงสว่างเท่ากับการใช้หลอดไส้ขนาด ๑๐๐ วัตต์ ๒ หลอด แต่จะเสียค่าไฟถูกกว่าประมาณ ๔ เท่า
นอกจากนี้ ยังมีหลอดฟลูออเรสเซนต์รุ่นใหม่ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง ให้กำลังส่องสว่างสูงเท่ากับหลอดฟลูออเรสเซนต์ แต่กินไฟน้อยกว่า ตัวหลอดมีลักษณะเรียวกะทัดรัดขนาดเล็กกว่าหลอดธรรมดา มีขนาด ๑๘ วัตต์ ใช้แทนขนาด ๒๐ วัตต์ และขนาด ๓๖ วัตต์ แทนขนาด ๔๐ วัตต์ สามารถนำไปสวมเข้ากับขั้วและขาหลอดเดิมได้ทันที โดยไม่ต้องเปลี่ยนบัลลาสต์และสตาร์ทเตอร์ จะประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณร้อยละ ๑๐
สำหรับหลอดไฟชนิดใหม่ ที่เรียกว่า หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ นั้น หมายถึง หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาดเล็ก ซึ่งพัฒนาหให้ประหยัดพลังงาน มีอายุการใช้งานนานกว่าหลอดไส้ประมาณ ๕ เท่า แต่ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหลอดไส้ประมาณ ๔ เท่า ประหยัดค่าไฟฟ้า ร้อยละ ๓๘ ปัจจุบันมี ๒ แบบ คือ
หลอดคอมแพคบัลลาสต์ภายใน
เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ย่อขนาดลง มีบัลลาสต์และสตาร์ทเตอร์รวมอยู่ภายในหลอด สามารถนำไปติดตั้งแทนหลอดไส้ชนิดหลอดเกลียวได้ทันที โดยไม่ต้องเพิ่มอุปกรณ์ใด ๆ มีขนาดตั้งแต่ ๙ วัตต์ ๑๓ วัตต์ และ ๒๕ วัตต
์ หลอดคอมแพคบัลลาสต์ภายนอก หลักการใช้งานเช่นเดียวกับหลอดคอมแพคบัลลาสต์ภายใน แต่หลอดคอมแพคบัลลาสต์ภายนอก สามารถเปลี่ยนหลอดได้ง่ายเมือหลอดชำรุด ตัวหลอดมีลักษณะงอโค้งเป็นรูปตัวยู ภายในขั้วของหลอดจะมีสตาร์ทเตอร์อยู่ภายในและบัลลาสต์อยู่ภายนอก ในการติดตั้งใช้งานจะต้องมีขาเสียบเพื่อใช้กับบัลลาสต์ที่แยกออก มีขนาด ๕ วัตต์ ๗ วัตต์ และ ๑๑ วัตต์

ข้อควรปฏิบัติเพื่อการประหยัดไฟฟ้าแสงสว่าง
ใช้หลอดไฟฟ้าวัตต์ต่ำ ในบริเวณที่ไม่จำเป็นต้องใช้แสงสว่างมากนัก เช่น เฉลียง ทานเดิน ห้องน้ำ ควรใช้หลอดไฟฟ้าวัตต์ต่ำเพื่อจะได้กินไฟน้อย
หมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า ขั้วหลอดและตัวหลอดไฟ รวมทั้งโคมไฟและโป๊ะไฟต่าง ๆ ควรทำความสะอาดเสมอ เพราะถ้าขั้วหลอดสะอาด กระแสไฟฟ้าเดินได้สะดวก จะไม่มีกระแสไฟฟ้าสูญเปล่า แสงสว่างจะเปล่งออกมาได้หมด
ตกแต่งบ้านด้วยเฟอร์นิเจอร์หรือสีห้องที่สดใส ผนังห้อง หรือเฟอร์นิเจอร์ที่มีสีคล้ำ ๆ ทึบๆ จะดูดแสง ทำให้ห้องดูมืดกว่าห้องที่ทาสีอ่อนๆ สำหรับบ้านเก่าหรือบ้านไม้ที่ไม่ได้ทาสี สามารถแก้ไขได้โดยตกแต่งผนังด้วยภาพหรือกระดาษ (wallpaper)
ผนังห้องช่วยสะท้อนแสง ผนังห้องที่ทาสีออกขาวนวล จะมองสว่างตาแม้ในเวลากลางวันเมือเวลาเปิดไฟห้องจะสว่างมากกว่าห้องที่ทาสีเข้ม
ปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่จำเป็น การเปิดปิดไฟบ่อย ๆ ไม่ทำให้เปลืองไฟแต่ประการใดดังนั้น ถ้าต้องการออกจากห้องซักเพียง ๑- ๒ นาที ก็ควรปิดไฟก่อน รวมทั้งหมั่นตรวจตราการใช้ไฟตามจุดต่างๆ ภายในบ้านอย่างสม่ำเสมอ
ใช้โคมไฟสำหรับงานเฉพาะแห่ง การใช้โคมไฟตั้งโต๊ะหรือพื้นเพือการใช้งานเฉพาะแห่ง เช่น อ่านหนังสือ หรือเย็บปักถักร้อย จะประหยัดกว่าเปิดไฟสว่างทั้งห้อง

โทรทัศน์
ปัจจุบัน โทรทัศน์เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เข้ามามีบทบาทต่ประชาชนเป็นอย่างมากจนกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกบ้านเรือนไปแล้ว เครื่องรับโทรทีศน์ที่นิยมใช้กันในปัจจุบันเป็นโทรทัศน์สี ที่มีระบบรีโมทคอนโทรล ส่วนโทรทัศน์ขาวดำยังมีใช้กันอยู่บ้างเป็นส่วนน้อย ซึ่งโทรทัศน์สีนั้นจะกินไฟมากกว่าโทรทัศน์ขาวดำประมาณ ๑ - ๓ เท่าตัว และโทรทัศน์สีที่มีระบบรีโมทคอนโทรล จะกินไไฟมากกว่าโทรทัศน์สีระบบทั่วๆไปที่มีขนาดเดียวกัน เพราะมีวงจรเพิ่มเติมและกินไฟตลอดเวลา ถึงแม้จะไม่ใช้รีโมทคอนโทรลก็ตาม
ดังนั้น วิธีใช้เครื่องรับโทรทัศน์ให้ประหยัดคือ ปิดเครื่องทุกครั้งที่ไม่มีคนดูและควรดึงปลั๊กออกทุกครั้งหลังจากปิดสวิตซ์
ตู้เย็น
ตู้เย็นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นต้องเสียบปลั๊กอยู่ตลอดเวลา เพื่อรักษาความเย็นของอาหารภายในตู้เย็น จึงกินไฟมากพอสมควร การประหยัดไฟฟ้าในการใช้ตู้เย็นสามารถทำได้ดังนี้
การเลือกซื้อ
ตู้เย็นที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีหลายขนาด ตั้งแต่ ๒ – ๑๒ ลูกบาศก์ฟุต เป็นต้น ( ลูกบาศก์ฟุตมักเรียกติดปากว่า คิวฯ ซึ่งย่อมาจากคิวบิกฟุต) การซื้อตู้เย็นนอกจากจะต้องคำนึงถึงราคาแล้ว ควรจะพิจารณาถึงลักษณะและระบบของตู้เย็นเพื่อช่วยประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายด้วย คือ
ควรเลือกขนาดให้เหมาะสมกับครอบครัว เช่น ขนาดประมาณ ๒. ๕ ลูกบาศก์ฟุตสำหรับสมาชิก ๒ คนแรกของครอบครัว แล้วเพิ่มขึ้นอีกประมาณ ๑ ลูกบาศก์ฟุตต่อ ๑ คน แต่ถ้ามีความจำเป็นต้องซื้ออาหารสดมาแช่เก็บไว้กินทีละหลายๆ วัน เพราะอยู่ไกลตลาด ควรเลือกขนาดให้ใหญ่กว่าที่กล่าวไว้
ควรเลือกตู้เย็นที่มีฉนวนกันความร้อนหนาและเป็นชนิดโฟมฉีด ซึ่งจะป้องกันการถ่ายเทความร้อนได้ดีกว่าตู้เย็นที่มีฉนวนกันความร้อนบาง หรือมีคุณภาพต่ำ
ใช้ตู้เย็นประตูเดียว ตู้เย็น ๒ ประตูกินไฟมากกว่าตู้เย็นประตูเดียวที่มีขนาดเท่ากัน เนื่องจากต้องใช้ท่อน้ำยาเย็นยาวกว่า และใช้คอมเพรสเซอร์ขนาดใหญ่กว่า
ควรเลือกซื้อตู้เย็นที่มีระบบละลายน้ำแข็ง การละลายน้ำแข็งในท่อทำน้ำแข็งหรือคอยล์เย็น จะทำให้ตู้เย็นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ควรเลือกซื้อตู้เย็นที่ใช้กับไฟ ๒๒๐ โวลต์ ถ้าต้องการใช้หม้อแปลงไฟ จะทำให้สิ้นเปลืองไฟฟ้าที่หม้อแปลงร้อยละ ๕– ๑๐
การใช้งานและการบำรุงรักษา
ตั้งไว้ในที่เหมาะสม ควรตั้งตู้เย็นให้ห่างผนังอย่างน้อย ๑๐ เซนติเมตร เพือให้อากาศถ่ายเทบริเวณตะแกรงระบายความร้อนได้สะดวก และอย่าตั้งอุณหภูมิให้เย็นกว่าที่ต้องการ
ตั้งให้ไกลจากแหล่งความร้อน ตู้เย็นไม่ถูกกับความร้อน ที่ตั้งจึงไม่ควรอยู่ใกล้เตาไฟ หรือ แหล่งความร้อนอื่น รวมทั้งไม่ควรให้ถูกแดดด้วย เพราะถ้าตู้เย็นโดนความร้อน เครื่องจะทำงาน มากกว่าปกติ
ปรับระดับให้เหมาะสม เวลาตั้งตู้เย็นให้ปรับระดับด้านหน้าของตู้เย็นสูงกว่าด้านหลังเล็กน้อย เพื่อเวลาเปิดตู้เย็น น้ำหนัก ของประตูจะถ่วงให้ประตูปิดเข้าไปเอง
หมั่นตรวจสอบยางขอบประตู ยางขอบประตูตู้เย็นเป็นส่วนประกอบสำคัญอย่างหนึ่ง ถ้าปิด ตู้เย็นไม่ได้สนิท ความเย็นในตู้จะรั่วออกมา มอเตอร์ทำความเย็น ( compressor ) ต้องทำงานหนักกว่าธรรมดา จึงเปลืองไฟมากขึ้น
อย่าเปิดตู้เย็นบ่อยๆ การเปิดตู้เย็นหนึ่งครั้ง ความเย็นข้างในตู้จะกระจายออกมาอากาศร้อนข้างนอกจะเข้าไปแทนที่ เครื่องต้องทำงาน มากขึ้น เมื่อเปิดแล้วต้องรีบปิดอย่างเปิดทิ้งค้างไว้
ละลายน้ำแข็งอยู่สม่ำเสมอ ถ้ามีน้ำแข็งเกาะที่ช่องน้ำแข็งอยู่เต็ม ก็จะกลายเป็นฉนวนกั้นความร้อน ทำให้แผงยาเย็นรับความร้อน จาก ภายในตู้ไม่สะดวก ตู้เย็นจะไม่เย็นเท่าทีควร เครื่องต้องทำงานหนักมาก น้ำแข็งที่เกาะในช่องน้ำแข็งนั้นไม่ทำให้ตู้เย็นมากขึ้นเลย แต่ปัจจุบัน มีตู้เย็นที่ใช้ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติออกมาขายจึงทำให้ลดปัญหานี้ไปได้ แต่ควรคอยตรวจสอบท่อน้ำทิ้งว่ามีปัญหาอุดตันหรือไม่
ใส่ของให้มีปริมาณพอเหมาะ อย่าใส่ของมากจนแน่งตู้เย็น เพราะจะทำให้อากาศในตู้เย็นถ่ายเทไม่สะดวก ของที่จะแช่ก็จะเย็นไม่ทั่วถึง เครื่องควบคุมก็จะไม่ตัดไฟอัตโนมัติ เครื่องเลยทำงานตลอดไม่ได้หยุด ผลก็คือ เปลืองไฟมากกว่าปกติ
ไม่ควรนำของร้อนเข้าแช่เย็นทันที ควรตั้งทิ้งไว้รอให้เย็นเสียก่อนแล้วจึงนำเข้าตู้เย็นเพราะตู้เย็นจะทำงานหนักขึ้นเนืองจาก ต้องลด อุณหภูมิ อาหารให้เย็นลงก่อน
ตั้งสวิตซ์ควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม ภายในตู้เย็นจะมีสวิตซ์ควบคุมอุณภูมิติดตั้งอยู่ใกล้แผงความเย็น โดยจะนำด้านปลายสวิตซ์ควบคุม อุณหภูมิไปแนบกับท่อน้ำยาเย็น เพื่อรับสัญญาณความเย็นมายังสวิตซ์ควบคุมอุณภูมิไปแนบ กับท่อ น้ำยาเย็นเพื่อรับสัญญาณ ความเย็นมายังสวิตซ์ควบคุมอุณภูมิ โดยทั่วไปจะเป็นปุ่มหมุน ที่มีขีด ตั้งไปตามตัวเลข ตั้งแต่เลข ๑ ถึง ๘ หรือ ๑๐ ซึ่ง อุณหภูมิจะเย็นเพิ่มมากขึ้นตามระดับตัวเลข การ ตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมจะช่วยประหยัดไฟฟ้าได้
หมั่นทำความสะอาด ตะแกรงระบายความร้อนด้านหลังตู้เย็นนั้น ต้องหมั่นทำความสะอาด อย่าให้ฝุ่นเกาะ จนกลายเป็นฉนวนขวางกั้นการระบายความร้อน
ถอดปลั๊กเมื่อไม่ได้ใช้งาน เมื่อไม่อยู่บ้านหลายวัน ควรปิดเครื่องและถอดปลั๊กจะได้ไม่เปลืองไฟโดยเปล่าประโยชน์ ในกรณีนี้ควร ทำความ สะอาดและเปิดประตูตู้เย็นแง้มไว้เพื่อมิให้เหม็นอับ
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากและมีราคาแพง เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าที่สูญเสียไปโดยไม่จำเป็น มีข้อแนะนำการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศคือ
ขนาดให้เหมาะสม การเลือกขนาดของเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับห้องที่จะติดตั้ง ควรวัดขนาดของห้องเสียก่อน เพื่อให้ได้ความเย็นที่เหมาะสม แต่ถ้าซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดใหญ่เกินไป ความเย็นมากเกินไป ราคาของเครื่อง ค่าติดตั้ง ค่าไฟฟ้า ก็จะแพงขึ้นไปด้วย ถ้าซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กเกินไป ความเย็นก็จะไม่เพียงพอ และเครื่องต้องเดิน ตลอดเวลาจะทำให้เสียค่าไฟฟ้ามากโดยไม่จำเป็น อายุการใช้งานจะสั้น ดังนั้น จึงควรเลือกเครื่องปรับอากาศที่สามารถทำความเย็นให้เหมาะสมกับพื้นที่ห้อง ขนาดตามความสูงของห้องปกติ ( ไม่เกิน ๓ เมตร ) จะเลือกขนาดของเครื่องปรับอากาศได้ตามตารางนี้


ชนิดของเครื่อง
การเลือกชนิดของเครื่องปรับอากาศ ต้องเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะของห้องที่ติดตั้งด้วย ปัจจุบัน เครื่องปรับอากาศที่นิยมใช้กับบ้านอยู่อาศัยมีอยู่ ๓ ชนิด คือ
เครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้งหน้าต่าง (window type) เหมาะกับห้องที่สามารถติดตั้งกับวงกบหน้าต่าง ติดกระจกช่องแสง บานกระทุ้ง บานเกล็ด เป็นต้น การติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดนี้จะทำได้ง่ายและสะดวก
เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนติดฝาผนัง (wall type ) เหมาะกับห้องที่เป็นผนังทึบ มีราคาแพงกว่าเครื่องปรับอากาศชนิดอื่นที่มีขนาดบีทียูเท่ากัน ( ต่อชั่วโมง) เครื่องปรับอากาศชนิดนี้จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าแบบอื่น
เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนตั้งพื้น ( split type ) เหมาะกับห้องที่เป็นกระจกทั้งหมด มีผนังทึบ หรือติดม่านรอบห้อง ไม่สามารถเจาะช่องเพื่อติดตั้งได้ เครื่องปรับอากาศชนิดนี้จะมีประสิทธิภาพที่ต่ำกว่าเครื่องปรับอากาศชนิดอื่นที่มีขนาดเท่ากัน
ราคาและอายุการใช้งาน
ในการซื้อเครื่องปรับอากาศ นอกจากจะคำนึงถึงราคาซื้อในตอนแรกแล้ว รายจ่ายที่จะต้องจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทุกเดือน ก็มีความสำคัญ ใน การเลือกซื้อด้วย นอกจากนี้จะต้องทราบอีกว่า เครื่องปรับอากาศนั้นมีอายุการใช้งานมากน้อยเพียงใด โดยผู้ซื้อจะต้องพิจารณา ราคาควบคู่ไป กับประสิทธิภาพของเครื่องด้วย ก็คือ ใช้กระแสไฟน้อยที่สุดแต่ให้ความเย็นสูงสุด
ข้อควรปฏิบัติในการใช้เครื่องปรับอากาศให้ประหยัด
ติดตั้งในที่ที่เหมาะสม คือต้องตั้งสูงจากพื้นพอสมควร สามารถเปิดปิดปุ่มต่างๆ ได้สะดวก และเพื่อให้กระแสความเย็นที่เป่าออกจากเครื่องได้หมุนเวียนภายในห้องอย่างทั่วถึง ส่วนอากาศร้อนที่ระบายด้านหลังของเครื่องนอกห้องก็ต้องไม่มีเครื่องกีดขวางโดยให้อากาศร้อนถ่ายเทได้อย่างสะดวก และไม่ควรติดตั้งเครื่องให้ถูกแสงแดดหรือโดนความร้อนที่ถ่ายเทมาจากอุปกรณ์อื่น
อย่าให้ความเย็นรั่วไหล ห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศควรจะปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด อย่าให้ความร้อนภายนอกเข้ามา เพราะทำให้ความเย็นกระจายหนีออกไปห้องที่บุผนังด้วยฉนวนกันความร้อน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้เครื่องปรับอากาศได้มาก
ปรับปุ่มต่าง ๆให้เหมาะสม เมื่อเริ่มต้นเปิดเครื่องใหม่ ๆ ควรตั้งปุ่มระดับความเย็นไว้ที่ HI ก่อน เพราะจะทำให้เย็นเร็ว จากนั้นจึงค่อยลดลงมาที่ Low ส่วนปุ่มถ่ายเทอากาศ ถ้าเราปิด คือหมุนมาอยู่ที่ close เครื่องก็จะไม่ดูดอากาศเย็นในห้องออกไป การตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิ (thermostat) ควรตั้งไว้เลขกลางๆ คือประมาณ ๗๘ อาศาฟาเรนไฮต์ หรือ ๒๖ อาศาเซลเซียสก็พอ ถ้าตั้งไว้ที่อุณหภูมิต่ำมาก เครื่องก็จะทำงานมาก ทำให้เปลืองไฟ
หมั่นทำความสะอาด แผ่นกรองอากาศด้านหน้าทำหน้าที่ดูดเอาฝุ่นละอองไว้ควรทำความสะอาดบ่อย ๆอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ลมจะได้พ่นออกมาได้สะดวก โดยถอดออกมาแล้วซักด้วยน้ำสบู่อุ่นๆ แล้วค่อยบีบให้แห่ง อย่าบิดเป็นอันขาดเพราะจะทำให้ขาดตะแกรงด้านหลังก็เช่นเดียวกัน ควรทำความสะอาดบ่อยๆ อย่าให้ฝุ่นเกาะสกปรก เพราะจะกลายเป็นฉนวนกั้น ทำให้ความร้อนระบายไม่สะดวก ส่วนภายในของเครื่องนั้นควรให้ช่างถอดมาล้างปีละ ๑ ครั้ง แต่ถ้าเป็นห้องที่มีฝุ่นละอองมากก็ต้องทำบ่อยครั้ง
ปิดเครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศนั้นนอกจากราคาแพงแล้ว ยังกินไฟสูงกว่าพัดลมมาก กล่าวคือ เครื่องปรับอากาศขนาด ๑๒, ๐๐๐ บีทียูต่อชั่วโมง จะกินไฟประมาณ ๑, ๔๕๐ วัตต์ หรือมากกว่าพัดลมขนาด ๑๖ นิ้ว ประมาณ ๒๐ เท่า ดังนั้น หากอากาศไม่ร้อนจนเกินไปนัก หรือมีลมพัดถ่ายเทอากาศในห้องได้สบายๆ ก็ควรใช้แค่พัดลมจะช่วยประหยัดค่าไฟได้มาก
พัดลม
พัดลมกินไฟน้อยกว่าเครื่องปรับอากาศมาก พัดลมติดเพดานแบบธรรมดาๆ กินไฟประมาณ ๗๐ – ๑๐๐ วัตต์ ถ้าใช้นาน ๑๒ ชั่วโมง จะใช้ไฟประมาณ ๑ หน่วย ส่วนพัดลมตั้งพื้นและตั้งโต๊ะ หากเปิดใช้ทั้งวันทั้งคืนจะกินไฟเพียง ๑ หน่วย เท่านั้น ( กินไฟประมาณ ๒๕– ๗๕ วัตต์ ) และเมื่อเลิกใช้แล้วควรปิดพัดลมพร้อมกับดึงปลั๊กออกด้วยเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น
เตารีด
เตารีดเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอีกชนิดหนึ่งที่ใช้กันมาก และราคาไม่แพง แต่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลืองไฟมากเช่นกัน คือประมาณ ๗๕๐ - ๑, ๒๐๐ วัตต์ สำหรับการใช้เตารีดอย่างถูกวิธีและช่วยประหยัดไฟฟาก็คือ ตั้งปุ่มปรับความร้อนให้เหมาะสมและรวบรวมผ้าสำหรับรีดแต่ละครั้งให้มีปริมาณมากพอควร ไม่ พรม น้ำจนแฉะหรือขยุ้มผ้าไว้ เพราะจะใช้เวลาในการรีดผ้านานทำให้เปลืองไฟมากขึ้น และก่อนรีด เสร็จประมาณ ๒- ๓ นาที ให้ดึงปลั๊กออก เพราะความร้อนที่เหลืออยู่ในเตารีด ยังสามารถรีด ผ้า บางๆ ต่อไปได้อีกหลายชิ้น
เตาไฟฟ้า
มีข้อสังเกตว่าการนำไฟฟ้ามาเปลี่ยนเป็นพลังความร้อนนั้นจะสิ้นเปลืองไฟฟ้ามากโดยทั่วไปจะเกินพันวัตต์ขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่ กับขนาด ของภาชนะที่จะรับความร้อนได้เร็ว หรือช้าเพียงใด ดังนั้น เราจึงมีวิธีประหยัดไฟฟ้าแบบง่ายๆ ในขณะที่ประกอบอาหาร ดังนี้
ทำกับข้าวต้องมีแผน การประกอบอาหารแต่ละครั้งควรเตรียมเครื่องปรุงต่างๆ ให้พร้อมเสียก่อน แล้วจึง ทำ การประกอบ ติดต่อ กันไปจนเสร็จ
ใช้ภาชนะก้นแบน ภาชนะที่ใช้ควรเป็นก้นแบนพอดีกับเตา ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป จะช่วยให้อาหารสุกเร็ว เพราะ ได้รับความ ร้อน จากเตาเต็มที่
ละลายอาหารแช่แข็งก่อนปรุงอาหาร อาหารบางอย่างที่แช่แข็งเอาไว้ ถ้าจะนำมาปรุงอาหาร ควรเอาออกมาไว้ชั้นล่าง ของตู้เย็น เพื่อให้น้ำแข็ง ละลาย เสียก่อน แต่ไม่ควรเอาไว้นอกตู้เย็น เพราะอากาศร้อนทำให้บัคเตรีเติบโตได้มาก อาหารจะเน่าได้
ปิดฝาภาชนะหุ้งต้ม การหุงต้มอาหารควรใส่น้ำพอสมควรและปิดฝาหม้อ จะทำให้อาหารสุกเร็วและไม่เสียคุณค่าทางอาหาร
ปิดสวิตซ์ก่อนเสร็จ การประกอบอาหารด้วยเตาไฟฟ้า พออาหารใกล้จะได้ที่ก็สามารถปิดสวิตซ์ได้แล้ว เพราะความร้อนที่สะสมอยู่ที่เตาเพียงพอ ที่จะทำให้อาหารสุกได้ การทำเช่นนี้ก็จะช่วยประหยัดไฟฟ้าได้
ใช้เตาแก๊สประหยัดดีกว่า ถ้าที่บ้านมีเตาแก๊สอยู่แล้ว ขอแนะนำให้ใช้เตาแก๊สจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า
เครื่องซักผ้า
ก่อนใช้ควรศึกษาวิธีใช้ตามคู่มือที่กำหนดไว้ และจำนวนผ้าที่จะซักในแต่ละครั้งก็ควรมีปริมาณที่เหมาะสมกับขนาดของเครื่อง จะทำให้ผ้าสะอาดและถนอมเครื่องให้ใช้งานได้ยาวนานด้วย ส่วนแบบที่มีเครื่องอบแห้งด้วยไฟฟ้านั้นจะกินไฟเพิ่มขึ้นอีก
กระติกน้ำร้อน
เลือกใช้ขนาดที่พอเหมาะกับครอบครัว และใส่น้ำให้ปริมาณพอดีตามที่คู่มือการใช้กำหนดไว้ หากไม่ใช้งานแล้วก็ควรถอดปลั๊กออก
หม้อหุ้งข้าว
มีข้อแนะนำในการเลือกใช้คือ

เครื่องทำน้ำอุ่น
ควรเลือกใช้ให้เหมาะกับครอบครัว ปกติแล้วเครื่องทำน้ำอุ่นจะกินไฟประมาณ ๙๐๐– ๔๘๐๐ วัตต์ ตามแต่ขนาด ข้อสำคัญคือ อย่าเปิดสวิตซ์ทิ้งไว้นอกจากนี้ต้องระวังอย่าให้น้ำรั่วจากฝักบัว เพราะจะทำให้เครื่องต้องทำงานมากกว่าปกติ
เครื่องดูดฝุ่น
เครื่องใช้ประเภทนี้ กินไฟไม่มากนัก ประมาณ ๗๕๐– ๑, ๒๐๐ วัตต์ มีข้อแนะนำว่า เมื่อใช้แล้วควรเอาฝุ่นผงในถุงทิ้งทุกครั้ง ยิ่งฝุ่นผงในถุงมีมากก็จะเกิดการอุดตันทำให้แรงดูดลดลง
เครื่องเป่าผม
กินไฟมากน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่อง ส่วนมากตั้งแต่ ๓๐๐ วัตต์ขึ้นไปจนถึง ๓ , ๐๐๐ วัตต์ ดังนั้น ควรเช็ดผมให้เกือบแห่งก่อนที่จะใช้เครื่องเป่าผม
เครื่องปั๊มน้ำ
ปัจจุบันมีใช้กันแทนทุกบ้าน ควรตรวจเช็คท่อน้ำและ อุปกรณ์ห้องน้ำ ว่ามีการรั่วซึม หรือไม่ เพื่อป้องกันปัญหาปั๊มทำงานตลอดเวลา ซึ่งจะทำให้เปลืองไฟและเครื่องชำรุดเร็ว นอก จากนี้ ควรมีก๊อกน้ำที่ไม่ผ่านระบบปั๊มไว้ใช้ฉีดน้ำรถต้นไม้หรือล้างรถ
พัดลมดูดอากาศ
กินไฟไม่มากนัก ตั้งแต่ ๒๕ วัตต์ขึ้นไปจนถึง ๓๐ วัตต์ การหมั่นทำความสะอาดใบพัดและตะแกรงจะทำให้พัดลมทำงานได้สะดวก ช่วยประหยัดไฟได้
เตาไมโครเวฟ
กินไฟตั้งแต่ ประมาณ ๖๕๐ - ๑, ๕๐๐ วัตต์ ควรอ่านคู่มือการใช้งานและปฏิบัติ ตามอย่างถูกต้อง จะช่วยประหยัดไฟและรักษา เครื่องให้ใช้งานได้นานด้วย
สรุป
ปัจจุบัน ไฟฟ้าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ ตลอดจนการผลิตในโรงงาน ในส่วนของ ผู้ใช้ไฟฟ้า ตาม บ้านเรือน แม้จะเป็นเพียงผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย ที่ดูเหมือนจะไม่มีบทบาทสำคัญมากนัก แต่หากทุกคน ร่วมกัน รณรงค์ให้มีการ ใช้ไฟฟ้า ในครัวเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะมีส่วนช่วยลดการใไฟฟ้าในประเทศลงไม่น้อย เพราะการประหยัดไฟฟ้าเพียงคนละ นิดจะส่งผล ให้เกิดการประหยัดเชื้อเพลิงในการประหยัดไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ถ้าเราสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้เพียง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ของที่ใช้กันอยู่ ในปัจจุบัน ก็จะประหยัดค่าเชื้อเพลิงได้ถึง ปีละ หลายร้อยล้านบาททีเดียว
สำหรับข้อแนะนำต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้น เป็นเพียงวิถีทางประหยัดไฟฟ้าเท่านั้นในบ้านเป็นส่วนใหญ่ และ หากนำไปปฏิบัติ ตาม สถานที่ทำงานได้ ก็จะช่วยประหยัดไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม วิถีทางการประหยัดไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพผล ย่อมจะไม่บังเกิดขึ้นอย่างแน่นอน หากขากซึ่ง ความร่วมมือร่วมใจ อย่างจริงจังและต่อเนื่องจากทุกฝ่าย ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่ทุกคนควรจะหันมาให้ความสำคัญกับการประหยัดไฟมากขึ้น ซึ่งนอกจาก จะเป็นประโยชน์ ต่อตนเองแล้ว ยังเป็นผลดีต่อส่วนรวมของประเทศชาติอย่างยิ่ง

ที่มา http://www.sirikitdam.egat.com

เครื่องใช้ในบ้านของท่านกินไฟประมาณกี่วัตต์

1 หน่วย คือ อะไร


วัตต์หรือแรงเทียนคือพลังไฟฟ้าหรือกำลังไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีวัตต์มากก็กินไฟมากกว่า
ที่มีวัตต์น้อย (ในเวลาเท่ากัน)
1 กิโลวัตต์ คือ 1,000 วัตต์
1 หน่วย หรือ 1 ยูนิต หรือ 1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง คือพลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า
ขนาด 1,000 วัตต์ เปิดนาน 1 ชั่วโมง
ตัวอย่าง : หลอดไฟหลอดละ 100 วัตต์ จำนวน 10 หลอด

รวม 100 x 10 = 1,000 วัตต์
ถ้าเปิดนาน 2 ชั่วโมง ทั้ง 10 หลอด จะเปลืองไฟฟ้า
รวม = 1,000 วัตต์ x 2 ชั่วโมง = 2,000 วัตต์-ชั่วโมง
หรือ = 2 กิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือ = 2 หน่วย หรือ 2 ยูนิต

เครื่องใช้ของท่านกินไฟประมาณกี่วัตต์
- พัดลมตั้งพื้น 45-75 วัตต์ - ตู้เย็น 2-12 คิว (ลบ.ฟุต) 53-194 วัตต์
- พัดลมเพดาน 70-104 วัตต์ - เครื่องปรับอากาศ 680-3,300 วัตต์
- หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 500-1,000 วัตต์ - เครื่องดูดฝุ่น 625-1,000 วัตต์
- เตารีดไฟฟ้า 430-1,600 วัตต์ - เตาไฟฟ้า (เดี่ยว) 300-1,500 วัตต์
- เครื่องทำน้ำร้อนในห้องน้ำ 900-4,800 วัตต์ - โทรทัศน์ ขาว-ดำ 24-30 วัตต์
- เครื่องปิ้งขนมปัง 600-1,000 วัตต์ - โทรทัศน์สี 43-95 วัตต์
- เครื่องเป่าผม 300-1,300 วัตต์ - วีดีโอ 30-50 วัตต์
- เครื่องซักผ้า 250-2,000 วัตต์ - เครื่องอบผ้าแห้ง 650-2,500 วัตต์
- เครื่องซักผ้าแบบมีเครื่องอบผ้า หรือ เครื่องตั้งอุณหภูมิของน้ำ
250-2,000 วัตต์
ที่มา: กองวิศวกรรมสื่อสารและความปลอดภัย ฝ่ายวิศวกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

การใช้ การตรวจสอบ และการดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ถูกวิธี
การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ถูกวิธี เช่น ใช้สายไฟฟ้าเสียบแทนเต้ารับ การถอดเต้าเสียบโดยจับที่สายไฟฟ้า การใช้ลวดทองแดงมาต่อแทนฟิวส์ เหล่านี้เป็นต้น อาจจะเป็นเหตุให้ท่านถูกกระแสไฟฟ้าดูดหรือเกิดเพลิงไหม้ได้ ดังนั้นหากพบว่ามีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ถูกวิธี ต้องรับแก้ไขให้ถูกต้องทันที เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด ไม่แก้ไข
หมั่นสำรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทุกอย่าง หากพบว่ามีการชำรุดเสียหาย ต้องรีบซ่อมแซมแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่

เสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายเครื่องจากเต้ารับอันเดียว
การใช้เต้ารับตัวเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายอย่างนั้น ไม่ควรกระทำอย่างยิ่ง เนื่องจากสายไฟฟ้าที่ต่อลงเต้ารับและตัวเต้ารับเอง จะรับกระแสมากจนเกินพิกัด ทำให้เต้ารับมีความร้อนสูงจนเกิดลุกไหม้ได้ หากต้องการใช้ไฟฟ้าในคราวเดียวกันหลาย ๆ อย่าง ควรจะแยกเสียบเต้ารับจะมีความปลอดภัยมากกว่า

ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่ำเกินไป
-ไม่ควรติดตั้งเต้ารับไว้ในระดับต่ำเกินไปซึ่งอาจเกิดอันตรายได้ เมื่อมีน้ำท่วม หรือเด็กอาจใช้นิ้ว ลวดหรือวัสดุอื่นแหย่เล่นเข้าไปในรูเต้ารับ ทำให้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดได้
- หากมีความจำเป็นจะต้องตั้งเต้ารับไว้ในระดับต่ำ ต้องป้องกันไม่ให้น้ำท่วมถึงหรือไม่ให้เด็กเล่นเต้ารับได้

ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยไม่มีความรู้
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านชำรุด หากท่านไม่มีความรู้ความชำนาญในเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น อย่าทำการแก้ไขเองโดยเด็ดขาด และหากเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดขณะกำลังทำงานอยู่ ให้รับถอดเต้าเสียบออกทันที และแจ้งช่างที่เกี่ยวข้องมาทำการแก้ไข

สายไฟฟ้าเปื่อยขาดชำรุดจงรับแก้ไข
หากพบว่าสายไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุด เช่น ฉนวนเปื่อย หรือถลอกจนเห็นสายทองแดง ต้องรับทำการเปลี่ยนใหม่ทันที โดยผู้มีความรู้ในเรื่องไฟฟ้า แต่หากจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์นั้น ควรใช้เทปพันสายไฟฟ้า พันฉนวนส่วนที่ชำรุดไว้ก่อน หากพิจารณาแล้วเห็นว่า ถ้าใช้ต่อไปอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ให้หยุดใช้แล้วเปลี่ยนใหม่

เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทให้ความร้อน
เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทให้ความร้อนที่ใช้กันอยู่เป็นประจำภายในบ้าน เช่น กาต้มน้ำ, เตารีด, กระทะไฟฟ้า, เตาไฟฟ้า เป็นต้น อาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้เมื่อท่านใช้อย่างไม่ระมัดระวัง ดังนั้นขณะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าวควรดูแลใกล้ชิดและอย่าใช้ใกล้กับสารไวไฟ เมื่อใช้งานเสร็จแล้วให้ถอดเต้าเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นออกทันที

สายไฟขาด อย่าเข้าใกล้
เมื่อท่านพบสายไฟฟ้าขาดห้อยลงมา หรือขาดตกอยู่บนพื้น อย่าเข้าไปแตะต้องเป็นอันขาด เพราะสายไฟที่ขาดนั้นอาจจะมีกระแสไฟฟ้าอยู่ และห้ามผู้อื่นเข้าใกล้ด้วย ควรรีบแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ใกล้ทราบโดยเร็ว

ก่อสร้างใกล้แนวสายไฟฟ้า สิ้นชีวามามากแล้ว
ก่อสร้างใกล้แนวสายไฟฟ้า สิ้นชีวามามากแล้ว
การทำงานก่อสร้างใด ๆ ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งอุปกรณ์ หรือวัสดุก่อสร้างอาจจะสัมผัสกับสายไฟฟ้าแรงสูงได้ขณะทำงาน จะทำให้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตได้ ผู้รับเหมาก่อสร้างควรดำเนินการดังนี้
- ติดต่อสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ใกล้ที่สุด เพื่อดำเนินการเอาฉนวนมาครอบสายไฟฟ้าแรงสูง
- แจ้งผู้ปฏิบัติงานให้ระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเข้าใกล้สายแรงสูง

ยิงนกเกาะสายไฟ อาจมีภัยมาถึงตัว
การยิงนกหรือยิงสัตว์ที่อยู่บนเสาหรือสายไฟฟ้า ทำให้เกิดความเสียหายดังนี้
- ท่านอาจได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้าได้
- อาจเกิดกระแสไฟฟ้าดับ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือนร้อน
- ทำให้ทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเสียหาย
หากท่านพบบุคคลใดยิงนกที่เกาะสายไฟฟ้าแรงสูง ควรแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ใกล้ทราบโดยเร็ว

อาจตายได้ ถ้าใช้ไฟฟ้าจับปลา
- การใช้ไฟฟ้าช๊อตปลาเป็นการผิดกฏหมาย และอาจจะถูกกระแสไฟฟ้าดูดเป็นอันตรายได้
- หากทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเสียหายท่านยังต้องชดใช้ด้วย

กิ่งไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า เป็นอันตรายให้ระวัง
กิ่งไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า เป็นอันตรายให้ระวัง
หากท่านพบว่ามีกิ่งก้านของต้นไม้อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งอาจจะถูกลมพัดไปแตะสายไฟฟ้าแรงสูงได้ ควรแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ใกล้บ้านท่านทำการตัดออก เพื่อความปลอดภัยท่านต้องไม่ตัดกิ่งไม้เอง และที่สำคัญท่านไม่ควรจะเข้าใกล้ต้นไม้นั้น เพราะอาจถูกกระแสไฟฟ้าดูดได้

ติดตั้งเสาวิทยุ ทีวีใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง ไม่ปลอดภัยให้หลีกเลี่ยง
ติดตั้งเสาวิทยุ ทีวีใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง ไม่ปลอดภัยให้หลีกเลี่ยง
เมื่อท่านต้องการติดตั้งเสาวิทยุ ทีวี หอกระจายข่าว ควรสำรวจพื้นที่จุดที่จะทำการติดตั้ง ว่ามีสายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่านหรือไม่ ถ้ามีควรหลีกเลี่ยง เพราะหากติดตั้งแล้วเกิดล้มไปแตะกับสายไฟฟ้าแรงสูง จะทำให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน หากมีความจำเป็นต้องติดตั้งดังกล่าว ควรแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อครอบฉนวนที่สายไฟฟ้าก่อนการติดตั้ง

ที่มา: กองวิศวกรรมสื่อสารและความปลอดภัย ฝ่ายวิศวกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

วิธีตกแต่งห้องนอนตามหลักฮวงจุ้ย : แต่งห้องนอน

เราจะให้ความสำคัญกับการจัดห้องนอน ให้ถูกตามหลักฮวงจุ้ยเพราะห้อง นอนนั้น เป็นห้องที่เราใช้ชีวิตอยู่มากกว่าครึ่งหนึ่งของห้องทั้งหมดในบ้าน ดังนั้นหากเราต้องการให้ที่พักอาศัยของเรามีฮวงจุ้ยที่ดี ห้องนอนจึงเป็นห้องที่เราต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยรายละเอียดของฮวงจุ้ยห้องนอนที่ดีมีดังต่อไปนี้

ฮวงจุ้ย ห้องนอน สำหรับ บ้าน ที่อยู่อาสัย เพื่อ ฮวงจุ้ยบ้าน และ ฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยที่ดี

1. ประตูห้องนอนตรงกับเตียงนอน ไม่ดี

2. ประตูห้องนอนตรงกับประตูห้องน้ำ ไม่ดี จะเกิดโรคภัย ธุรกิจสะดุด

3. ประตูใหญ่ตรงกับประตูห้องนอน จะเกิบเงินไม่อยู่ มีปากเสียง ไม่ดี

4. ประตูห้องนอน ห้ามตรงกับบันได ไม่ดี

5. ประตูห้องส้วม ตรงกับเตียงนอน ไม่ดี

6. ประตูห้องนอน ตรงกับประตูครัว ทำให้เกิดปากเสียงเงินเก็บไม่อยู่ ไม่ดี

7. บันได ตรงกับ ประตูห้องนอน ไม่ดี

8. ห้องนอน ติดกับเตา หรือห้องครัว ไม่ดี

9. ห้องนอนของคนชราควรอยู่ชั้นล่าง เพราะอายุมากกระดูกไขข้อเริ่มเสื่อม

10. ห้องนอน ควรที่จะเก็บแต่เสื้อผ้าใหม่และของใหม่ จะเป็นมงคล

11. ห้องนอน ควรอยู่ให้ถูกกับรหัสราศีของตัวเอง

12. ห้องนอน ผ้าห่ม หมอน ควรที่จะแห้ง สะอาดอยู่เสมอ

13. ห้องนอน อยู่ใต้ห้องน้ำจะเจ็บป่วย

14 .ในห้องนอนเจ้าบ้าน ควรอยู่ทิศในรหัสราศี ของตัวเองถึงจะเป็นมงคล

15. ประตูห้องนอนไม่ควรตรงกับประตูหน้าบ้าน

16. เตียงนอนไม่ควรจะตรงกับประตูห้องน้ำ และไม่ควรเป็นห้องเก็บของ จะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ

17. เตียงนอนอยู่บนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่ดี ไม่เป็นมงคล

18. ใต้เตียงนอนไม่เหมาะที่จะเก็บถ้วยชามที่ร้าว จะทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพ

19. เตียงนอนตรงกับประตู ไม่ดี

20. เตียงนอนห้ามตั้งอยู่บนเตาไฟ จะทำให้คนนอนสุขภาพไม่ดี

21. เตียงนอนห้ามอยู่ใต้บันได เพราะจะมีคนขึ้นลงอยู่ประจำ

22. การตั้งเตียงเป็นมุมทะแยง ไม่ดี จะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ

23. ด้านหัวนอนของเตียงและปลายเท้าห้ามตั้งกระจก

24. ห้ามนอนเอาเท้าหันไปสู่ประตู

25. หิ้งลอย ตู้ลอย ไม่ควรอยู่บนหัวนอน จะทำให้เครียด เกิดโรคทางสมอง

26. ด้านหลังของเตียงเป็นห้องน้ำไม่ดี

27. ห้องนอนอย่าอยู่ หน้าห้องรับแขก

28. กระจกอย่าวางไว้ที่หัวนอน เพราะจะทำให้เสียสุขภาพ

ความสำคัญ ฮวงจุ้ย ห้องนอน

1. ตำแหน่งเตียง หากเราสามารถจัดวางเตียงนอนได้อย่างถูกหลักฮวงจุ้ย จะทำให้เราสามารถนอนหลับได้สนิท ไม่ถูกรบกวน

* จากสภาวะภายในห้องนอน เป็นที่มาของการพักผ่อนที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเองได้ดีไม่เจ็บป่วยง่าย มีทั้งสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่สดใส โดยตำแหน่งเตียงที่ดีนั้นมีดังต่อไปนี้

* ไม่อยู่ตรงกับประตูห้องนอนและประตูห้องน้ำโดยตรง เพราะหากเตียงอยู่ตรงประตูพอดี จะทำให้ได้รับการรบกวนเมื่อมีคนเปิดประตูห้องนอนและห้องน้ำดังกล่าว เป็นที่มาของการรบกวนการนอน หากจำเป็นต้องตั้งเตียงในตำแหน่งดังกล่าว ให้หาฉากกั้นมาบังไว้

* อยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นประตู เพราะหากเราหันหลังให้ประตู จะทำให้ตกใจเวลาที่มีคนเปิดประตูห้องนอนเข้ามา จะทำให้เป็นคนที่ขี้ระแวงและตกใจง่าย หากจำเป็นต้องตั้งเตียงในตำแหน่งดังกล่าว ให้หากระจกเงามาวางในตำแหน่งที่สะท้อนมองเห็นประตู

* ไม่วางหัวเตียงนอนพิงผนังด้านที่ติดประตูห้องนอนและประตูห้องน้ำ เพราะทุกครั้งที่มีการเปิดประตูห้องนอนและห้องน้ำ จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือน บริเวณผนังดังกล่าวและจะรบกวนการนอนของเราได้

* ควรนอนหันหัวเข้าหากำแพง หรือหากเป็นหน้าต่างควรมีม่านชนิดที่กันแสงได้ดี เพื่อไม่ให้มีแสงสว่างมารบกวนการนอนได้

* ไม่ควรนอนใต้คาน, ใต้ขอบฝ้าหลุม หรือ ใต้แอร์ เพราะจะทำให้กระแสอากาศกดทับบริเวณนั้นมากเป็นพิเศษ เป็นที่มาของความเจ็บป่วยและกดดัน หากจำเป็นต้องนอนจริงๆ ให้หาโคมไฟโลหะแสตนเลสรูปทรงโค้งมน มาตั้งไว้ในตำแหน่งตรงกับคานเพื่อให้ช่วยกระจายกระแสอากาศออกไป

2. ตำแหน่งแอร์ ไม่ควรทับตัวผู้นอน โดยเฉพาะการอยู่บนหัวผู้นอน เพราะนอกจากจะเป็นเหมือนลักษณะคานกดหัวแล้ว ลมเย็นจากแอร์อาจทำให้ป่วยหรือเป็นหวัดได้ง่าย ตำแหน่งแอร์ที่ดีควรอยู่ที่ปลายเท้าหรือด้านข้างของผู้นอน ห่างออกไปอย่างต่ำ 1-2 เมตร

3. ตำแหน่งประตูห้องนอน ไม่ควรอยู่ด้านหลังเตียงนอน หรือ ตรงกับเตียงพอดี การแก้ไขให้สามารถดูได้ที่หัวข้อการวางตำแหน่งเตียง โดยตำแหน่งประตูห้องนอน ที่ดีที่สุดควรอยู่เยื้องกับเตียง และให้ผู้นอนสามารถมองเห็นได้

4. ตำแหน่งโต๊ะทำงาน หากต้องการมีโต๊ะทำงานในห้องนอน ควรอยู่ในตำแหน่งที่อยู่ใกล้หน้าต่าง เพื่อให้สามารถมองออกไปได้กว้างไกล เป็นที่มาของการมีจินตนาการที่ดี โดยหากดีที่สุดให้ตั้งโต๊ะในตำแหน่งที่มองเห็นประตูห้องนอน และไมอยู่ใต้แอร์ คาน หรือ ฝ้าหลุมด้วย

5. ไม่ควรมีโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ หรือ ตู้เย็น ในห้องนอน เพราะจะเป็นอุปกรณ์ที่รบกวนการนอนของท่านได้

credit : modernfs.com
credit picture : prweb.com

รับสร้างโรงงาน,รับออกแบบโรงงาน,รับเหมาก่อสร้าง,ผู้รับเหมา,รับเขียนแบบโรงงาน,แบบแปลนโรงงาน ตลอดจนรับเ

รับออกแบบบ้านและอาคาร พร้อมให้คำแนะนำ เทคนิคดีๆ โดยคุณบี โทร 0867431141

แนะนำเทคนิคการออกแบบ ก่อสร้าง มากมาย โดยคุณบี

รับออกแบบบ้านและอาคารทุกประเภท
แบบบ้าน...(คลิกเข้าดู)
แบบโรงงาน แบบโกดัง แบบคลังสินค้า...(คลิกเข้าดู)
แบบสำนักงาน แบบออฟฟิศ...(คลิกเข้าดู)
แบบทาวน์โฮม แบบทาวเฮาส์ แบบอาคารพาณิชย์...(คลิกเข้าดู)
บริการฝึกอบรม คอร์สเรียนทั้งหมด...(คลิกเข้าดู)

เข้าชม ผลงานออกแบบ พร้อม เทคนิคก่อสร้างมากมาย โดยคุณบี คลิกลิงก์ http://www.xn--l3cahhe4c8f2ab8l2b.com/p/0867431141_21.html
ยินดีให้คำปรึกษาฟรี!!  สอบถามได้ตลอดครับ ยินดีมากๆ
ติดต่อ คุณบี ได้ที่
โทรศัพท์มือถือ : 0867431141
Line:  line052014 หรือแชทผ่านไลน์ คลิ๊กลิงค์  https://line.me/ti/p/P3J0gN59SF
Line@: @baanthaidd (ใส่ @ ด้วยนะครับ) หรือแชทผ่านไลน์ คลิ๊กลิงค์  https://lin.ee/sqYYLM6
อีเมล :   baanthaidd@gmail.com
เว็บไซต์ :   http://www.xn--l3cahhe4c8f2ab8l2b.com/


รับออกแบบบ้านและอาคาร 
ยินดีให้คำปรึกษาฟรี!! ตอบ-คำถาม โดยคุณบี สอบถามได้ตลอดครับ... ยินดีมากๆ
บริการ รับออกแบบบ้านและอาคาร  เขียนแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง พร้อมยื่นขอใบอนุญาต สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร(กทม) เทศบาล อบต.  กนอ.  นิคมอุตสาหกรรม แบบ.ข1 แบบ.อ1 แบบ.อ6 แบบ.รง.4 แบบ.รง.3 แบบ.น2 แบบ.น4
บริการถอดแบบประมาณราคา (BOQ) เพื่อขอสินเชื่อ ยื่นกู้ธนาคาร
รับออกแบบ เขียนแบบ ขายแบบแปลนพิมพ์เขียว  แบบอพาร์ทเม้นท์ แบบคอนโด แบบรีสอร์ท แบบโรงแรม แบบหอพัก แบบบ้าน แบบโรงงาน แบบโกดัง แบบโรงแรม แบบรีสอร์ท แบบอาคารพาณิชย์ แบบทาวน์เฮ้าส์ แบบสำนักงาน แบบก่อสร้างอาคารทุกชนิด
บริการรับออกแบบอาคารพร้อม รับเซ็นต์แบบ รับเซ็นต์ควบคุมงาน โดย วุฒิวิศวกรโยธารับเซ็นต์แบบ สามัญสถาปนิกรับเซ็นต์แบบ  วุฒิสถาปนิกรับเซ็นต์แบบ สามัญวิศวกรโยธารับเซ็นต์แบบ สามัญวิศวกรไฟฟ้ารับเซ็นต์แบบ วุฒิวิศวกรไฟฟ้ารับเซ็นต์แบบ สามัญวิศวกรเครื่องกลรับเซ็นต์แบบ  วุฒิวิศวกรเครื่องกลรับเซ็นต์แบบ สามัญวิศวกรอุตสาหการรับเซ็นต์แบบ สามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อมรับเซ็นต์แบบ     
รับออกแบบพร้อมก่อสร้าง รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างคอนโด รับสร้างโรงแรม รับสร้างหอพัก รับสร้างบ้าน รับสร้างโรงงาน รับสร้างโกดัง รับสร้างสำนักงาน รับสร้างอาคารพาณิชย์  และรับเหมาก่อสร้างอาคารทุกชนิด 
รับเป็นที่ปรึกษาบริหารงานก่อสร้าง รับปรึกษากฎหมายก่อสร้าง รับตรวจสอบ ควบคุมงานก่อสร้างอาคารทุกประเภท
รับออกแบบทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา  
รับออกแบบโครงสร้างอาคาร  รายการคำนวณโครงสร้าง โดย วุฒิวิศวกรโยธา สามัญวิศวกรโยธา   
รับออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย รายการคำนวนระบบบำบัดน้ำเสีย รับออกแบบระบบบำบัดมลพิษ และงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  โดยสามัญสิ่งแวดล้อม
รับออกแบบระบบดับเพลิง และ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Fire Alarm Fire Pump ระบบดับเพลิงอัตโนมัติสปริงเกอร์  โดยสามัญวิศวกรเครื่องกล
รับออกแบบระบบปั๊มน้ำ ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ  ระบบแอร์ โดยสามัญวิศวกรเครื่องกล
รับออกแบบระบบไฟฟ้า รับเขียนแบบไฟฟ้า รับเซ็นต์แบบไฟฟ้า โดย วุฒิวิศวกรไฟฟ้า สามัญวิศวกรไฟฟ้า  
รับออกแบบ ขนาดมิเตอร์  ขนาด หม้อแปลง Single Ling Diagrams, Riser Diagrams,
รับทำ Main Schedule ขนาด ของ MDM (Main Distribution)
รับออกแบบ ตารางโหลด Load Schedule
รับออกแบบ ระบบ Lighting ไฟฟ้าแสงสว่าง, โคมไฟ, เต้ารับ,
รับออกแบบ ระบบ CCTV, TV, เครื่องเสียง, ระบบป้องกันฟ้าผ่า ฯลฯ
รับออกแบบ ระบบ Fire Alarm System , Smoke & Heat Detector