คู่มือประหยัดไฟฟ้า

บทนำ
พลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจกรรมต่างๆ การผลิตพลังงานไฟฟ้าให้พอเพียงกับความต้องการใช้ จึงเป็นสิ่ง จำเป็นในแต่ละปี ประเทศไทยได้สูญเสียเงินตราต่างประเทศจำนวนมากในการจัดหาเขื้อเพลิง และพลังงานมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า แม้ว่าได้พยายามลดสัดส่วน การพึ่งพาพลังงาน จากต่างประเทศลงแล้ว แต่สัดส่วนดังกล่าวยังอยู่ในอัตราที่สูง ดังนั้น การ ประหยัดพลังงานยังคงเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นที่ทุกผ่ายควรให้ ความ ร่วมมืออย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นกิจการธุรกิจระดับต่างๆ หรือผู้ใช้ไฟฟ้าตามบ้านเรือนทั่วไป
สำหรับการใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนนั้น ส่วนใหญ่จะใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ซึ่งการประเมินศักยภาพในการประหยัดไฟฟ้า ปรากฏว่า ในส่วนของบ้านเรือนเป็นส่วนที่สามารถลดค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าลงได้อีกมาก เพราะในปัจจุบันการใช้ไฟฟ้าเป็นไปอย่างสิ้นเปลือง ด้วยความรู้เท่า ไม่ถึงการณ์ เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน ตลอดจนวิธีการใช้ที่ถูกต้อง
คู่มือประหยัดไฟฟ้า ได้รวบรวมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องใช้ ไฟฟ้าให้เหมาะสม รวมถึงวิธีการใช้และบำรุงรักษา เพื่อให้การใช้ไฟฟ้าเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

หน่วยของไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า หมายถึง ความสิ้นเปลืองไฟฟ้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ ควบคู่กับระยะเวลาในการทำงาน มีหน่วยเป็น กิโลวัตต์ชั่วโมง หรือ หน่วย หรือ ยูนิต
กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานไฟฟ้า หมายถึงความสิ้นเปลืองไฟฟ้าทีเครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานในช่วงเวลาเท่ากัน มีหน่วยเป็น วัตต์ หรือ กิโลวัตต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่มีวัตต์สูงกว่าจะกินไฟมากกว่าที่มีวัตต์ต่ำ
สิ่งที่ควรทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยของไฟฟ้า ก็คือ แรงดัน และความถี่ ตามมาตรฐานใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย
บ้านเรือน ( ที่อยู่อาศัย) ระบบไฟฟ้า หนึ่ง เฟส แรงดันไฟฟ้า = ๒๒๐ โวล์ ความถี่ = ๕๐ เฮิรตซ์
โรงงานอุตสาหกรรม ระบบไฟฟ้าสามเฟส แรงดันไฟฟ้า = ๒๒๐/ ๓๘๐ โวลต์ ความถี่ = ๕๐ เฮิรตซ์
หาก ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าจากต่างประเทศ จะต้องมั่นใจว่าสามารถใช้กับแรงดันไฟฟ้า และความถี่ของระบบไฟฟ้าในประเทศไทยได้

ใช้ไฟฟ้าให้คุ้มค่า
พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จำเป็นต่อชีวิตความเป็นอยู่ ตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งประเทศไทย แม้ว่าจะสามารถพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศ เช่น พลังน้ำ ถ่านลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งน้ำมันดิบ แต่ยังต้องพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ นอกจากนี้ เชื้อเพลิงเหล่านี้นับวัน ก็จะยิ่งหายากและราคาสูงขึ้น อีกทั้งมีระยะเวลาการใช้งานจำกัดอีกด้วย
การประหยัดไฟฟ้าไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่ขอให้มีความตั้งใจจริง เมื่อเกิดความเคยชินในการปฏิบัติ ก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่ครอบครัว รวมทั้งยังเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วย
ปัจจุบันหน่วยงานที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้ามีอยู่หลายแห่ง คือ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ
กรมพัฒนาและส่งเสิรมพลังงาน ( พพ.)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ.) รับผิดชอบการผลิต จัดหาและจัดส่งพลังงานไฟฟ้าทั่วประเทศ
การไฟฟ้านครหลวง ( กฟน.) รับผิดชอบในการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ( กฟภ.) รับผิดชอบในการผลิต และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าในส่วนภูมิภาค ( ทั่วประเทศไทย ยกเว้นในเขตที่ กฟน. รับผิดชอบ)

การประหยัดไฟฟ้าเบื้องต้น
การประหยัดไฟฟ้าต้องเริ่มกันตั้งแต่ การเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งควรพิจารณาอย่างมีหลักเกณฑ์ สำหรับข้อแนะนำ ๔ ประการ ต่อไปนี้ จะเป็นแนวทางในการประเมินคุณค่าของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะซื้อ ว่าสมควรเลือกซื้อหรือไม่เพียงใด
ค่าใช้จ่ายในการใช้งาน
ค่าใช้จ่ายของเครื่องใช้ไฟฟ้า ก็คือ ค่าไฟฟ้าที่นำมาใช้กับเครื่องนั้นๆ ซึ่งหมายถึง เครื่องใช้เหล่านั้นกินไฟมากน้อยเพียงใดนั่นเอง ปกติเครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีแผ่นป้ายบอกไว้ที่ตัวเครื่องว่ากินไฟกี่วัตต์ ( หรือกี่กิโลวัตต์) ดังนั้น จึงควรทราบจำนวนวัตต์ของเครื่องใช้ไฟฟ้า อัตราค่ากระแสไฟฟ้า ( บาท) ต่อหน่วยโดยประมาณและคำนวณออกมาว่า ถ้าเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นเดือนละกี่ชั่วโมงจะเสียค่าไฟฟ้าเท่าไร หรืออีกนัยหนึ่ง ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนวัตต์มากก็จะเสียค่าไฟฟ้ามากนั่นเอง นอกจากนี้ ยังขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการใช้งานในแต่ละเดือนอีกด้วย
ความปลอดภัย ไว้วางใจได้
ไฟฟ้ามีอันตรายถ้าใช้ไม่ถูกวิธีจึงควรเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการออกแบบถูกต้องมีคู่มือการใช้และใบรับประกันคุณภาพ และที่สำคัญคือต้องได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยงานของรัฐบาลที่รับผิดชอบในด้านนี้ หากไม่มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรปรึกษาช่างหรือผู้ชำนาญเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น ๆ รวมทั้งสอบถามหาข้อมูลเพื่อการตัดสินใจอย่างรอบคอบ
ราคา
ราคาของเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาให้ดี เพราะการเลือกซื้อสินค้าราคาถูก ก็ไม่ใช่เป็นการประหยัดเสมอไป การได้ของราคาถูก คุณภาพก็อาจลดลงไปตามราคาด้วยเช่นกัน บางชนิดก็กินไฟ วัสดุที่ใช้ไม่แข็งแรงทนทาน ทางที่ดีควรปรึกษาผู้มีความรู้ และใช้การความสังเกตดูรูปลักษณ์ องค์ประกอบต่างๆ ให้เหมาะสมกับราคาและคุณภาพ
ค่าติดตั้ง และบำรุงรักษา
การซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องคำนึงถึงค่าติดตั้งและค่าบำรุงรักษาเครื่องด้วย หากซื้อมาแล้วต้องเดินสายไฟใหม่ ทุบหรือรื้อผนังทิ้ง หรือต้องดัดแปลงตกแต่งใหม่ค่าติดตั้งจะสูงมาก บางทีอาจแพงกว่าค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียอีก ประการสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ค่าซ่อมแซม อะไหล่ และวิธีบำรุงรักษา ควรสอบถามหาความรู้จากผู้ที่เคยใช้ว่าเป็นอย่างไร แล้วจึงตัดสินใจเลือกซื้อชนิดที่มีค่าซ่อมแซมถูกและอะไหล่หาง่าย วิธีบำรุงรักษาไม่ยุ่งยาก
สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ซื้อมาจากร้าน ถ้าเป็นของใหม่ก็ควรจะมีคู่มือการใช้แนบมาด้วย ผู้ใช้ควรอ่านให้เข้าใจและปฏิบัติตามคู่มือให้ถูกต้อง เพราะการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีนั้น นอกจากจะทำให้อายุการใช้งานยาวนานแล้ว ยังช่วยให้ประหยัดไฟฟ้าอีกด้วย
นอกจากนี้ การเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้าน ควรเลือกชนิดที่มีแรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์และความถี่ ๕๐ เฮิรตซ์ ตามาตรฐานการใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนของประเทศไทย

การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดย่อมมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันไป ดังนั้นการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยวิธีการที่ถูกต้องหรือให้เหมาะสมกับการใช้งาน จะช่วยให้ประหยัดไฟฟ้าได้อย่างแท้จริง โดยแยกออกเป็นประเภทต่างๆ คือ
ไฟฟ้าแสงสว่าง
หลอดไฟฟ้าที่ใช้กันอยู่แบ่งเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ หลอดฟลูออร์เรสเซนต์หรือหลอดนีออนและหลอดไส้ ซึ่งเมืองเปรียบเทียบแล้วแม้ว่าหลอดนีออนจะมีราคาสูงกว่าหลอดไส้ แต่นีออนจะให้แสงสว่างมากกว่าหลอดไส้ประมาณ ๔ - ๕ เท่า โดยใช้ไฟ้เท่ากันและมีอายุการใช้งานนานกว่าหลอดไส้ประมาณ ๗- ๘ เท่า
การใช้หลอดฟลูออร์เรสเซนต์ขนาด ๔๐ วัตต์ ๑ หลอด จะให้แสงสว่างเท่ากับการใช้หลอดไส้ขนาด ๑๐๐ วัตต์ ๒ หลอด แต่จะเสียค่าไฟถูกกว่าประมาณ ๔ เท่า
นอกจากนี้ ยังมีหลอดฟลูออเรสเซนต์รุ่นใหม่ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง ให้กำลังส่องสว่างสูงเท่ากับหลอดฟลูออเรสเซนต์ แต่กินไฟน้อยกว่า ตัวหลอดมีลักษณะเรียวกะทัดรัดขนาดเล็กกว่าหลอดธรรมดา มีขนาด ๑๘ วัตต์ ใช้แทนขนาด ๒๐ วัตต์ และขนาด ๓๖ วัตต์ แทนขนาด ๔๐ วัตต์ สามารถนำไปสวมเข้ากับขั้วและขาหลอดเดิมได้ทันที โดยไม่ต้องเปลี่ยนบัลลาสต์และสตาร์ทเตอร์ จะประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณร้อยละ ๑๐
สำหรับหลอดไฟชนิดใหม่ ที่เรียกว่า หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ นั้น หมายถึง หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาดเล็ก ซึ่งพัฒนาหให้ประหยัดพลังงาน มีอายุการใช้งานนานกว่าหลอดไส้ประมาณ ๕ เท่า แต่ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหลอดไส้ประมาณ ๔ เท่า ประหยัดค่าไฟฟ้า ร้อยละ ๓๘ ปัจจุบันมี ๒ แบบ คือ
หลอดคอมแพคบัลลาสต์ภายใน
เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ย่อขนาดลง มีบัลลาสต์และสตาร์ทเตอร์รวมอยู่ภายในหลอด สามารถนำไปติดตั้งแทนหลอดไส้ชนิดหลอดเกลียวได้ทันที โดยไม่ต้องเพิ่มอุปกรณ์ใด ๆ มีขนาดตั้งแต่ ๙ วัตต์ ๑๓ วัตต์ และ ๒๕ วัตต
์ หลอดคอมแพคบัลลาสต์ภายนอก หลักการใช้งานเช่นเดียวกับหลอดคอมแพคบัลลาสต์ภายใน แต่หลอดคอมแพคบัลลาสต์ภายนอก สามารถเปลี่ยนหลอดได้ง่ายเมือหลอดชำรุด ตัวหลอดมีลักษณะงอโค้งเป็นรูปตัวยู ภายในขั้วของหลอดจะมีสตาร์ทเตอร์อยู่ภายในและบัลลาสต์อยู่ภายนอก ในการติดตั้งใช้งานจะต้องมีขาเสียบเพื่อใช้กับบัลลาสต์ที่แยกออก มีขนาด ๕ วัตต์ ๗ วัตต์ และ ๑๑ วัตต์

ข้อควรปฏิบัติเพื่อการประหยัดไฟฟ้าแสงสว่าง
ใช้หลอดไฟฟ้าวัตต์ต่ำ ในบริเวณที่ไม่จำเป็นต้องใช้แสงสว่างมากนัก เช่น เฉลียง ทานเดิน ห้องน้ำ ควรใช้หลอดไฟฟ้าวัตต์ต่ำเพื่อจะได้กินไฟน้อย
หมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า ขั้วหลอดและตัวหลอดไฟ รวมทั้งโคมไฟและโป๊ะไฟต่าง ๆ ควรทำความสะอาดเสมอ เพราะถ้าขั้วหลอดสะอาด กระแสไฟฟ้าเดินได้สะดวก จะไม่มีกระแสไฟฟ้าสูญเปล่า แสงสว่างจะเปล่งออกมาได้หมด
ตกแต่งบ้านด้วยเฟอร์นิเจอร์หรือสีห้องที่สดใส ผนังห้อง หรือเฟอร์นิเจอร์ที่มีสีคล้ำ ๆ ทึบๆ จะดูดแสง ทำให้ห้องดูมืดกว่าห้องที่ทาสีอ่อนๆ สำหรับบ้านเก่าหรือบ้านไม้ที่ไม่ได้ทาสี สามารถแก้ไขได้โดยตกแต่งผนังด้วยภาพหรือกระดาษ (wallpaper)
ผนังห้องช่วยสะท้อนแสง ผนังห้องที่ทาสีออกขาวนวล จะมองสว่างตาแม้ในเวลากลางวันเมือเวลาเปิดไฟห้องจะสว่างมากกว่าห้องที่ทาสีเข้ม
ปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่จำเป็น การเปิดปิดไฟบ่อย ๆ ไม่ทำให้เปลืองไฟแต่ประการใดดังนั้น ถ้าต้องการออกจากห้องซักเพียง ๑- ๒ นาที ก็ควรปิดไฟก่อน รวมทั้งหมั่นตรวจตราการใช้ไฟตามจุดต่างๆ ภายในบ้านอย่างสม่ำเสมอ
ใช้โคมไฟสำหรับงานเฉพาะแห่ง การใช้โคมไฟตั้งโต๊ะหรือพื้นเพือการใช้งานเฉพาะแห่ง เช่น อ่านหนังสือ หรือเย็บปักถักร้อย จะประหยัดกว่าเปิดไฟสว่างทั้งห้อง

โทรทัศน์
ปัจจุบัน โทรทัศน์เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เข้ามามีบทบาทต่ประชาชนเป็นอย่างมากจนกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกบ้านเรือนไปแล้ว เครื่องรับโทรทีศน์ที่นิยมใช้กันในปัจจุบันเป็นโทรทัศน์สี ที่มีระบบรีโมทคอนโทรล ส่วนโทรทัศน์ขาวดำยังมีใช้กันอยู่บ้างเป็นส่วนน้อย ซึ่งโทรทัศน์สีนั้นจะกินไฟมากกว่าโทรทัศน์ขาวดำประมาณ ๑ - ๓ เท่าตัว และโทรทัศน์สีที่มีระบบรีโมทคอนโทรล จะกินไไฟมากกว่าโทรทัศน์สีระบบทั่วๆไปที่มีขนาดเดียวกัน เพราะมีวงจรเพิ่มเติมและกินไฟตลอดเวลา ถึงแม้จะไม่ใช้รีโมทคอนโทรลก็ตาม
ดังนั้น วิธีใช้เครื่องรับโทรทัศน์ให้ประหยัดคือ ปิดเครื่องทุกครั้งที่ไม่มีคนดูและควรดึงปลั๊กออกทุกครั้งหลังจากปิดสวิตซ์
ตู้เย็น
ตู้เย็นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นต้องเสียบปลั๊กอยู่ตลอดเวลา เพื่อรักษาความเย็นของอาหารภายในตู้เย็น จึงกินไฟมากพอสมควร การประหยัดไฟฟ้าในการใช้ตู้เย็นสามารถทำได้ดังนี้
การเลือกซื้อ
ตู้เย็นที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีหลายขนาด ตั้งแต่ ๒ – ๑๒ ลูกบาศก์ฟุต เป็นต้น ( ลูกบาศก์ฟุตมักเรียกติดปากว่า คิวฯ ซึ่งย่อมาจากคิวบิกฟุต) การซื้อตู้เย็นนอกจากจะต้องคำนึงถึงราคาแล้ว ควรจะพิจารณาถึงลักษณะและระบบของตู้เย็นเพื่อช่วยประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายด้วย คือ
ควรเลือกขนาดให้เหมาะสมกับครอบครัว เช่น ขนาดประมาณ ๒. ๕ ลูกบาศก์ฟุตสำหรับสมาชิก ๒ คนแรกของครอบครัว แล้วเพิ่มขึ้นอีกประมาณ ๑ ลูกบาศก์ฟุตต่อ ๑ คน แต่ถ้ามีความจำเป็นต้องซื้ออาหารสดมาแช่เก็บไว้กินทีละหลายๆ วัน เพราะอยู่ไกลตลาด ควรเลือกขนาดให้ใหญ่กว่าที่กล่าวไว้
ควรเลือกตู้เย็นที่มีฉนวนกันความร้อนหนาและเป็นชนิดโฟมฉีด ซึ่งจะป้องกันการถ่ายเทความร้อนได้ดีกว่าตู้เย็นที่มีฉนวนกันความร้อนบาง หรือมีคุณภาพต่ำ
ใช้ตู้เย็นประตูเดียว ตู้เย็น ๒ ประตูกินไฟมากกว่าตู้เย็นประตูเดียวที่มีขนาดเท่ากัน เนื่องจากต้องใช้ท่อน้ำยาเย็นยาวกว่า และใช้คอมเพรสเซอร์ขนาดใหญ่กว่า
ควรเลือกซื้อตู้เย็นที่มีระบบละลายน้ำแข็ง การละลายน้ำแข็งในท่อทำน้ำแข็งหรือคอยล์เย็น จะทำให้ตู้เย็นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ควรเลือกซื้อตู้เย็นที่ใช้กับไฟ ๒๒๐ โวลต์ ถ้าต้องการใช้หม้อแปลงไฟ จะทำให้สิ้นเปลืองไฟฟ้าที่หม้อแปลงร้อยละ ๕– ๑๐
การใช้งานและการบำรุงรักษา
ตั้งไว้ในที่เหมาะสม ควรตั้งตู้เย็นให้ห่างผนังอย่างน้อย ๑๐ เซนติเมตร เพือให้อากาศถ่ายเทบริเวณตะแกรงระบายความร้อนได้สะดวก และอย่าตั้งอุณหภูมิให้เย็นกว่าที่ต้องการ
ตั้งให้ไกลจากแหล่งความร้อน ตู้เย็นไม่ถูกกับความร้อน ที่ตั้งจึงไม่ควรอยู่ใกล้เตาไฟ หรือ แหล่งความร้อนอื่น รวมทั้งไม่ควรให้ถูกแดดด้วย เพราะถ้าตู้เย็นโดนความร้อน เครื่องจะทำงาน มากกว่าปกติ
ปรับระดับให้เหมาะสม เวลาตั้งตู้เย็นให้ปรับระดับด้านหน้าของตู้เย็นสูงกว่าด้านหลังเล็กน้อย เพื่อเวลาเปิดตู้เย็น น้ำหนัก ของประตูจะถ่วงให้ประตูปิดเข้าไปเอง
หมั่นตรวจสอบยางขอบประตู ยางขอบประตูตู้เย็นเป็นส่วนประกอบสำคัญอย่างหนึ่ง ถ้าปิด ตู้เย็นไม่ได้สนิท ความเย็นในตู้จะรั่วออกมา มอเตอร์ทำความเย็น ( compressor ) ต้องทำงานหนักกว่าธรรมดา จึงเปลืองไฟมากขึ้น
อย่าเปิดตู้เย็นบ่อยๆ การเปิดตู้เย็นหนึ่งครั้ง ความเย็นข้างในตู้จะกระจายออกมาอากาศร้อนข้างนอกจะเข้าไปแทนที่ เครื่องต้องทำงาน มากขึ้น เมื่อเปิดแล้วต้องรีบปิดอย่างเปิดทิ้งค้างไว้
ละลายน้ำแข็งอยู่สม่ำเสมอ ถ้ามีน้ำแข็งเกาะที่ช่องน้ำแข็งอยู่เต็ม ก็จะกลายเป็นฉนวนกั้นความร้อน ทำให้แผงยาเย็นรับความร้อน จาก ภายในตู้ไม่สะดวก ตู้เย็นจะไม่เย็นเท่าทีควร เครื่องต้องทำงานหนักมาก น้ำแข็งที่เกาะในช่องน้ำแข็งนั้นไม่ทำให้ตู้เย็นมากขึ้นเลย แต่ปัจจุบัน มีตู้เย็นที่ใช้ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติออกมาขายจึงทำให้ลดปัญหานี้ไปได้ แต่ควรคอยตรวจสอบท่อน้ำทิ้งว่ามีปัญหาอุดตันหรือไม่
ใส่ของให้มีปริมาณพอเหมาะ อย่าใส่ของมากจนแน่งตู้เย็น เพราะจะทำให้อากาศในตู้เย็นถ่ายเทไม่สะดวก ของที่จะแช่ก็จะเย็นไม่ทั่วถึง เครื่องควบคุมก็จะไม่ตัดไฟอัตโนมัติ เครื่องเลยทำงานตลอดไม่ได้หยุด ผลก็คือ เปลืองไฟมากกว่าปกติ
ไม่ควรนำของร้อนเข้าแช่เย็นทันที ควรตั้งทิ้งไว้รอให้เย็นเสียก่อนแล้วจึงนำเข้าตู้เย็นเพราะตู้เย็นจะทำงานหนักขึ้นเนืองจาก ต้องลด อุณหภูมิ อาหารให้เย็นลงก่อน
ตั้งสวิตซ์ควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม ภายในตู้เย็นจะมีสวิตซ์ควบคุมอุณภูมิติดตั้งอยู่ใกล้แผงความเย็น โดยจะนำด้านปลายสวิตซ์ควบคุม อุณหภูมิไปแนบกับท่อน้ำยาเย็น เพื่อรับสัญญาณความเย็นมายังสวิตซ์ควบคุมอุณภูมิไปแนบ กับท่อ น้ำยาเย็นเพื่อรับสัญญาณ ความเย็นมายังสวิตซ์ควบคุมอุณภูมิ โดยทั่วไปจะเป็นปุ่มหมุน ที่มีขีด ตั้งไปตามตัวเลข ตั้งแต่เลข ๑ ถึง ๘ หรือ ๑๐ ซึ่ง อุณหภูมิจะเย็นเพิ่มมากขึ้นตามระดับตัวเลข การ ตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมจะช่วยประหยัดไฟฟ้าได้
หมั่นทำความสะอาด ตะแกรงระบายความร้อนด้านหลังตู้เย็นนั้น ต้องหมั่นทำความสะอาด อย่าให้ฝุ่นเกาะ จนกลายเป็นฉนวนขวางกั้นการระบายความร้อน
ถอดปลั๊กเมื่อไม่ได้ใช้งาน เมื่อไม่อยู่บ้านหลายวัน ควรปิดเครื่องและถอดปลั๊กจะได้ไม่เปลืองไฟโดยเปล่าประโยชน์ ในกรณีนี้ควร ทำความ สะอาดและเปิดประตูตู้เย็นแง้มไว้เพื่อมิให้เหม็นอับ
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากและมีราคาแพง เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าที่สูญเสียไปโดยไม่จำเป็น มีข้อแนะนำการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศคือ
ขนาดให้เหมาะสม การเลือกขนาดของเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับห้องที่จะติดตั้ง ควรวัดขนาดของห้องเสียก่อน เพื่อให้ได้ความเย็นที่เหมาะสม แต่ถ้าซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดใหญ่เกินไป ความเย็นมากเกินไป ราคาของเครื่อง ค่าติดตั้ง ค่าไฟฟ้า ก็จะแพงขึ้นไปด้วย ถ้าซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กเกินไป ความเย็นก็จะไม่เพียงพอ และเครื่องต้องเดิน ตลอดเวลาจะทำให้เสียค่าไฟฟ้ามากโดยไม่จำเป็น อายุการใช้งานจะสั้น ดังนั้น จึงควรเลือกเครื่องปรับอากาศที่สามารถทำความเย็นให้เหมาะสมกับพื้นที่ห้อง ขนาดตามความสูงของห้องปกติ ( ไม่เกิน ๓ เมตร ) จะเลือกขนาดของเครื่องปรับอากาศได้ตามตารางนี้


ชนิดของเครื่อง
การเลือกชนิดของเครื่องปรับอากาศ ต้องเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะของห้องที่ติดตั้งด้วย ปัจจุบัน เครื่องปรับอากาศที่นิยมใช้กับบ้านอยู่อาศัยมีอยู่ ๓ ชนิด คือ
เครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้งหน้าต่าง (window type) เหมาะกับห้องที่สามารถติดตั้งกับวงกบหน้าต่าง ติดกระจกช่องแสง บานกระทุ้ง บานเกล็ด เป็นต้น การติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดนี้จะทำได้ง่ายและสะดวก
เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนติดฝาผนัง (wall type ) เหมาะกับห้องที่เป็นผนังทึบ มีราคาแพงกว่าเครื่องปรับอากาศชนิดอื่นที่มีขนาดบีทียูเท่ากัน ( ต่อชั่วโมง) เครื่องปรับอากาศชนิดนี้จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าแบบอื่น
เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนตั้งพื้น ( split type ) เหมาะกับห้องที่เป็นกระจกทั้งหมด มีผนังทึบ หรือติดม่านรอบห้อง ไม่สามารถเจาะช่องเพื่อติดตั้งได้ เครื่องปรับอากาศชนิดนี้จะมีประสิทธิภาพที่ต่ำกว่าเครื่องปรับอากาศชนิดอื่นที่มีขนาดเท่ากัน
ราคาและอายุการใช้งาน
ในการซื้อเครื่องปรับอากาศ นอกจากจะคำนึงถึงราคาซื้อในตอนแรกแล้ว รายจ่ายที่จะต้องจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทุกเดือน ก็มีความสำคัญ ใน การเลือกซื้อด้วย นอกจากนี้จะต้องทราบอีกว่า เครื่องปรับอากาศนั้นมีอายุการใช้งานมากน้อยเพียงใด โดยผู้ซื้อจะต้องพิจารณา ราคาควบคู่ไป กับประสิทธิภาพของเครื่องด้วย ก็คือ ใช้กระแสไฟน้อยที่สุดแต่ให้ความเย็นสูงสุด
ข้อควรปฏิบัติในการใช้เครื่องปรับอากาศให้ประหยัด
ติดตั้งในที่ที่เหมาะสม คือต้องตั้งสูงจากพื้นพอสมควร สามารถเปิดปิดปุ่มต่างๆ ได้สะดวก และเพื่อให้กระแสความเย็นที่เป่าออกจากเครื่องได้หมุนเวียนภายในห้องอย่างทั่วถึง ส่วนอากาศร้อนที่ระบายด้านหลังของเครื่องนอกห้องก็ต้องไม่มีเครื่องกีดขวางโดยให้อากาศร้อนถ่ายเทได้อย่างสะดวก และไม่ควรติดตั้งเครื่องให้ถูกแสงแดดหรือโดนความร้อนที่ถ่ายเทมาจากอุปกรณ์อื่น
อย่าให้ความเย็นรั่วไหล ห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศควรจะปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด อย่าให้ความร้อนภายนอกเข้ามา เพราะทำให้ความเย็นกระจายหนีออกไปห้องที่บุผนังด้วยฉนวนกันความร้อน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้เครื่องปรับอากาศได้มาก
ปรับปุ่มต่าง ๆให้เหมาะสม เมื่อเริ่มต้นเปิดเครื่องใหม่ ๆ ควรตั้งปุ่มระดับความเย็นไว้ที่ HI ก่อน เพราะจะทำให้เย็นเร็ว จากนั้นจึงค่อยลดลงมาที่ Low ส่วนปุ่มถ่ายเทอากาศ ถ้าเราปิด คือหมุนมาอยู่ที่ close เครื่องก็จะไม่ดูดอากาศเย็นในห้องออกไป การตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิ (thermostat) ควรตั้งไว้เลขกลางๆ คือประมาณ ๗๘ อาศาฟาเรนไฮต์ หรือ ๒๖ อาศาเซลเซียสก็พอ ถ้าตั้งไว้ที่อุณหภูมิต่ำมาก เครื่องก็จะทำงานมาก ทำให้เปลืองไฟ
หมั่นทำความสะอาด แผ่นกรองอากาศด้านหน้าทำหน้าที่ดูดเอาฝุ่นละอองไว้ควรทำความสะอาดบ่อย ๆอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ลมจะได้พ่นออกมาได้สะดวก โดยถอดออกมาแล้วซักด้วยน้ำสบู่อุ่นๆ แล้วค่อยบีบให้แห่ง อย่าบิดเป็นอันขาดเพราะจะทำให้ขาดตะแกรงด้านหลังก็เช่นเดียวกัน ควรทำความสะอาดบ่อยๆ อย่าให้ฝุ่นเกาะสกปรก เพราะจะกลายเป็นฉนวนกั้น ทำให้ความร้อนระบายไม่สะดวก ส่วนภายในของเครื่องนั้นควรให้ช่างถอดมาล้างปีละ ๑ ครั้ง แต่ถ้าเป็นห้องที่มีฝุ่นละอองมากก็ต้องทำบ่อยครั้ง
ปิดเครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศนั้นนอกจากราคาแพงแล้ว ยังกินไฟสูงกว่าพัดลมมาก กล่าวคือ เครื่องปรับอากาศขนาด ๑๒, ๐๐๐ บีทียูต่อชั่วโมง จะกินไฟประมาณ ๑, ๔๕๐ วัตต์ หรือมากกว่าพัดลมขนาด ๑๖ นิ้ว ประมาณ ๒๐ เท่า ดังนั้น หากอากาศไม่ร้อนจนเกินไปนัก หรือมีลมพัดถ่ายเทอากาศในห้องได้สบายๆ ก็ควรใช้แค่พัดลมจะช่วยประหยัดค่าไฟได้มาก
พัดลม
พัดลมกินไฟน้อยกว่าเครื่องปรับอากาศมาก พัดลมติดเพดานแบบธรรมดาๆ กินไฟประมาณ ๗๐ – ๑๐๐ วัตต์ ถ้าใช้นาน ๑๒ ชั่วโมง จะใช้ไฟประมาณ ๑ หน่วย ส่วนพัดลมตั้งพื้นและตั้งโต๊ะ หากเปิดใช้ทั้งวันทั้งคืนจะกินไฟเพียง ๑ หน่วย เท่านั้น ( กินไฟประมาณ ๒๕– ๗๕ วัตต์ ) และเมื่อเลิกใช้แล้วควรปิดพัดลมพร้อมกับดึงปลั๊กออกด้วยเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น
เตารีด
เตารีดเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอีกชนิดหนึ่งที่ใช้กันมาก และราคาไม่แพง แต่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลืองไฟมากเช่นกัน คือประมาณ ๗๕๐ - ๑, ๒๐๐ วัตต์ สำหรับการใช้เตารีดอย่างถูกวิธีและช่วยประหยัดไฟฟาก็คือ ตั้งปุ่มปรับความร้อนให้เหมาะสมและรวบรวมผ้าสำหรับรีดแต่ละครั้งให้มีปริมาณมากพอควร ไม่ พรม น้ำจนแฉะหรือขยุ้มผ้าไว้ เพราะจะใช้เวลาในการรีดผ้านานทำให้เปลืองไฟมากขึ้น และก่อนรีด เสร็จประมาณ ๒- ๓ นาที ให้ดึงปลั๊กออก เพราะความร้อนที่เหลืออยู่ในเตารีด ยังสามารถรีด ผ้า บางๆ ต่อไปได้อีกหลายชิ้น
เตาไฟฟ้า
มีข้อสังเกตว่าการนำไฟฟ้ามาเปลี่ยนเป็นพลังความร้อนนั้นจะสิ้นเปลืองไฟฟ้ามากโดยทั่วไปจะเกินพันวัตต์ขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่ กับขนาด ของภาชนะที่จะรับความร้อนได้เร็ว หรือช้าเพียงใด ดังนั้น เราจึงมีวิธีประหยัดไฟฟ้าแบบง่ายๆ ในขณะที่ประกอบอาหาร ดังนี้
ทำกับข้าวต้องมีแผน การประกอบอาหารแต่ละครั้งควรเตรียมเครื่องปรุงต่างๆ ให้พร้อมเสียก่อน แล้วจึง ทำ การประกอบ ติดต่อ กันไปจนเสร็จ
ใช้ภาชนะก้นแบน ภาชนะที่ใช้ควรเป็นก้นแบนพอดีกับเตา ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป จะช่วยให้อาหารสุกเร็ว เพราะ ได้รับความ ร้อน จากเตาเต็มที่
ละลายอาหารแช่แข็งก่อนปรุงอาหาร อาหารบางอย่างที่แช่แข็งเอาไว้ ถ้าจะนำมาปรุงอาหาร ควรเอาออกมาไว้ชั้นล่าง ของตู้เย็น เพื่อให้น้ำแข็ง ละลาย เสียก่อน แต่ไม่ควรเอาไว้นอกตู้เย็น เพราะอากาศร้อนทำให้บัคเตรีเติบโตได้มาก อาหารจะเน่าได้
ปิดฝาภาชนะหุ้งต้ม การหุงต้มอาหารควรใส่น้ำพอสมควรและปิดฝาหม้อ จะทำให้อาหารสุกเร็วและไม่เสียคุณค่าทางอาหาร
ปิดสวิตซ์ก่อนเสร็จ การประกอบอาหารด้วยเตาไฟฟ้า พออาหารใกล้จะได้ที่ก็สามารถปิดสวิตซ์ได้แล้ว เพราะความร้อนที่สะสมอยู่ที่เตาเพียงพอ ที่จะทำให้อาหารสุกได้ การทำเช่นนี้ก็จะช่วยประหยัดไฟฟ้าได้
ใช้เตาแก๊สประหยัดดีกว่า ถ้าที่บ้านมีเตาแก๊สอยู่แล้ว ขอแนะนำให้ใช้เตาแก๊สจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า
เครื่องซักผ้า
ก่อนใช้ควรศึกษาวิธีใช้ตามคู่มือที่กำหนดไว้ และจำนวนผ้าที่จะซักในแต่ละครั้งก็ควรมีปริมาณที่เหมาะสมกับขนาดของเครื่อง จะทำให้ผ้าสะอาดและถนอมเครื่องให้ใช้งานได้ยาวนานด้วย ส่วนแบบที่มีเครื่องอบแห้งด้วยไฟฟ้านั้นจะกินไฟเพิ่มขึ้นอีก
กระติกน้ำร้อน
เลือกใช้ขนาดที่พอเหมาะกับครอบครัว และใส่น้ำให้ปริมาณพอดีตามที่คู่มือการใช้กำหนดไว้ หากไม่ใช้งานแล้วก็ควรถอดปลั๊กออก
หม้อหุ้งข้าว
มีข้อแนะนำในการเลือกใช้คือ

เครื่องทำน้ำอุ่น
ควรเลือกใช้ให้เหมาะกับครอบครัว ปกติแล้วเครื่องทำน้ำอุ่นจะกินไฟประมาณ ๙๐๐– ๔๘๐๐ วัตต์ ตามแต่ขนาด ข้อสำคัญคือ อย่าเปิดสวิตซ์ทิ้งไว้นอกจากนี้ต้องระวังอย่าให้น้ำรั่วจากฝักบัว เพราะจะทำให้เครื่องต้องทำงานมากกว่าปกติ
เครื่องดูดฝุ่น
เครื่องใช้ประเภทนี้ กินไฟไม่มากนัก ประมาณ ๗๕๐– ๑, ๒๐๐ วัตต์ มีข้อแนะนำว่า เมื่อใช้แล้วควรเอาฝุ่นผงในถุงทิ้งทุกครั้ง ยิ่งฝุ่นผงในถุงมีมากก็จะเกิดการอุดตันทำให้แรงดูดลดลง
เครื่องเป่าผม
กินไฟมากน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่อง ส่วนมากตั้งแต่ ๓๐๐ วัตต์ขึ้นไปจนถึง ๓ , ๐๐๐ วัตต์ ดังนั้น ควรเช็ดผมให้เกือบแห่งก่อนที่จะใช้เครื่องเป่าผม
เครื่องปั๊มน้ำ
ปัจจุบันมีใช้กันแทนทุกบ้าน ควรตรวจเช็คท่อน้ำและ อุปกรณ์ห้องน้ำ ว่ามีการรั่วซึม หรือไม่ เพื่อป้องกันปัญหาปั๊มทำงานตลอดเวลา ซึ่งจะทำให้เปลืองไฟและเครื่องชำรุดเร็ว นอก จากนี้ ควรมีก๊อกน้ำที่ไม่ผ่านระบบปั๊มไว้ใช้ฉีดน้ำรถต้นไม้หรือล้างรถ
พัดลมดูดอากาศ
กินไฟไม่มากนัก ตั้งแต่ ๒๕ วัตต์ขึ้นไปจนถึง ๓๐ วัตต์ การหมั่นทำความสะอาดใบพัดและตะแกรงจะทำให้พัดลมทำงานได้สะดวก ช่วยประหยัดไฟได้
เตาไมโครเวฟ
กินไฟตั้งแต่ ประมาณ ๖๕๐ - ๑, ๕๐๐ วัตต์ ควรอ่านคู่มือการใช้งานและปฏิบัติ ตามอย่างถูกต้อง จะช่วยประหยัดไฟและรักษา เครื่องให้ใช้งานได้นานด้วย
สรุป
ปัจจุบัน ไฟฟ้าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ ตลอดจนการผลิตในโรงงาน ในส่วนของ ผู้ใช้ไฟฟ้า ตาม บ้านเรือน แม้จะเป็นเพียงผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย ที่ดูเหมือนจะไม่มีบทบาทสำคัญมากนัก แต่หากทุกคน ร่วมกัน รณรงค์ให้มีการ ใช้ไฟฟ้า ในครัวเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะมีส่วนช่วยลดการใไฟฟ้าในประเทศลงไม่น้อย เพราะการประหยัดไฟฟ้าเพียงคนละ นิดจะส่งผล ให้เกิดการประหยัดเชื้อเพลิงในการประหยัดไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ถ้าเราสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้เพียง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ของที่ใช้กันอยู่ ในปัจจุบัน ก็จะประหยัดค่าเชื้อเพลิงได้ถึง ปีละ หลายร้อยล้านบาททีเดียว
สำหรับข้อแนะนำต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้น เป็นเพียงวิถีทางประหยัดไฟฟ้าเท่านั้นในบ้านเป็นส่วนใหญ่ และ หากนำไปปฏิบัติ ตาม สถานที่ทำงานได้ ก็จะช่วยประหยัดไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม วิถีทางการประหยัดไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพผล ย่อมจะไม่บังเกิดขึ้นอย่างแน่นอน หากขากซึ่ง ความร่วมมือร่วมใจ อย่างจริงจังและต่อเนื่องจากทุกฝ่าย ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่ทุกคนควรจะหันมาให้ความสำคัญกับการประหยัดไฟมากขึ้น ซึ่งนอกจาก จะเป็นประโยชน์ ต่อตนเองแล้ว ยังเป็นผลดีต่อส่วนรวมของประเทศชาติอย่างยิ่ง

ที่มา http://www.sirikitdam.egat.com

แบบฟรี รับบริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน ออกแบบตกแต่งบ้าน

บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน ออกแบบตกแต่งบ้าน

รับออกแบบวางผังโครงการบ้านจัดสรร โครงการบ้านจัดสรร

รับถอดแบบประมาณราคา คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประมาณราคาก่อสร้าง BOQ

รับออกแบบและก่อสร้าง โรงงาน โกดัง โครงสร้างเหล็ก

รับก่อสร้าง ออกแบบ เขียนแบบ รายการคำนวณโครงสร้าง วิศวกรรมโยธา ทุกประเภท

แนะนำตัวอย่างแบบบ้าน รวมแบบบ้านหลากหลาย Style ที่คุณเองจะยังไม่เคยเห็น

Keyword :

รับ “ต่อเติมบ้าน” “ปรับปรุงบ้าน” “รีโนเวทบ้าน” “Renovateบ้าน“ต่อเติมหลังบ้าน ซ่อมแซมบ้าน รับต่อเติมบ้านเดี่ยว ปรุงบ้านเดี่ยว รีโนเวทบ้านเดี่ยว renovateบ้านเดี่ยว ซ่อมบ้านเดี่ยว รับต่อเติมทาวน์เฮ้าส์ ปรับปรุงทาวน์เฮ้าส์ รีโนเวททาวน์เฮ้าส์ renoveteทาวน์เฮ้าส์ รับต่อเติมอาคารพาณิชย์ ปรับปรุงอาคารพาณิชย์ รีโนเวทตึกแถว renoveteตึกแถว รับต่อเติมคอนโด ปรับปรุงคอนโด รีโนเวทคอนโด renoveteคอนโด รับต่อเติมบ้านไม้ ปรับปรุงบ้านไม้ รีโนเวทบ้านไม้ renovateบ้านไม้ ซ่อมบ้านไม้ รีโนเวท Renovate หรือส่วนใหญ่เรียก Renovate House (รีโนเวทบ้าน / รีโนเวทเฮาส์) คือ การโมดิฟาย ต่อเติมบ้าน ปรับปรุง ซ่อมแซม การบูรณะ ไม่ว่าจะเป็น บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม บ้านแฝด หรือตึกแถว เราคือนักrenovateบ้าน ต่อเติมบ้าน รีโนเวทบ้าน ชั้นนำของเมืองไทย ฯลฯรับเหมาต่อเติมบ้านทุกชนิด เช่น ต่อเติมบ้านไม้ ต่อเติมบ้านปูน ต่อเติมบ้านอื่นๆทุกประเภท - รับปรับปรุงห้องน้ำ เช่น ทุบเรื้อออกหมด แล้วก่อผนังขึ้นใหม่ ปูกระเบื้อง ทาสี ติดตั้งสุขภัณฑ์ เดินท่อประปา และอื่นๆ ทั้งระบบ - รับเหมาต่อเติมบ้าน ต่อเติมห้องครัว ต่อเติมโรงจอดรถ ต่อเติมห้องนอน ต่อเติมห้องนั่งเล่น ต่อเติมหลังบ้าน ต่อเติมห้องรับแขก ต่อเติมทุกชนิด - รับต่อชั้นลอย ต่อดาดฟ้า ต่อทาวน์เฮาส์ ต่อระเบียง ขยายบ้าน - ตกแต่งร้านค้า ตกแต่งออฟฟิศ ตกแต่งโรงแรม ตกแต่งรีสอท ตกแต่งสปา ตกแต่งสำนักงานโชว์รูมต่างๆ - รับเหมาระบบไฟฟ้า - รับซ่อมท่อประปารั่วทุกอาการ รั่วใต้ดิน รั่วใต้ห้องน้ำชั้นสอง รั้วตามผนัง รับแก้ทั้งหลัง - รับติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างใหม่ รับซ่อมแซมวงกบประตูหน้าต่าง - รับก่อฉาบปูน รับทำฝ่า รับติดตั้งกระจกอลูมิเนียม - รับเหมาปูกระเบื้อง ปูแกรนิโต้ ปูหินอ่อน รับปูทุกชนิด - รับเหมาทาสีบ้าน อาคาร โรงงาน อื่นๆ ท่านเลือกสีได้ทุกยี่ห้อ รับทาสีได้ตั้งแต่ตึก 1-100ชั้นใช้วิธีโรยตัว - ผลิต/จำหน่าย/รับมุงหลังคา โครงหลังคาเหล็กสำเร็จรูป หลังคาเมทัลชีท หลังคากระเบื้องลอน/เรียบ - รับเทพื้นลานจอดรถ ด้วยเทคอนคอนกรีต ลาดยางมะตอย - รับทำ รั้วสำเร็จรูป รั้วลวดหนาม รั้วสังกะสี รั้วอิฐบล๊อค รั้วไม้ รั้วเหล็ก รั้วทุกชนิดทำได้หมด - ให้บริการซ่อม หลังคารั่ว ดาดฟ้ารั่ว ห้องน้ำรั่ว กรอบหน้าต่างรั่ว กรอบกระจกรั่ว สระว่ายน้ำรั่ว ห้องใต้ดินน้ำรั่ว บ่อน้ำรั่ว อุโมงค์น้ำรั่ว แทงค์น้ำรั่ว บ่อลิฟท์น้ำรั่ว รอยต่อรั่ว บ่อเก็บน้ำดีรั่ว บ่อเก็บน้ำเสียรั่ว น้ำรั่วซึม รอยแตกร้าว รั่วซึม น้ำรั่ว น้ำซึม กันรั่ว กันซึม รับติดตั้งระบบกันซึม เพื่อป้องกันการรั่วซึม รับแก้ไขโครงสร้างบ้านและส่วนต่อเติมบ้านทรุดเอียง.รับเหมาก่อสร้างและรีโนเวทบ้านทุกชนิด - รับสร้างบ้านไม้ รับสร้างบ้านปูน(บ้านเดี่ยว) สร้างอาคารพาณิชย์ สร้างทาวน์เฮ้าส์ สร้างออฟฟิศ สร้างโรงงาน สร้างคลังสินค้า สร้างร้านค้า สร้างอพาร์ทเม้นท์ สร้างห้องเช่า สร้างหอพัก สร้างตึกทุกชนิด ทั้งหมดนี้เรารับ ต่อเติมบ้าน ต่อเติมทุกชนิด สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการต่อเติมบ้าน รีโนเวทบ้านบริการให้คำปรึกษาปัญหาเรื่องบ้านฟรีสำหรับประชาชนทั่วไปสำหรับคนที่กำลังจะสร้างบ้าน ซื้อบ้าน ต่อเติมบ้าน อาคารทรุด ร้าว อาคารเอียง บ้านทรุด บ้านเอียง บ้านทรุด บ้านร้าว หลังคารั่ว น้ำซึม อยากทำพื้น อยากทาสี ปลูกบ้าน ต่อเติม ตกแต่ง ซ่อมแซมงานโครงสร้าง ก่อ-ฉาบ งานพื้น งานฝ้าเพดานงานหลังคา งานประตู งานหน้าต่าง บันได งานเฟอร์นิเจอร์ Built-In งานระบบประปา-ไฟฟ้า งานสีภายในภายนอกรับ “ต่อเติมบ้าน” “ปรับปรุงบ้าน” “รีโนเวทบ้าน” “Renovateบ้าน“ต่อเติมหลังบ้าน ซ่อมแซมบ้าน รับต่อเติมบ้านเดี่ยว ปรุงบ้านเดี่ยว รีโนเวทบ้านเดี่ยว renovateบ้านเดี่ยว ซ่อมบ้านเดี่ยว รับต่อเติมทาวน์เฮ้าส์ ปรับปรุงทาวน์เฮ้าส์ รีโนเวททาวน์เฮ้าส์ renoveteทาวน์เฮ้าส์ รับต่อเติมอาคารพาณิชย์ ปรับปรุงอาคารพาณิชย์ รีโนเวทตึกแถว renoveteตึกแถว รับต่อเติมคอนโด ปรับปรุงคอนโด รีโนเวทคอนโด renoveteคอนโด รับต่อเติมบ้านไม้ ปรับปรุงบ้านไม้ รีโนเวทบ้านไม้ renovateบ้านไม้ ซ่อมบ้านไม้ รีโนเวท Renovate หรือส่วนใหญ่เรียก Renovate House (รีโนเวทบ้าน / รีโนเวทเฮาส์) คือ การโมดิฟาย ต่อเติมบ้าน ปรับปรุง ซ่อมแซม การบูรณะ ไม่ว่าจะเป็น บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม บ้านแฝด หรือตึกแถว เราคือนักrenovateบ้าน ต่อเติมบ้าน รีโนเวทบ้าน ชั้นนำของเมืองไทย ฯลฯรับเหมาต่อเติมบ้านทุกชนิด เช่น ต่อเติมบ้านไม้ ต่อเติมบ้านปูน ต่อเติมบ้านอื่นๆทุกประเภท - รับปรับปรุงห้องน้ำ เช่น ทุบเรื้อออกหมด แล้วก่อผนังขึ้นใหม่ ปูกระเบื้อง ทาสี ติดตั้งสุขภัณฑ์ เดินท่อประปา และอื่นๆ ทั้งระบบ - รับเหมาต่อเติมบ้าน ต่อเติมห้องครัว ต่อเติมโรงจอดรถ ต่อเติมห้องนอน ต่อเติมห้องนั่งเล่น ต่อเติมหลังบ้าน ต่อเติมห้องรับแขก ต่อเติมทุกชนิด - รับต่อชั้นลอย ต่อดาดฟ้า ต่อทาวน์เฮาส์ ต่อระเบียง ขยายบ้าน - ตกแต่งร้านค้า ตกแต่งออฟฟิศ ตกแต่งโรงแรม ตกแต่งรีสอท ตกแต่งสปา ตกแต่งสำนักงานโชว์รูมต่างๆ - รับเหมาระบบไฟฟ้า - รับซ่อมท่อประปารั่วทุกอาการ รั่วใต้ดิน รั่วใต้ห้องน้ำชั้นสอง รั้วตามผนัง รับแก้ทั้งหลัง - รับติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างใหม่ รับซ่อมแซมวงกบประตูหน้าต่าง - รับก่อฉาบปูน รับทำฝ่า รับติดตั้งกระจกอลูมิเนียม - รับเหมาปูกระเบื้อง ปูแกรนิโต้ ปูหินอ่อน รับปูทุกชนิด - รับเหมาทาสีบ้าน อาคาร โรงงาน อื่นๆ ท่านเลือกสีได้ทุกยี่ห้อ รับทาสีได้ตั้งแต่ตึก 1-100ชั้นใช้วิธีโรยตัว - ผลิต/จำหน่าย/รับมุงหลังคา โครงหลังคาเหล็กสำเร็จรูป หลังคาเมทัลชีท หลังคากระเบื้องลอน/เรียบ - รับเทพื้นลานจอดรถ ด้วยเทคอนคอนกรีต ลาดยางมะตอย - รับทำ รั้วสำเร็จรูป รั้วลวดหนาม รั้วสังกะสี รั้วอิฐบล๊อค รั้วไม้ รั้วเหล็ก รั้วทุกชนิดทำได้หมด - ให้บริการซ่อม หลังคารั่ว ดาดฟ้ารั่ว ห้องน้ำรั่ว กรอบหน้าต่างรั่ว กรอบกระจกรั่ว สระว่ายน้ำรั่ว ห้องใต้ดินน้ำรั่ว บ่อน้ำรั่ว อุโมงค์น้ำรั่ว แทงค์น้ำรั่ว บ่อลิฟท์น้ำรั่ว รอยต่อรั่ว บ่อเก็น้ำดีรั่ว บ่อเก็บน้ำเสียรั่ว น้ำรั่วซึม รอยแตกร้าว รั่วซึม น้ำรั่ว น้ำซึม กันรั่ว กันซึม รับติดตั้งระบบกันซึม เพื่อป้องกันการรั่วซึม รับแก้ไขโครงสร้างบ้านและส่วนต่อเติมบ้านทรุดเอียงรับเหมาก่อสร้างและรีโนเวทบ้านทุกชนิด - รับสร้างบ้านไม้ รับสร้างบ้านปูน(บ้านเดี่ยว) สร้างอาคารพาณิชย์ สร้างทาวน์เฮ้าส์ สร้างออฟฟิศ สร้างโรงงาน สร้างคลังสินค้า สร้างร้านค้า สร้างอพาร์ทเม้นท์ สร้างห้องเช่า สร้างหอพัก สร้างตึกทุกชนิด ทั้งหมดนี้เรารับ ต่อเติมบ้าน ต่อเติมทุกชนิด สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการต่อเติมบ้าน รีโนเวทบ้านรับเหมาโครงหลังคา , รับทำโครงหลังคา , รับทำหลังคา , โครงหลังคาเมทัลชีท , รับเหมาโครงหล็ก , โครงหลังคา , โครงหลังคาเมทัลชีท , ราคาโครงหลังคา , รับทำหลังคาโรงรถ , รับเหมาทำหลังคาเหล็ก ตรวจ สอบ ราคา วัสดุ ก่อสร้าง, บ้านทรงไทย, บ้านเดี่ยว, รับเหมาก่อสร้างบ้าน, ราคา มาตรฐาน วัสดุ ก่อสร้าง, ราคา วัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้าง, ราคากระเบื้อง, ราคาวัสดุก่อสร้าง, ราคาวัสดุก่อสร้าง 2553, ราคาอุปกรณ์ก่อสร้าง, รูปแบบบ้าน, ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง, วงกบ ประตู หน้าต่าง, วัสดุก่อสร้าง, วัสดุก่อสร้าง ราคา, วัสดุก่อสร้างบ้าน, วัสดุก่อสร้างราคาถูก, หน้าต่าง, ออกแบบ บ้าน ไม้, ออกแบบบ้าน, อุปกรณ์ก่อสร้าง, เเบบบ้าน, แบบ ตกแต่ง บ้าน, แบบ สร้าง บ้าน ไม้, แบบ แปลน บ้าน สวย, แบบบ้าน2ชั้น, แบบบ้านราคาถูก, แบบบ้านรีสอร์ท, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านสําเร็จรูป, แบบบ้านและสวน, แบบแปลนบ้าน, แปลนบ้านรับสร้างบ้าน,รับสร้างหอพัก,รับสร้างห้องเช่า,รับสร้างอาคารพาณิชย์,รับสร้างสำนักงานงาน แบบบ้านชั้นครึ่ง แปลนบ้านชั้นเดียว แบบบ้านรีสอร์ท แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้น แบบแปลนบ้านชั้นเดียว แบบบ้านเดี่ยวชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียวราคาถูก บ้านสวยชั้นเดียว แบบแปลนบ้านชั้นเดียวฟรี แบบ บ้าน ชั้น plan บ้าน ชั้น เดียว, smart condo พระราม 2, smilehome, การจัดสวน, การออกแบบบ้าน2ชั้น, การออกแบบบ้านชั้นเดียว, ขอ แบบ บ้าน ชั้น เดียว, ขายคอนโด, ขายบ้าน, คอนโด, คอนโดมิเนียม, คอนโดให้เช่า, ชั้น, ดู แบบ แปลน บ้าน ชั้น เดียว, ตกแต่งบ้าน, ตัวอย่าง แบบ แปลน บ้าน ชั้น เดียว, บริษัท สร้าง บ้าน สำเร็จรูป, บ้าน 2 ล้าน, บ้าน modern, บ้าน ชั้น เดียว แบบ บ้าน, บ้าน ฟรี, บ้าน ราคา, บ้าน2ชั้น, บ้านทรงไทย, บ้านพัก อาศัย ชั้น เดียว, บ้านไม้ชั้นเดียว, ภาพ บ้าน ชั้น เดี่ยว, ภาพ บ้าน ไม้ สำเร็จรูป, รับ สร้าง บ้าน สำเร็จรูป, รับสร้างบ้าน, ราคา แบบ บ้าน ชั้น เดียว, ราคา แบบ บ้าน สอง ชั้น, ราคา แบบ บ้าน เดี่ยว ชั้น เดียว, รูป แบบ บ้าน เดี่ยว, รูป แบบ บ้าน เดี่ยว ชั้น เดียว, รูป แบบ แปลน บ้าน ชั้น เดียว, รูปภาพ แบบ บ้าน ชั้น เดียว, ศูนย์ รวม แบบ บ้าน, สถาปนิก, สร้าง บ้าน ชั้น เดียว ราคา ถูก, สร้าง บ้าน ไม้ ราคา, สร้างบ้านสวย, สร้างบ้านสำเร็จรูป, ห้องน้ำ, ออกเเบบบ้าน, ออกแบบ บ้าน สวย, ออกแบบ บ้าน เดี่ยว, ออกแบบ บ้าน ไม้, เเบบบ้าน, เเบบบ้านสวยๆ, เเบบบ้านไม้, แจก แบบ แปลน บ้าน ฟรี, แบบ บ้าน 2 ชั้น ใหม่, แบบ บ้าน ชั้น เดียว ประหยัด, แบบ บ้าน ชั้น เดียว สวย, แบบ บ้าน ชั้น เดียว ไม้, แบบ บ้าน สวย, แบบ บ้าน สวย 2 ชั้น, แบบ บ้าน สำเร็จรูป 2 ชั้น, แบบ บ้าน สำเร็จรูป ชั้น เดียว, แบบ บ้าน เดียว 2 ชั้น, แบบ บ้าน แปลน บ้าน, แบบ บ้าน ไม้, แบบ บ้าน ไม้ ชั้น เดียว ฟรี, แบบ บ้าน ไม้ สอง ชั้น 2, แบบ บ้าน ไม้ สอง ชั้น ๆ, แบบ สร้าง บ้าน ชั้น เดียว, แบบ สร้าง บ้าน ไม้, แบบ แปลน บ้าน ชั้น เดียว 2, แบบ แปลน บ้าน ชั้น เดียว ฟรี, แบบ แปลน บ้าน ราคา ประหยัด, แบบ แปลน บ้าน สวย, แบบ แปลน บ้าน สอง ชั้น, แบบ แปลน บ้าน เดี่ยว, แบบ แปลน บ้าน ไม้ ชั้น เดียว, แบบบ้าน รับสร้างบ้าน, แบบบ้านราคาถูก, แบบบ้านรีสอร์ท, แบบบ้านสวยราคาถูก, แบบบ้านเดี่ยว 2 ชั้น, แบบบ้านเดี่ยวสองชั้น, แบบแปลนบ้านไม้, แปลน บ้าน สวย ชั้น เดียว, แปลน บ้าน สำเร็จรูป, แปลน บ้าน เดี่ยว 2 ชั้น, แปลน แบบ บ้าน ชั้น เดียว, แปลนบ้าน, แปลนบ้านสวย, แปลนบ้านไม้ชั้นเดียวรับเหมาก่อสร้าง งานสแตนเลสทุกชนิด,ประตูรั้ว,ราวกันตก,ประตูอัลลอย,งานเหล็กทุกชนิด,โครงหลง คาเหล็ก,โรงงาน,กันสาด,โพลีคาบอเนต,แมททอลชีส,ประตูยืด,ประตู ม้วน,ประตู,รั้ว,เหล็กดัด,งานกระจกอลูมิเนียม,อบขาว,ดำ,บานเลื่อน,บานสวิง, บานเปลื่อย,บานกระทุ้งและปิดเปิด,มุ้งลวด,ฝ้าฉาบเรียบ,ฝ้าทีบาร์,ผนังเบา, รับเหมาก่อสร้าง,ต่อเติม,ตกแต่งภายในดู แบบ บ้าน ชั้น เดียว ยก สูง ดู แบบ แปลน บ้าน ชั้น เดียว ตัวอย่างบ้านชั้นเดียว บาหลีรีสอร์ท บ้าน บาหลี สวย บ้านรีสอร์ทสวย บ้านสวยชั้นเดียว บ้านสวยชั้นเดียวฟรี บ้าน สไตล์ บาหลี บ้านสไตล์บาหลี บ้านสไตล์รีสอร์ท บ้านแนวรีสอร์ท บ้านแบบบาหลี บ้านแบบรีสอร์ท ภาพ แบบ บ้าน รีสอร์ท รูปบ้านสวย รูป บ้าน สไตล์ รีสอร์ท รูปภาพแบบบ้านชั้นเดียว แจก แบบ แปลน บ้าน ฟรี แบบบ้านชั้นครึ่ง แบบ บ้าน ชั้น ครึ่ง ฟรี แบบ บ้าน ชั้น ครึ่ง สวย ๆ แบบบ้านชั้นเดียว แบบ บ้าน ชั้น เดียว มี ใต้ถุน แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้น แบบบ้านชั้นเดียวยกสูง แบบ บ้าน ชั้น เดียว ยก สูง 1 แบบบ้านชั้นเดียวราคาถูก แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆ แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์รีสอร์ท แบบบ้านบาหลี แบบ บ้าน บาหลี design แบบบ้านบาหลีชั้นเดียว แบบบ้านรีสอร์ท แบบ บ้าน รีสอร์ท สวย แบบบ้านสวย แบบ บ้าน สำเร็จรูป ชั้น เดียว แบบบ้านสไตล์รีสอร์ท แบบบ้านเดี่ยวชั้นเดียว แบบ บ้าน ไม้ ชั้น เดียว สวย ๆ แบบแปลนบ้านชั้นเดียว แบบแปลนบ้านชั้นเดียวฟรี แปลนบ้านชั้นเดียว แปลนบ้านชั้นเดียวฟรี แปลนบ้านฟรีapartment design, apartment planning, ขายแบบอพาร์ตเมนท์ สำเร็จรูป, ขายแบบอพาร์ทเมนท์ apartment สำเร็จรูป ขนาด 100 ตารางวา, รับออกแบบอพาร์ทเมนต์, แบบหอพัก, แบบหอพัก 3 ชั้น, แบบหอพัก 4 ชั้น, แบบหอพัก 5 ชั้น, แบบหอพัก 6 ชั้น, แบบหอพัก 7 ชั้น, แบบหอพัก 8 ชั้น, แบบอพาร์ตเมนท์, แบบอพาร์ทเมนต์ 3 ชั้น, แบบอพาร์ทเมนต์ 4 ชั้น, แบบอพาร์ทเมนต์ 5 ชั้น ไม่มีลฟท์, แบบอพาร์ทเมนต์ 5 ชั้นมีลิฟท์, แบบอพาร์ทเมนต์ 6 ชั้นมีลิฟท์, แบบอพาร์ทเมนต์ 7 ชั้นมีลิฟท์, แบบอพาร์ทเมนต์ 8 ชั้นมีลิฟท์, แบบอพาร์ทเมนท์ สำเร็จรูป ขนาด 150 ตารางวา, แบบแปลนอพาร์ทเมนต์ การจัดสวน, ก่อสร้าง, จัดสวนสวย, ตกแต่งบ้าน, ตรวจ สอบ ราคา วัสดุ ก่อสร้าง, บ้านทรงไทย, บ้านเดี่ยว, รับสร้างบ้าน แบบบ้านถูก, รับเหมาก่อสร้างบ้าน, ราคา มาตรฐาน วัสดุ ก่อสร้าง, ราคา วัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้าง, ราคากระเบื้อง, ราคาวัสดุก่อสร้าง, ราคาวัสดุก่อสร้าง 2553, ราคาอุปกรณ์ก่อสร้าง, รูปแบบบ้าน, ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง, วงกบ ประตู หน้าต่าง, วัสดุก่อสร้าง, วัสดุก่อสร้าง ราคา, วัสดุก่อสร้างบ้าน, วัสดุก่อสร้างราคาถูก, หน้าต่าง, ออกแบบ บ้าน ไม้, ออกแบบบ้าน, อุปกรณ์ก่อสร้าง, เเบบบ้าน, แบบ ตกแต่ง บ้าน, แบบ สร้าง บ้าน ไม้, แบบ แปลน บ้าน สวย, แบบบ้าน2ชั้น, แบบบ้านราคาถูก, แบบบ้านรีสอร์ท, แบบบ้านสวยๆ, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านสําเร็จรูป, แบบบ้านและสวน, แบบแปลนบ้าน, แปลนบ้านBali style รับเขียนแบบบ้าน :แบบ,แบบบ้าน,แบบบ้านชั้นเดียว,แบบบ้านสองชั้น,แบบบ้าน2ชั้น,แบบบ้านสาม ชั้น,แบบบ้าน3ชั้น,แบบบ้านทรงไทย,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์,แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ชั้นเดียว,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์สองชั้น,แบบบ้านทรง ไทยประยุกต์2ชั้น,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ชั้นเดียว,แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง,แบบบ้านใต้ถุนสูง,แบบบ้านไทยประยุกต์ใต้ถุนสูง,รับเหมาก่อสร้าง,ตกแต่งภายใน,เขียนแบบ,ออกแบบบ้าน,รับ เขียนแบบบ้าน,แบบบ้านประหยัดพลังงาน,บ้าน,บ้านชั้น เดียว,บ้านสองชั้น,บ้าน 2 ชั้น,บ้านทรงไทย,บ้านทรงไทยประยุกต์,สถาปนิก,วิศวกร,จัดสวน,ดีไซด์บ้านพัก อาศัย2ชั้น,แบบบ้านชั้นเดียวยกสูง,แบบบ้านต้นทุนต่ำ,บ้านและ สวน,สถาปัตยกรรม,อาคาร,อาคารพานิชย์,ตึกแถว,ทาวน์เฮาสน์,วัสดุก่อสร้าง,ก่อ สร้าง,อสังหาริมทรัพย์,home,house,design,architecture,constructionการจัดสวนหย่อม การจัดห้องนั่งเล่น การจัดห้องรับแขก การดูแลสวนให้สวย การตกแต่งห้องนอน การบริการของสำเภาโฮมดีไซน์ การออกแบบทางเดินในสวน ขั้นตอนการให้บริการเขียนแบบก่อสร้าง ข้อดีของการใช้บริการกับเรา ข้อดีของบ้านชั้นเดียว ข้อมูลส่วนตัว พรพรต อริยะนนทกุล ตัวอย่างการเขียนแบบขยายฝ้าชายคาหน้าจั่ว ตัวอย่างการเขียนแบบบ้านไม้ ตัวอย่างการเขียนแบบเสาเอ็นและทับหลัง ตัวอย่างการเขียนแบบโครงสร้างหลังคา ตัวอย่างงานออกแบบงานโครงสร้าง ตัวอย่างผลงานการก่อสร้าง ตัวอย่างผลงานออกแบบอาคารสำนักงาน ตัวอย่างผลงานแบบบ้าน ตัวอย่างแบบก่อสร้าง บ้านสไตล์บาหลี มาตรฐานการเขียนแบบบ้าน รวมสาระเรื่องบ้าน รับเขียนแบบบ้าน ราคาแบบบ้าน รายชื่อลูกค้าที่เคยใช้บริการกับเรา ลายเส้นแบบบ้านเอกลักษณ์ในงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น วิธีแต่งแต่งบ้านไม่ให้เปลืองเงิน สภาสถาปนิก สั่งซื้อเฉพาะแบบร่าง 2 ชุด สั่งซื้อแบบบ้านพร้อมรายละเอียดครบชุด อบรมพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง อัตราค่าเขียนแบบบ้าน เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเขียนแบบบ้าน แจกแบบบ้านสไตล์โมเดิร์นฟรี แต่งบ้านสไตล์วินเทจ แบบบ้าน 2 ชั้น แบบบ้าน2ชั้น แบบบ้าน2ชั้นราคาก่อสร้างไม่เกิน1ล้านบาท แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียวทรงไทยประยุกต์ แบบบ้านชั้นเดียวราคาก่อสร้างไม่เกิน 1 ล้านบาท แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ทรอปิคคอล แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ แบบบ้านน่ารัก แบบบ้านบาหลี แบบบ้านปูนเปลือยสไตล์โมเดิร์น แบบบ้านมาตรฐานจำนวน 5 ชุด แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้นทรงไทยประยุกต์ แบบบ้านสองชั้นสไตล์ทรอปิคคอล แบบบ้านสองชั้นสไตล์โคโรเนียล แบบบ้านโมเดิร์น แบบบ้านใต้ถุนสูง แบบบ้านไทยยกพื้นสูง แบบบ้านไม้ แบบบ้านไม้สไตล์โมเดิร์น ไอเดียการตกแต่งห้องครัว ไอเดียการตกแต่งห้องน้ำ ไอเดียของแต่งบ้านสวยๆ ไอเดียตกแต่งบ้าน ไอเดียตกแต่งเฉลียง