สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นที่........................................................................................................เมื่อวันที่………….เดือน…………………………… พ.ศ. ……………….. ระหว่าง

ก. บริษัท………………………………………………………จำกัด โดยผู้มีอำนาจลงนามท้ายสัญญา สำนักงานเลขที่…………..หมู่ที่…………….ถนน…………………………………แขวง/ตำบล…………………………………เขต/อำเภอ……………………………………..จังหวัด…………………………………..ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ

ข.บริษัท………………………………………………………จำกัด โดยผู้มีอำนาจลงนามท้ายสัญญา สำนักงานเลขที่…………..หมู่ที่…………….ถนน…………………………………แขวง/ตำบล…………………………………เขต/อำเภอ……………………………………..จังหวัด…………………………………..ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ........................................................................มีความประสงค์จะว่าจ้างผู้มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญ และประสบการณ์ในด้านการก่อสร้าง....................................................................................ให้กับผู้ว่าจ้าง และโดยที่ผู้รับจ้างเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญ และประสบการณ์ในด้านดังกล่าว และประสงค์จะรับจ้างดำเนินการดังกล่าว

ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญากัน โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

หมวด 1
วัตถุที่ประสงค์ของสัญญา

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการก่อสร้างอาคาร........................ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินของผู้ว่าจ้าง ที่ดินโฉนดเลขที่……………..…เลขที่ดิน……………………หน้าสำรวจ…………………ตำบล…………………………..อำเภอ……………………………จังหวัด……………………ซึ่งมีเนื้อที่ดิน……………ไร่………………งาน …………………ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่…………………………………………………………………………………………………….

จำนวน…………หลัง รายละเอียดปรากฏตามสำเนาโฉนดที่ดิน แบบแปลน แผนผัง แบบรูป รายละเอียดประกอบแบบ รวมทั้งรายละเอียดและขอบเขตงานแนบท้ายสัญญา และถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "งานที่จ้าง"
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย สำหรับการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่จ้างที่จะต้องขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานใดๆที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าจ้างตกลงรับเป็นผู้ดำเนินการ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ว่าจ้างเอง

หมวด 2
คำจำกัดความ

2. ในเอกสารสัญญา รวมทั้งแบบ รายการประกอบแบบ คำต่อไปนี้ หมายถึง
2.1 "ผู้ว่าจ้าง" หมายถึงบริษัท…………………………………………..จำกัด
2.2 "ผู้รับจ้าง" หมายถึง บริษัท………………………………………….จำกัด
2.3 "ผู้แทนผู้ว่าจ้าง" หมายถึง นาย……………………………………………และหรือบุคคลใด ๆ ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้าง

หมวด 3
เครื่องมือ เครื่องใช้ และสัมภาระ

ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร สัมภาระ รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพใช้งานได้ดีมาใช้ในการทำงานที่จ้าง ตลอดจนแรงงานที่มีคุณภาพในปริมาณที่พอเพียงกับการทำงานที่จ้างตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จตามกำหนด

หมวด 4
ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

ผู้รับจ้างตกลงดำเนินการขออนุญาตติดตั้งมิเตอร์น้ำและไฟฟ้าสำหรับการทำงานที่จ้างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น
ทั้งนี้ สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้น้ำและไฟฟ้าตามวรรคแรก ผู้รับจ้างตกลงรับผิดชอบตามใบแจ้งหนี้ที่หน่วยงานนั้น ๆ เรียกเก็บเองทั้งสิ้น

หมวด 5
ระยะเวลาแห่งสัญญา การเริ่มทำงาน และกำหนดแล้วเสร็จของงาน

5.1 ทั้งสองฝ่ายตกลงให้สัญญานี้มีกำหนดระยะเวลา……วัน........เดือน.........ปี นับแต่วันที่…………..เดือน……………………………….พ.ศ. ……………. ถึง วันที่…………..เดือน……………………………….พ.ศ. ………………
5.2 ผู้รับจ้างตกลงเริ่มทำงานที่จ้างภายในวันที่…………………………………….โดยจะทำงานที่จ้างให้แล้วเสร็จตามแบบรายละเอียดก่อสร้าง รายการประกอบแบบ และแผนการทำงานทุกประการ และจะทำงานที่จ้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งมอบงานที่จ้างให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในกำหนดระยะเวลาตามข้อ 5.1 หากผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ผู้รับจ้างตกลงให้ผู้ว่าจ้างคิดค่าปรับในอัตราวันละ………………………….บาท (………………………………………………..)
5.3 หากผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาตามข้อ 5.2 หรือมีเหตุให้เชื่อว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ก็ดี หรือล่วงกำหนดเวลางานแล้วเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วก็ดี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และมีสิทธิว่าจ้างผู้อื่นทำงานที่จ้างนี้แทน หรือต่อจากผู้รับจ้างได้ และการที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาดังกล่าวนั้น หากมีความเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับผิดชอบ และไม่ถือว่าเป็นเหตุที่ตนเองจะหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญาทั้งสิ้น
5.4 ผู้รับจ้างตกลงว่า เมื่อผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญาตามข้อ 5.3 แล้ว บรรดางานที่จ้างที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น หรือสิ่งของต่าง ๆ ที่ได้นำมาไว้ หรือนำมาก่อสร้าง ณ สถานที่ทำงานที่จ้างนั้นโดยเฉพาะเพื่อทำงานที่จ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างตกลงให้กรรมสิทธิ์ตกเป็นของผู้ว่าจ้างทันที โดยผู้รับจ้างไม่สามารถที่จะเรียกร้องค่าทดแทน ค่าตอบแทน หรือค่าเสียหายใด ๆ รวมทั้งผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างสามารถที่จะระงับการจ่ายค่าจ้างที่ค้างชำระสำหรับงานที่จ้างที่ทำไปแล้วได้ เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ใด ๆ ที่เกิดขึ้น

หมวด 6
ค่าจ้างเหมาตามสัญญา

6. ทั้งสองฝ่ายตกลงกำหนดค่าจ้างสำหรับการทำงานที่จ้างตามสัญญานี้ เป็นการเหมาทั้งสิ้นจำนวน…………………………….บาท (……………………………………………..) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง ดังนี้
6.1 สำหรับค่าจ้างงวดแรก ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างในวันที่…………เดือน…………….พ.ศ.……………… เป็นเงินจำนวน………………………………….บาท (……………………………………………) หลังจากที่หักเงินค่าประกันผลงานไว้ในอัตราร้อยละ......... ของค่าจ้างทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว


6.2 สำหรับค่าจ้างงวดสุดท้าย ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างในวันที่…………เดือน…………….พ.ศ.……………… เป็นเงินจำนวน………………….………….บาท (……………………………………………) หลังจากที่หักเงินค่าประกันผลงานไว้ในอัตราไม่เกินร้อยละ........ของค่าจ้างทั้งหมด และผู้ว่าจ้างและหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างได้เข้าตรวจรับมอบงานที่จ้าง และปรากฏว่า งานที่จ้างนั้นแล้วเสร็จสมบูรณ์และถูกต้องตามมาตรฐานตามสัญญาเรียบร้อยแล้วทุกประการ

หมวด 7
การประกันผลงาน

เพื่อเป็นหลักประกันผลงานหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ และการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะรับประกันผลงานโดยมีกำหนดระยะเวลาการประกัน 5 ปีนับจากผู้ว่าจ้าง และหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานตามสัญญางวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ว่าจ้างจะทำการหักค่าจ้างตามข้อ 6. ไว้ เพื่อเป็นเงินค่าประกันผลงานดังกล่าว
กรณีมีเหตุชำรุดบกพร่องเสียหายเกิดขึ้นเกี่ยวกับงานที่จ้างโดยเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้รับจ้างตกลงจะรับทำการแก้ไขให้เรียบร้อย ภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างผู้อื่นทำงานนั้นแทนผู้รับจ้างได้ หรือผู้ว่าจ้างสามารถเข้าไปดำเนินการดังกล่าวเองโดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการนั้นทุกประการ
โดยการวางเงินประกันผลงานตามข้อนี้มีกำหนดระยะเวลา…..ปี เมื่อกำหนดระยะเวลาดังกล่าว และไม่มีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันที่หักไว้ให้แก่ผู้รับจ้างภายใน…………วัน นับแต่วันครบกำหนดตามวรรคแรก แต่หากงานที่จ้างมีความชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายใด ๆ ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงานให้กับผู้รับจ้างหลังจากที่หักค่าเสียหายไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างไม่ต้องเสียดอกเบี้ยในเงินจำนวนนี้แต่อย่างใด

หมวดที่ 8
การเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน

8.1 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไขเพิ่มเติมหรือลดงานจากแบบและรายการเดิมโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้รับจ้าง และเมื่อผู้รับจ้างตกลงทำงานตามที่ผู้ว่าจ้างจะลดหรือเพิ่มปริมาณงาน และทั้งสองฝ่ายตกลงให้คิดราคางานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยใช้ราคาต่อหน่วยซึ่งปรากฏในใบเสนอราคาแนบท้ายสัญญานี้ การลดหรือเพิ่มปริมาณงานหากทำให้ระยะเวลาการก่อสร้างต้องขยายออกไปตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างเห็นชอบด้วยไม่ถือว่าเป็นการกระทำผิดสัญญาของผู้รับจ้างแต่อย่างใด


8.2 การขยายหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญานี้จะเกิดขึ้นได้ก็แต่ โดยความเห็นชอบร่วมกันของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างซึ่งกำหนดให้ทำเป็นบันทึกความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
การขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างของผู้รับจ้างโดยอ้างว่ากรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนหรือเหตุสุดวิสัย ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วัน หลังเกิดเหตุดังกล่าว

หมวด 9
ผู้แทนผู้ว่าจ้าง

9.1 ผู้รับจ้างตกลงให้ผู้ว่าจ้าง และหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างกรณีที่ผู้ว่าจ้างเข้าไปตรวจตราและควบคุมงานที่จ้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาได้ โดยให้มีอำนาจออกคำสั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือตัดทอนงานที่จ้างเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างมีอำนาจสั่งหยุดงานนั้นไว้ชั่วคราว และความล่าช้าในกรณีที่ผู้รับจ้างตกลงไม่ถือว่าเป็นเหตุที่จะอ้างเพื่อขอขยายวันทำงานที่จ้างตามสัญญานี้ออกไปแต่อย่างใด
9.2 ในกรณีใด ๆ ที่แผนปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นอุปสรรคทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิกำหนดให้ผู้รับจ้างปรับแผนการทำงานให้สอดคล้องกับ แผนงานของผู้ว่าจ้างได้ โดยผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
หมวด 10
การจ้างเหมาช่วง

ผู้ว่าจ้างตกลงให้ผู้รับจ้างจะสามารถโอนงาน หรือนำงานส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดตามสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นหรือให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงได้ โดยต้องได้รับยินยอมจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

หมวด 11
ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

ทั้งสองฝ่ายทราบและเข้าใจดีว่า ความสัมพันธ์ของคู่สัญญาตามสัญญานี้มีลักษณะเป็นการจ้างทำของเท่านั้น โดยไม่มีนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายในลักษณะเป็นหุ้นส่วน ตัวแทน จ้างแรงงานกันแต่อย่างใด

หมวด 12
เบ็ดเตล็ด

12.1 กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิบัติผิดนัดผิดสัญญา ทั้งสองฝ่ายตกลงให้คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ได้ผิดนัดผิดสัญญามีหนังสือแจ้งให้อีกฝ่ายทราบเพื่อทำการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิดเหตุดังกล่าว หากคู่สัญญาอีกฝ่ายไม่ดำเนินการแก้ไข หรือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ได้ปฏิบัติ
12.2 กรณีที่คู่สัญญามีสิทธิคิดดอกเบี้ยต่อกัน ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ใช้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีใช้บังคับระหว่างกัน
12.3 การผ่อนผัน ผ่อนเวลา หรือละเว้นการใช้สิทธิใดๆตามสัญญาที่ผู้ว่าจ้างมีอยู่กับผู้รับจ้างนั้น ไม่ถือว่าผู้ว่าจ้างได้สละประโยชน์ในข้อสัญญาดังกล่าวที่มีอยู่กับผู้รับจ้างแต่อย่างใด
12.4 การบอกกล่าวทวงถาม หรือส่งเอกสารใด ๆ อันพึงมีไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ตามภูมิลำเนาที่ปรากฏในสัญญานี้ ให้ถือเป็นการส่งโดยชอบและคู่สัญญาอีกฝ่ายได้ทราบแล้วในวันที่คำบอกกล่าวหรือเอกสารนั้น ๆ พึงไปถึงตามปกติ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้ทราบ และ เข้าใจข้อความดีโดยตลอดแล้ว เห็นว่าตรงกับเจตนาของตน จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ในนาม บริษัท………………………...จำกัด

ลงชื่อ........................................................ผู้ว่าจ้าง
( )

ในนาม บริษัท…………………………..จำกัด

ลงชื่อ.......................................................ผู้รับจ้าง
( )

ลงชื่อ........................................................พยาน ( )

ลงชื่อ.......................................................พยาน
( )

รับสร้างบ้านถูกดีคุ้มค่าที่สุด - คุณภาพเกรดเอ ราคาไม่แพง

ผลงานเขียนแบบก่อสร้าง เพื่อขออนุญาตก่อสร้างทั้งหมด

กด Like. ถูกใจเลยครับ.. https://www.facebook.com/baanthaidd.construction/

บริการออกแบบ เขียนแบบ ขายแบบก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างพร้อมขออนุญาตก่อสร้าง
ติดต่อเรา ☏โทร. 086-7431141 ✉ Line ID: line052014 ✉ email: baanthaidd@gmail.com
เขียนแบบและยื่นแบบขออนุญาตให้ฟรี สำหรับลูกค้าที่รับเหมาก่อสร้างกับทางบริษัท
สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 บริษัท บ้านไทยดีดี จำกัด
แบบอพาร์ทเม้นท์, แบบอพาร์ทเม้นท์2ชั้น, แบบอพาร์ทเม้นท์3ชั้น, แบบอพาร์ทเม้นท์4ชั้น, แบบอพาร์ทเม้นท์5ชั้น,apartment design, apartment planning, ขายแบบอพาร์ตเมนท์ สำเร็จรูป, ขายแบบอพาร์ทเมนท์ apartment สำเร็จรูป ขนาด 100 ตารางวา, รับออกแบบอพาร์ทเมนต์, แบบหอพัก, แบบหอพัก 3 ชั้น, แบบหอพัก 4 ชั้น, แบบหอพัก 5 ชั้น, แบบหอพัก 6 ชั้น, แบบหอพัก 7 ชั้น, แบบหอพัก 8 ชั้น, แบบอพาร์ตเมนท์, แบบอพาร์ทเมนต์ 3 ชั้น, แบบอพาร์ทเมนต์ 4 ชั้น, แบบอพาร์ทเมนต์ 5 ชั้น ไม่มีลิฟท์, แบบอพาร์ทเมนต์ 5 ชั้นมีลิฟท์, แบบอพาร์ทเมนต์ 6 ชั้นมีลิฟท์, แบบอพาร์ทเมนต์ 7 ชั้นมีลิฟท์, แบบอพาร์ทเมนต์ 8 ชั้นมีลิฟท์, แบบอพาร์ทเมนท์ สำเร็จรูป ขนาด 150 ตารางวา, แบบแปลนอพาร์ทเมนต์,อพาร์ทเม้นท์, หอพัก, ห้องพัก, ห้องเช่า, อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า, apartment

แบบบบ้านชั้นเดียว

บริการออกแบบเขียนแบบก่อสร้างพร้อมรับเหมาก่อสร้าง

บริการออกแบบเขียนแบบก่อสร้างพร้อมรับเหมาก่อสร้าง
แบบแปลนพิมพ์เขียวแบบบ้านและอาคารทุกชนิด
สามารถนำแบบแปลนนี้ไปปลูกสร้าง หรือขอกู้ธนาคาร Bank ได้ทันที
และรับเขียนแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมาย
1.แบบแปลนก่อสร้างอย่างละ 5ชุด
(แบบสถาปัตย์+แบบโครงสร้าง+แบบระบบไฟฟ้า+แบบระบบประปา-สุขาภิบาล)
2.รายการคำนวณ 1ชุด พร้อมเซ็นรับรองรายการคำนวณโดยวิศวกรโยธาทุกแผ่น
3.หนังสือรับรองสถาปนิกพร้อมสำเนาใบอนุญาต
4.หนังสือรับรองวิศวกรพร้อมสำเนาใบอนุญาต
รับเซ็นต์แบบโดยระดับสามัญวิศวกรโยธา สย.
รับเซ็นต์แบบโดยระดับสามัญสถาปนิก สสถ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณบี โทร. 086-743-1141
E-mail : baanthaidd@gmail.com
Line ID : line052014
เขียนแบบให้ฟรีพร้อมไปยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคารแทนลูกค้า
สำหรับลูกค้าที่รับเหมาก่อสร้างกับทางบริษัท

แบบฟรี รับบริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน ออกแบบตกแต่งบ้าน

บริการ รับทำรั้วบ้าน รั้วโรงงาน รับเหมาทำรั้วทุกประเภท

บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน ออกแบบตกแต่งบ้าน

รับออกแบบวางผังโครงการบ้านจัดสรร โครงการบ้านจัดสรร

รับถอดแบบประมาณราคา คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประมาณราคาก่อสร้าง BOQ

รับถอดแบบประมาณราคา คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประมาณราคาก่อสร้าง BOQ
ถอดแบบหาปริมาณวัสดุเพื่อคํานวณราคาต้นทุนค่าก่อสร้าง

รับออกแบบและก่อสร้าง โรงงาน โกดัง โครงสร้างเหล็ก

รับก่อสร้าง ออกแบบ เขียนแบบ รายการคำนวณโครงสร้าง วิศวกรรมโยธา ทุกประเภท

แนะนำตัวอย่างแบบบ้าน รวมแบบบ้านหลากหลาย Style ที่คุณเองจะยังไม่เคยเห็น

บริการ

รับสร้างอพาร์ทเม้นท์, เขียนแบบ, แบบอพาร์ทเม้นท์, อพาร์ทเม้นท์, สร้างหอพัก, อาคารพักอาศัย, อาคาร, ก่อสร้าง, แบบก่อสร้าง, แบบบ้าน รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์, รับเขียนแบบอพาร์ทเม้นท์, รับสร้างอพาร์ทเม้นท์, สร้าง apartment, รับสร้างหอพัก, รับสร้างโรงแรม รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์, รับเขียนแบบอพาร์ทเม้นท์, รับสร้างอพาร์ทเม้นท์, สร้าง apartment, รับสร้างหอพัก, รับสร้างโรงแรม เขียนแบบอพาร์ทเม้นท์, แบบอพาร์ทเม้นท์, เขียนแบบสร้างหอพัก, ออกแบบอาคารพักอาศัย สร้างอพาร์ทเม้นท์, รับสร้างคอนโด, แบบอพาร์ทเม้นท์ 3 ชั้น, แบบอพาร์ทเม้นท์ 3 ชั้น ราคาประหยัด, ออกแบบสร้างอพาร์ทเม้นท์ 5 ชั้น, แบบอพาร์ทเม้นท์ 2 ชั้น รับสร้างแบบอพาร์ทเม้นท์, ออกแบบอพาร์ทเม้นท์-เขียนแบบอพาร์ทเม้นท์ บ้าน, หอพัก, คอนโดมิเนิยม, อาคารทุกชนิด รับเสนอราคาก่อสร้าง ออกแบบอพาร์ทเม้นท์ เขียนแบบอพาร์ทเม้นท์ สร้างอพาร์ทเม้นท์ แบบอพาร์ทเม้นท์ คอนโด รับเขียนแบบบ้าน, รับออกแบบบ้าน, รับออกแบบภายใน, รับออกแบบอาคาร, รับเขียนแบบคอนโด, รับตกแต่งภายใน, รับสร้างบ้าน, รับเหมาก่อสร้าง, รับเขียนแบบบ้าน 3D, รับเหมาสร้างบ้าน, ต่อเติมภายใน, ต่อเติมบ้าน, ต่อเติมภายนอก, รับสร้างบ้าน, รับเขียนแบบบ้านราคาถูก, แบบบ้านชั้นเดียว, ขายแบบบ้าน, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านทุกไสต์สามารถปรับแบบได้, บริการรับออกแบบ, รับเขียนแบบโรงงาน,รับเขียนแบบอาคารพาณิชย์, รับเขียนแบบต่อเติมบ้าน รับออกแบบบ้าน, รับสร้างบ้าน, รับเขียนแบบบ้าน, รับออกแบบบ้าน, รับสร้างสำนักงาน, รับสร้างบ้านทุกสไตล์, รับออกแบบสำนักงาน, รับสร้างบ้าน, รับเขียนแบบบ้าน, รับออกแบบบ้าน, รับสร้างสำนักงาน, รับสร้างบ้านทุกสไตล์, รับตกแต่งภายใน, ตกแต่งคอนโด, รับจัดสวน แบบบ้าน รับออกแบบบ้าน, รับสร้างบ้าน, รับสร้างบ้านทุกสไตล์, รับสร้างสำนักงาน, รับออกแบบภายในตกแต่งคอนโด, ตกแต่งภายใน, ตกแต่งภายในคอนโด, ตกแต่งภายในบ้าน, ตกแต่งภายในรีสอร์ท, ตกแต่งภายในสำนักงาน, ตกแต่งภายในโรงแรม, ต่อเติมบ้าน, รับตกแต่งภายใน, รับเขียนแบบ, รับเขียนแบบบ้าน, รับเหมาก่อสร้าง, ออกแบบตกแต่งภายใน, ออกแบบบ้าน, ซ่อมแซมบ้าน, รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์, รับออกแบบคอนโด, รับออกแบบอาคารพาณิชย์, รับออกแบบตึก, รับออกแบบอาคาร, รับออกแบบสำนักงาน, รับออกแบบโรงแรม รับเขียนแบบบ้าน, รับออกแบบบ้าน, รับออกแบบภายใน, รับออกแบบอาคาร, รับเขียนแบบคอนโด, รับเขียนแบบโรงงาน, รับเขียนแบบอาคารพาณิชย์