รับออกแบบพร้อมก่อสร้าง สนใจ ติดต่อ 0867431141

ยินดีให้คำปรึกษาและประเมินราคาฟรี!! ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้าง โทรติดต่อ 0867431141 รับเหมาก่อสร้าง รับออกแบบพร้อมก่อสร้าง รับสร้างบ้าน รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างโรงงาน รับสร้างโกดัง รับสร้างอาคารพาณิชย์ รับสร้างทาวน์เฮาส์ รับจ้างออกแบบ รับจ้างเขียนแบบ รับเขียนแบบก่อสร้าง แบบพิมพ์เขียว แบบยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ใบประเมินราคาBOQกู้เงินธนาคารขายแบบบ้าน ขายแบบอพาร์ทเม้นท์ ขายแบบโรงงาน ขายแบบโกดัง ขายแบบอาคารพาณิชย์ ขายแบบทาวน์เฮาส์
->>คลิกดูแบบอพาร์ทเม้นท์

สัญญาซื้อขาย

สัญญาซื้อขาย

สัญญานี้ทำขึ้นที่………………………เลขที่……………….ซอย………………...ถนน…………………………………………………เขต…………………………………………...จังหวัด……………………………วันที่……………เดือน……………………..………………..ระหว่าง………………………………………….โดย………………………………………………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า ผู้ขายฝ่ายหนึ่ง กับ………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….อยู่บ้านเลขที่………………………ถนน………………………….ตรอก /ซอย…………………….แขวง (ตำบล)…………………………………………เขต (อำเภอ)…………………………………จังหวัด……………………………………………โทรศัพท์ติดต่อหมายเลข………………………..ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า ผู้ซื้ออีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญานี้   ดังมี       เงื่อนไขรายละเอียดต่อไปนี้ : -
ข้อ 1.  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถือเอาเอกสารที่แนบท้ายสัญญานี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญานี้ด้วย คือ
1.1 แบบฟอร์มใบเสนอราคาของผู้ขาย ลงวันที่…………………………….จำนวน………………………..ฉบับ
1.2 แบบฟอร์มใบสั่งซื้อของผู้ซื้อ ลงวันที่………………………………….จำนวน………………………..ฉบับ
1.3      …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
ข้อ 2.  ผู้ขายตกลงขาย และผู้ซื้อตกลงซื้อสินค้าของผู้ขาย คือ……………………...
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….จำนวน……………………………………………………………………………………………….รวมเป็นเงิน…………………………….บาท (……………………………………………………..)โดยผู้ซื้อจะมารับสินค้าที่ซื้อขายดังกล่าวในข้อนี้ด้วยตนเอง หรือผู้ขายจะส่งของให้แก่ผู้ซื้อ ณ……..
……………………………………………………………………………………………………….ภายในกำหนด……………………..วัน (…………………………………..) นับแต่วันทำสัญญานี้
ข้อ 3.  ในวันทำสัญญานี้ ผู้ซื้อได้ชำระค่ามัดจำเป็นเงิน………………………บาท(………………………………………………….) ให้แก่ผู้ขายไว้เป็นเงินสด/เป็นเช็คของธนาคาร
………………………………………เช็คเลขที่…………………………..ลงวันที่…………………จำนวนเงิน…………………………….บาท (………………………………………………………)สำหรับราคาสินค้าส่วนที่เหลืออีกเป็นเงิน……………………..บาท (……………………………..) นั้น ผู้ซื้อตกลงชำระให้แก่ผู้ขายภายใน………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
ข้อ 4.  ในกรณีที่ผู้ซื้อผิดนัด ไม่ชำระราคาสินค้าให้แก่ผู้ขายภายในกำหนดตาม      ข้อ 3. ผู้ซื้อตกลงให้ผู้ขายริบค่ามัดจำที่ผู้ซื้อชำระให้แก่ผู้ขายได้ทันที และผู้ซื้อยินยอมจ่ายเป็น         เบี้ยปรับให้แก่ผู้ขายเป็นเงิน……………………………..บาท (……………………………………) พร้อมทั้งผู้ขายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
ข้อ 5.  หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญา ให้อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากฝ่ายที่ผิดสัญญาได้ตามความเป็นจริง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่าย ละฉบับ และทั้งสองฝ่ายได้ศึกษาเข้าใจข้อความในสัญญานี้ดีโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ     และประทับตราสำคัญไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน


                                                                 ลงชื่อ………………………………………………ผู้ขาย
                                                                      (………………………………………………)

                                                             ลงชื่อ………………………………………………ผู้ซื้อ
                                                                      (………………………………………………)

                                                                        ลงชื่อ………………………………………………พยาน
                                                                      (………………………………………………)

                                                                        ลงชื่อ………………………………………………พยาน
                                                                      (………………………………………………)

รับสร้างโกดังสำเร็จรูป รับสร้างโรงงานสำเร็จรูป

>> สร้างโกดังสำเร็จรูป สร้างโรงงาน สร้างคลังสินค้า สร้างโกดัง ร้านค้าสไตล์โกดัง โครงสร้างเหล็กกล่อง เหล็กไวแฟรงค์ ใช้เวลาสร้าง 20-40 วัน
>>ราคาโครงสร้าง 1,900 -2500 บาท / ตารางเมตร
>>ระบบโครงสร้างโกดังสำเร็จรูป เป็นการสร้างโรงงาน สร้างโกดัง ตามมามตรฐานวิศวกรรม แตกต่างแค่เพียง เราจะผลิตชิ้นส่วนที่โรงงานและนำไปประกอบหน้างาน
>>สนใจติดต่อ คุณบี โทร 086-7431141
ID Line : @baanthaidd

ออกแบบพร้อมก่อสร้าง โรงงาน โกดัง คลังสินค้า ราคาไม่แพง ถูกมาก

ออกแบบพร้อมก่อสร้างโรงงาน โครงเหล็กเสา และโครงเหล็กหลังคา เหล็กรูปพรรณ เอชบีม (H-Beam), ไวด์แฟรงค์ (Wide Flange) และ ไอบีม (I-Beam)