หนังสือจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร

หนังสือจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร
ทำที่................................................................
วันที่...........................................................
หนังสือสัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง...........................................................................................
อยู่บ้านเลขที่...........................ตรอก/ซอย........................................ถนน........................................
แขวง......................................เขต....................................กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
"ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง
กับห้างหุ้นส่วนจำกัด...................................โดย...................................หุ้นส่วนผู้จัดการ
สำนักงานอยู่เลขที่......................................ถนน.............................ซอย........................................
แขวง......................................เขต..............................กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
"ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายตกลงกันทำสัญญามีข้อความสำคัญดังนี้ :-
ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างอาคาร 7 ชั้น จำนวน 1 คูหาบนที่ดิน
โฉนดเลขที่...................................ตำบล........................................อำเภอ.........................................................
กรุงเทพมหานคร ตามแบบแปลนและข้อกำหนดแนบท้ายสัญญานี้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญานี้
ข้อ 2. ผู้รับจ้างตกลงก่อสร้างอาคารในข้อ 1 ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด.................................วัน
นับแต่วันที่ทำสัญญานี้เป็นต้นไป โดยกำหนดรายละเอียดขั้นตอนการก่อสร้างอาคารและกำหนดแล้วเสร็จแต่ละ
ขั้นตอนตามบันทึกการแบ่งงวดงาน และค่าจ้างแนบท้ายสัญญาและถือเป็นส่วนหนึ่ง แห่งสัญญานี้ด้วย
ข้อ 3. คู่สัญญาตกลงค่าจ้างเหมาการก่อสร้างอาคารในข้อ 1. รวมค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง
เป็นเงินทั้งสิ้น........................................บาท (.........................................................) ตามหนังสือเสนอราคาก่อ
สร้างอาคารแนบท้ายสัญญานี้ และถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญานี้ด้วยราคาดังกล่าวรวมถึงค่าแรงในการติดตั้ง
เครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมด เครื่องสูบน้ำ ปูกระเบื้อง คัมพานา กระเบื้องเคลือบ และโมแสด บุผนังและพื้นทั้งหมด
ด้วย โดยผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวดๆ ตามบันทึกการแบ่งงานงวดและค่าจ้างแนบท้ายสัญญา
ในสัญญาข้อ 2. ข้างต้น และผู้รับจ้างยอมให้หักค่าจ้างในอัตราร้อยละ 10 ขอบเงินค่าจ้างแต่ละงวดไว้เป็นประกัน
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ว่าจ้างจะคืนเงินดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามสัญญาข้อ 16 แล้ว
ข้อ 4 ก่อนลงมือก่อสร้างผู้รับจ้างต้องทำการตรวจสอบสถานที่ และภาพที่เป็นอยู่ก่อนลงมือก่อสร้าง
รังวัดตรวจสอบหมุดหลักเขต จัดทำระดับแนว และระยะต่างๆ ในแบบก่อสร้างและเสนอ ผลการตรวจ
สอบให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมแสดงสภาวะของสภาพดังกล่าว อันอาจทำให้เกิดการกระทบกระเทือนยุ่งยาก
แก่งานที่ระบุในสัญญา และรายงานความคลาดเคลื่อนอันเกิดขึ้นระหว่างแผนก่อสร้างกับสถานที่จริงเป็นลาย
ลักษณ์อักษรก่อนดำเนินงานต่อไป
ข้อ 5. ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดในการก่อสร้างและวิธีปฏิบัติงานก่อสร้างแต่ละ
ส่วน เป็นแบบขยายรายละเอียด ให้แก่ผู้ว่าจ้างก่อนลงมือปฏิบัติงานก่อสร้างแต่ละส่วน ซึ่งแบบขยายรายละเอียด
จะต้องแสดงถึงวิธีการตำแหน่ง และระยะต่างๆ ในการปฏิบัติงานโดยละเอียด
ข้อ 6. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการทำงานให้ถูกต้องตามกฎเทศบัญญัติ และตามกฎหมายแรงงาน
ตลอดจนระเบียบข้อบังคับของทางราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานก่อสร้างเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย
ข้อ 7. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานก่อสร้างด้วยความระมัดระวังและป้องกันความเสียหายและ
อุบัติเหตุอันอาจเกิดแก่บุคคลภายนอกด้วย หากเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายแก่บุคคลภายนอก ผู้รับจ้างต้อง
รับผิดเพียงฝ่ายเดียว
ข้อ 8. ผู้รับจ้างต้องจัดหาช่างฝีมือดีมาปฏิบัติงานก่อสร้างตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างพบว่าช่างของผู้รับ
จ้างคนใดฝีมือไม่ดีพอ ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนตัวช่างดังกล่าวในการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ในการก่อ
สร้าง ซึ่งอยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่เคยใช้งานมาก่อนและได้ทดสอบว่าใช้งานได้ดีตามชนิด ยี่ห้อและคุณภาพที่ระบุ
ไว้ในแบบแปลนรายละเอียดแนบท้ายสัญญาข้างต้น โดยเคร่งครัด การแปลนรายละเอียดแนบท้าย สัญญา ดังกล่าวมิได้กำหนด ยี่ห้อ ชนิด หรือคุณภาพไว้ ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ ยี่ห้อและคุณภาพดี ได้มาตรฐานเป็น
ที่ยอมรับของคนทั่วไป
ข้อ 9. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ และงานส่วนย่อยได้ ทั้งนี้ต้อง
ไม่ทำให้ผู้รับจ้างต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น หากการเปลี่ยนแปลงแบบแปลน และ วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวทำให้
ค่าก่อสร้างสูงขึ้นหรือลดลง ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และทำข้อตกลงเกี่ยวกับส่วน
ที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง นั้นต่อไป
ข้อ 10. ผู้รับจ้างต้องจัดหาผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งมีความรู้ความสามารถมาประจำที่หน่วยงาน เพื่อความควบคุมดูแลการก่อสร้าง และประสานงานกับผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างเพื่อให้งานก่อสร้างลุล่วง
ไปด้วยดีตามแบบแปลน และข้อกำหนดในสัญญา
ข้อ 11. หากการก่อสร้างมิได้เป็นไปตามแบบแปลนหรือส่วนที่ก่อสร้างนั้น ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง
ที่ดี หรือไม่อาจใช้การได้ตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไข ให้เป็นไปตามแบบแปลน
หรือตามหลักวิชาการช่างที่ดี หรือตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องเงินเพิ่มหรือค่าเสีย
หายใดๆ จากผู้ว่าจ้าง
ข้อ 12. ในการยื่นขอเบิกเงินงวดค่าก่อสร้างตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องเสนอใบขอเบิกเงินพร้อมทั้งแจ้งราย
ละเอียดงานที่ได้ทำไปในงวดดังกล่าว ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบและรับมอบงานดังกล่าวแล้ว ผู้ว่า
จ้างจึงจะชำระเงินงวดดังกล่าว
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่างานงวดดังกล่าวยังไม่เสร็จหรือยังไม่เรียบร้อยหรือไม่ถูกต้อง
ตามแบบแปลนผู้รับจ้างต้องแก้ไขงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบแปลนแล้วจึงเสนอใบขอเบิกเงิน
พร้อมรายละเอียดที่แก้ไขดังกล่าว เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบและรับมอบงานแล้วผู้ว่าจ้างจึงจะชำระเงินงวด
ดังกล่าว
ข้อ 13. ในขณะก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องรักษาสถานที่ให้สะอาดปราศจากเศษวัสดุอันเกิดจากการปฏิบัติ
งาน เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้างเสร็จสิ้นงวดสุดท้าย ผู้รับจ้างต้องทำการรื้อถอนเก็บกวาดเศษไม้ นั่งร้าน มูลดิน อิฐ
ปูน ทราย เศษเหล็ก และวัสดุเหลือใช้อื่นๆ ออกจากสถานที่ก่อสร้าง และทำความสะอาด
ข้อ 14. หากผู้รับจ้างไม่ก่อสร้างงานแต่ละงวดให้แล้วเสร็จภายในกำหนดในบันทึกการแบ่งงานงวดและ
ค่าจ้างงวดใดงวดหนึ่ง หรือผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จเกินกำหนดเวลาที่ระบุในสัญญาข้อ 2 หรือผู้รับจ้าง
ประพฤติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันๆละ...........................................บาท
(........................................................) นับแต่วันที่ก่อสร้างเกินกำหนด หรือนับแต่วันผิดสัญญา จนกว่าผู้รับจ้าง
จะก่อสร้างแล้วเสร็จ หรือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา หรือผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างผิดนัดสัญญาดังกล่าวข้างต้น และผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญาแล้วผู้รับจ้างยอมสละสิทธิ์
เรียกร้องเงินค่าจ้างที่ค้างอยู่ในขณะบอกเลิกสัญญาทันทีและยอมให้ผู้ว่าจ้างข้างบุคคลอื่นเข้าดำเนินการก่อสร้าง ต่อไป โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายงานที่คงค้างอยู่เฉพาะราคาส่วนที่เกินจากสัญญานี้ให้แก่ผู้ว่าจ้าง
ด้วย
ข้อ 15. ในวันทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหนังสือค้ำประกันของธนาคารมาวางต่อผู้ว่าจ้างเพื่อค้ำประกัน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตามสัญญานี้ในวงเงิน................................บาท (..................................................
........................................................) มีกำหนกระยะเวลา.......................................วัน
หากระยะเวลาการก่อสร้างต้องยืดออกไปไม่ว่าเหตุใดๆก็ตาม ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้ธนาคารดังกล่าว
ขยายระยะเวลาค้ำประกันออกไปอีกเท่ากับระยะเวลาที่ต้องยืดออกไป
ข้อ 16. ผู้รับจ้างขอรับรองว่าอาคารที่ก่อสร้างตามสัญญานี้จะใช้ในการได้ตามความตามประสงค์ของ
ผู้ว่าจ้าง หากภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว อาคารที่ก่อสร้างนี้เกิดชำรุดบกพร้องหรือเสียหายใช้การไม่ได้ เพราะเหตุวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง หรือเกิด
ขึ้นเพราะฝีมือในการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้ประโยชน์ได้ตาม
ความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น
หากผู้รับจ้างไม่เริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในกำหนด 10 วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้ทราบ ผู้ว่ามีสิทธิ
เรียกบุคคลอื่นมาทำการซ่อมแซมแก้ไขได้ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในบรรดาค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นแต่ผู้เดียว

ข้อ 17. เพื่อเป็นประกันแก่ผู้ว่าจ้างตามที่ระบุในสัญญาข้อ 15 ผู้รับจ้างต้องจัดหาหนังสือค้ำประกันของ
ธนาคารมาวางต่อผู้ว่าจ้างในวงเงินร้อยละ 10 ของอัตราค่าจ้างทั้งหมดมีกำหนดระยะเวลาค้ำประกัน 1 ปี นับแต่
วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับเงินงวดสุดท้าย มิฉะนั้นผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างยึดเงินประกันตามสัญญาข้อ 3. ไว้จนกว่าจะครบกำหนดอายุการประกันผลงานดังกล่าว
สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ คู่สัญญาต่างยึดถือไว้คนละฉบับคู่สัญญา
ได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญา โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงกับเจตนาของตนจึงลงลายมือชื่อและ
ประทับตราสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ.......................................... ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.......................................... ผู้รับจ้าง
(................................................) (.....................................................)
ลงชื่อ.......................................... พยาน ลงชื่อ.......................................... พยาน
(................................................) (.....................................................)

เรียนรู้และแบ่งปันความรู้ของ บริษัท บ้านไทยดีดี จำกัด

เรียนรู้และแบ่งปันความรู้ของ บริษัท บ้านไทยดีดี จำกัด คลิกที่นี่ http://www.xn--l3cahhe4c8f2ab8l2b.com/p/blog-page_78.html

บริการของเรา

บริการของเรา ..โดยทีมงานบ้านไทยดีดี...
(1)รับออกแบบ เขียนแบบบ้าน แบบโรงงาน แบบโกดัง แบบอาคารพาณิชย์ แบบอพาร์ทเม้นท์ แบบโรงแรม แบบรีสอร์ท
(2)ขายแบบบ้านสำเร็จรูป ขายแบบอาคารทุกชนิด
(3)บริการรับออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง พร้อมยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้าง
(4)บริการยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้าง เขต กรุงเทพ กนอ. นิคมอุตสาหกรรมฯ อบต. เทศบาล
(5)บริการเตรียมเอกสารการกู้เงินธนาคาร (แบบ, ใบประเมินราคา, สัญญาก่อสร้าง)
(6)บริการรับถอดแบบ ประมาณราคาค่าก่อสร้างBOQ.
(7)รับออกแบบพร้อมก่อสร้าง
(8)รับออกแบบโครงสร้างอาคารทุกประเภท รายการคำนวณโครงสร้าง โดย สามัญวิศวกรโยธา วุฒิวิศวกรโยธา
(9)รับออกแบบภาพ3Dตัวอาคาร ออกแบบตกแต่งภายใน
(10)บริการที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างและตรวจสอบงานก่อสร้างอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ โรงแรม โรงงาน
(11)รับออกแบบงานระบบไฟฟ้า-เครื่องกล รับออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย
(12)รับเซ็นต์แบบ รับเซ็นต์ควบคุมงาน โดย วุฒิวิศวกรโยธา สามัญวิศวกรโยธา วุฒิสถาปนิก สามัญสถาปนิก สามัญวิศวกรไฟฟ้า สามัญวิศวกรเครื่องกล สามัญวิศวกรอุตสาหการ สามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อม
(13)บริการฝึกอบรม หลักสูตรทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

สนใจติดต่อได้ครับ
คุณบี โทร: 086-743-1141
Line ID : @baanthaidd
E-mail : baanthaidd@gmail.com