หนังสือจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร

หนังสือจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร
ทำที่................................................................
วันที่...........................................................
หนังสือสัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง...........................................................................................
อยู่บ้านเลขที่...........................ตรอก/ซอย........................................ถนน........................................
แขวง......................................เขต....................................กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
"ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง
กับห้างหุ้นส่วนจำกัด...................................โดย...................................หุ้นส่วนผู้จัดการ
สำนักงานอยู่เลขที่......................................ถนน.............................ซอย........................................
แขวง......................................เขต..............................กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
"ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายตกลงกันทำสัญญามีข้อความสำคัญดังนี้ :-
ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างอาคาร 7 ชั้น จำนวน 1 คูหาบนที่ดิน
โฉนดเลขที่...................................ตำบล........................................อำเภอ.........................................................
กรุงเทพมหานคร ตามแบบแปลนและข้อกำหนดแนบท้ายสัญญานี้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญานี้
ข้อ 2. ผู้รับจ้างตกลงก่อสร้างอาคารในข้อ 1 ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด.................................วัน
นับแต่วันที่ทำสัญญานี้เป็นต้นไป โดยกำหนดรายละเอียดขั้นตอนการก่อสร้างอาคารและกำหนดแล้วเสร็จแต่ละ
ขั้นตอนตามบันทึกการแบ่งงวดงาน และค่าจ้างแนบท้ายสัญญาและถือเป็นส่วนหนึ่ง แห่งสัญญานี้ด้วย
ข้อ 3. คู่สัญญาตกลงค่าจ้างเหมาการก่อสร้างอาคารในข้อ 1. รวมค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง
เป็นเงินทั้งสิ้น........................................บาท (.........................................................) ตามหนังสือเสนอราคาก่อ
สร้างอาคารแนบท้ายสัญญานี้ และถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญานี้ด้วยราคาดังกล่าวรวมถึงค่าแรงในการติดตั้ง
เครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมด เครื่องสูบน้ำ ปูกระเบื้อง คัมพานา กระเบื้องเคลือบ และโมแสด บุผนังและพื้นทั้งหมด
ด้วย โดยผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวดๆ ตามบันทึกการแบ่งงานงวดและค่าจ้างแนบท้ายสัญญา
ในสัญญาข้อ 2. ข้างต้น และผู้รับจ้างยอมให้หักค่าจ้างในอัตราร้อยละ 10 ขอบเงินค่าจ้างแต่ละงวดไว้เป็นประกัน
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ว่าจ้างจะคืนเงินดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามสัญญาข้อ 16 แล้ว
ข้อ 4 ก่อนลงมือก่อสร้างผู้รับจ้างต้องทำการตรวจสอบสถานที่ และภาพที่เป็นอยู่ก่อนลงมือก่อสร้าง
รังวัดตรวจสอบหมุดหลักเขต จัดทำระดับแนว และระยะต่างๆ ในแบบก่อสร้างและเสนอ ผลการตรวจ
สอบให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมแสดงสภาวะของสภาพดังกล่าว อันอาจทำให้เกิดการกระทบกระเทือนยุ่งยาก
แก่งานที่ระบุในสัญญา และรายงานความคลาดเคลื่อนอันเกิดขึ้นระหว่างแผนก่อสร้างกับสถานที่จริงเป็นลาย
ลักษณ์อักษรก่อนดำเนินงานต่อไป
ข้อ 5. ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดในการก่อสร้างและวิธีปฏิบัติงานก่อสร้างแต่ละ
ส่วน เป็นแบบขยายรายละเอียด ให้แก่ผู้ว่าจ้างก่อนลงมือปฏิบัติงานก่อสร้างแต่ละส่วน ซึ่งแบบขยายรายละเอียด
จะต้องแสดงถึงวิธีการตำแหน่ง และระยะต่างๆ ในการปฏิบัติงานโดยละเอียด
ข้อ 6. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการทำงานให้ถูกต้องตามกฎเทศบัญญัติ และตามกฎหมายแรงงาน
ตลอดจนระเบียบข้อบังคับของทางราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานก่อสร้างเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย
ข้อ 7. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานก่อสร้างด้วยความระมัดระวังและป้องกันความเสียหายและ
อุบัติเหตุอันอาจเกิดแก่บุคคลภายนอกด้วย หากเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายแก่บุคคลภายนอก ผู้รับจ้างต้อง
รับผิดเพียงฝ่ายเดียว
ข้อ 8. ผู้รับจ้างต้องจัดหาช่างฝีมือดีมาปฏิบัติงานก่อสร้างตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างพบว่าช่างของผู้รับ
จ้างคนใดฝีมือไม่ดีพอ ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนตัวช่างดังกล่าวในการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ในการก่อ
สร้าง ซึ่งอยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่เคยใช้งานมาก่อนและได้ทดสอบว่าใช้งานได้ดีตามชนิด ยี่ห้อและคุณภาพที่ระบุ
ไว้ในแบบแปลนรายละเอียดแนบท้ายสัญญาข้างต้น โดยเคร่งครัด การแปลนรายละเอียดแนบท้าย สัญญา ดังกล่าวมิได้กำหนด ยี่ห้อ ชนิด หรือคุณภาพไว้ ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ ยี่ห้อและคุณภาพดี ได้มาตรฐานเป็น
ที่ยอมรับของคนทั่วไป
ข้อ 9. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ และงานส่วนย่อยได้ ทั้งนี้ต้อง
ไม่ทำให้ผู้รับจ้างต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น หากการเปลี่ยนแปลงแบบแปลน และ วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวทำให้
ค่าก่อสร้างสูงขึ้นหรือลดลง ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และทำข้อตกลงเกี่ยวกับส่วน
ที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง นั้นต่อไป
ข้อ 10. ผู้รับจ้างต้องจัดหาผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งมีความรู้ความสามารถมาประจำที่หน่วยงาน เพื่อความควบคุมดูแลการก่อสร้าง และประสานงานกับผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างเพื่อให้งานก่อสร้างลุล่วง
ไปด้วยดีตามแบบแปลน และข้อกำหนดในสัญญา
ข้อ 11. หากการก่อสร้างมิได้เป็นไปตามแบบแปลนหรือส่วนที่ก่อสร้างนั้น ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง
ที่ดี หรือไม่อาจใช้การได้ตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไข ให้เป็นไปตามแบบแปลน
หรือตามหลักวิชาการช่างที่ดี หรือตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องเงินเพิ่มหรือค่าเสีย
หายใดๆ จากผู้ว่าจ้าง
ข้อ 12. ในการยื่นขอเบิกเงินงวดค่าก่อสร้างตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องเสนอใบขอเบิกเงินพร้อมทั้งแจ้งราย
ละเอียดงานที่ได้ทำไปในงวดดังกล่าว ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบและรับมอบงานดังกล่าวแล้ว ผู้ว่า
จ้างจึงจะชำระเงินงวดดังกล่าว
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่างานงวดดังกล่าวยังไม่เสร็จหรือยังไม่เรียบร้อยหรือไม่ถูกต้อง
ตามแบบแปลนผู้รับจ้างต้องแก้ไขงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบแปลนแล้วจึงเสนอใบขอเบิกเงิน
พร้อมรายละเอียดที่แก้ไขดังกล่าว เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบและรับมอบงานแล้วผู้ว่าจ้างจึงจะชำระเงินงวด
ดังกล่าว
ข้อ 13. ในขณะก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องรักษาสถานที่ให้สะอาดปราศจากเศษวัสดุอันเกิดจากการปฏิบัติ
งาน เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้างเสร็จสิ้นงวดสุดท้าย ผู้รับจ้างต้องทำการรื้อถอนเก็บกวาดเศษไม้ นั่งร้าน มูลดิน อิฐ
ปูน ทราย เศษเหล็ก และวัสดุเหลือใช้อื่นๆ ออกจากสถานที่ก่อสร้าง และทำความสะอาด
ข้อ 14. หากผู้รับจ้างไม่ก่อสร้างงานแต่ละงวดให้แล้วเสร็จภายในกำหนดในบันทึกการแบ่งงานงวดและ
ค่าจ้างงวดใดงวดหนึ่ง หรือผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จเกินกำหนดเวลาที่ระบุในสัญญาข้อ 2 หรือผู้รับจ้าง
ประพฤติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันๆละ...........................................บาท
(........................................................) นับแต่วันที่ก่อสร้างเกินกำหนด หรือนับแต่วันผิดสัญญา จนกว่าผู้รับจ้าง
จะก่อสร้างแล้วเสร็จ หรือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา หรือผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างผิดนัดสัญญาดังกล่าวข้างต้น และผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญาแล้วผู้รับจ้างยอมสละสิทธิ์
เรียกร้องเงินค่าจ้างที่ค้างอยู่ในขณะบอกเลิกสัญญาทันทีและยอมให้ผู้ว่าจ้างข้างบุคคลอื่นเข้าดำเนินการก่อสร้าง ต่อไป โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายงานที่คงค้างอยู่เฉพาะราคาส่วนที่เกินจากสัญญานี้ให้แก่ผู้ว่าจ้าง
ด้วย
ข้อ 15. ในวันทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหนังสือค้ำประกันของธนาคารมาวางต่อผู้ว่าจ้างเพื่อค้ำประกัน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตามสัญญานี้ในวงเงิน................................บาท (..................................................
........................................................) มีกำหนกระยะเวลา.......................................วัน
หากระยะเวลาการก่อสร้างต้องยืดออกไปไม่ว่าเหตุใดๆก็ตาม ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้ธนาคารดังกล่าว
ขยายระยะเวลาค้ำประกันออกไปอีกเท่ากับระยะเวลาที่ต้องยืดออกไป
ข้อ 16. ผู้รับจ้างขอรับรองว่าอาคารที่ก่อสร้างตามสัญญานี้จะใช้ในการได้ตามความตามประสงค์ของ
ผู้ว่าจ้าง หากภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว อาคารที่ก่อสร้างนี้เกิดชำรุดบกพร้องหรือเสียหายใช้การไม่ได้ เพราะเหตุวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง หรือเกิด
ขึ้นเพราะฝีมือในการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้ประโยชน์ได้ตาม
ความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น
หากผู้รับจ้างไม่เริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในกำหนด 10 วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้ทราบ ผู้ว่ามีสิทธิ
เรียกบุคคลอื่นมาทำการซ่อมแซมแก้ไขได้ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในบรรดาค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นแต่ผู้เดียว

ข้อ 17. เพื่อเป็นประกันแก่ผู้ว่าจ้างตามที่ระบุในสัญญาข้อ 15 ผู้รับจ้างต้องจัดหาหนังสือค้ำประกันของ
ธนาคารมาวางต่อผู้ว่าจ้างในวงเงินร้อยละ 10 ของอัตราค่าจ้างทั้งหมดมีกำหนดระยะเวลาค้ำประกัน 1 ปี นับแต่
วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับเงินงวดสุดท้าย มิฉะนั้นผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างยึดเงินประกันตามสัญญาข้อ 3. ไว้จนกว่าจะครบกำหนดอายุการประกันผลงานดังกล่าว
สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ คู่สัญญาต่างยึดถือไว้คนละฉบับคู่สัญญา
ได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญา โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงกับเจตนาของตนจึงลงลายมือชื่อและ
ประทับตราสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ.......................................... ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.......................................... ผู้รับจ้าง
(................................................) (.....................................................)
ลงชื่อ.......................................... พยาน ลงชื่อ.......................................... พยาน
(................................................) (.....................................................)

รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ เขียนแบบอพาร์ทเม้นท์ แบบอพาร์ทเม้นท์ แบบคอนโด แบบรีสอร์ท แบบโรงแรม แบบหอพัก

**รับออกแบบ รับเขียนแบบ แบบอพาร์ทเม้นท์ แบบโรงแรม แบบคอนโด แบบหอพัก
**รับออกแบบและก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างโรงเเรม รับสร้างอพาร์ทเม้นท์  
ผลงานออกแบบ   http://www.xn--l3cahhe4c8f2ab8l2b.com/p/blog-page_8.html
ติดตามทางเพจ facebook  https://www.facebook.com/baanthaidd.construction/
ยินดีให้คำปรึกษาและประเมินราคาฟรี!!
ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้าง กรุณาติดต่อทีมงาน
☎️โทร 0867431141 (ผู้ออกแบบ)
Line ID: @baanthaidd (ใส่ @ ด้วยนะครับ) หรือคลิ๊กลิงค์
https://line.me/R/ti/p/%40xut9578t

แบบทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ผู้ออกแบบ ติดต่อคุณบี(ผู้ออกแบบ) โทร0867431141