หนังสือมอบอำนาจ*ใช้จดทเบียนหุ้นส่วนบริษัท

หนังสือมอบอำนาจ*
(ให้ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท)

ทำที่…………………………………….
วันที่ …….. เดือน …………………… ...………..

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้าห้างหุ้นส่วน/ผู้เริ่มก่อการ/บริษัท………………………………………………ขอมอบอำนาจให้…………………………………..ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร……………………..เลขที่…………………..ซึ่งออกให้ ณ ………………………………….เมื่อวันที่…………………………….อยู่บ้านเลขที่………………..ตรอก/ซอย…………………………..ถนน……………….….…………แขวง(ตำบล)……………………………..เขต(อำเภอ)…………………….…….จังหวัด………………………….……หมายเลขโทรศัพท์………………………………………………..(ของผู้รับมอบอำนาจ) เป็นผู้มายื่นขอจดทะเบียน…………………………..……….ของห้างหุ้นส่วน/บริษัท……………………………………………………………...ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท……………………………………………….แทนข้าพเจ้าผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลดังกล่าวชื่อข้างต้น ตลอดจนให้มีอำนาจแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความใดๆ ในคำขอจดทะเบียนได้ทั้งสิ้น และให้มีอำนาจรับทราบคำสั่งจากนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแทนห้างฯ บริษัทได้ด้วยทุกประการ

ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในสิ่งซึ่งอาจจะมีขึ้นเนื่องจากการรรับมอบอำนาจนี้โดยสิ้นเชิง

                                                                (ลงลายมือชื่อ)………………………………….ผู้มอบอำนาจ
                                                                                       (…………………………………)
                                                                (ลงลายมือชื่อ)………………………………….ผู้มอบอำนาจ
                                                                                       (…………………………………)
                                                                (ลงลายมือชื่อ)…………………………………..ผู้มอบอำนาจ
                                                                                        (…………………………………)
ประทับตรา                                            (ลงลายมือชื่อ)………………………………..ผู้รับมอบอำนาจ
                                                                                        (…………………………………)
                                                                (ลงลายมือชื่อ)…………………………………..พยาน
                                                                                        (…………………………………)
                                                                (ลงลายมือชื่อ……………………………………พยาน
                                                                                        (………………………………….)

* แบบหนังสือมอบอำนาจกรมทะเบียนการค้า,กระทรวงพาณิชย์

ผลงานบางส่วนของเรา..รับออกแบบ รับเขียนแบบ รับเขียนแบบขออนุญาตก่อสร้าง โทร.0867431141

รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ เขียนแบบอพาร์ทเม้นท์

แบบทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ผู้ออกแบบ ติดต่อคุณบี(ผู้ออกแบบ) โทร0867431141

แบบอพาร์ทเม้นท์ แบบคอนโด แบบรีสอร์ท แบบโรงแรม แบบหอพัก