โครงการออกแบบและก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน4ชั้น ค่าก่อสร้าง 5ล้านบาท สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดสมุทรสาคร

แบบแปลน: MT2-014