รับออกแบบ, ตรวจสอบและเซ็นรับรอง งานก่อสร้าง ทุกประเภท ทุกขนาด โดย วุฒิวิศวกรโยธา

1.ตามมาตรา 39 ทวิฯ ได้กำหนดขั้นตอนวิธีการและเอกสารหลักฐานการยื่นแจ้งไว้ดังนี้
"มาตรา 39ทวิ ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้ โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น กำหนดพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลและยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ด้วย
(ก) ชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ซึ่งจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ควบคุมประเภทวุฒิสถาปนิกตาม กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม และจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งเวียน ชื่อตาม มาตรา 49ทวิ
(ข) ชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบ และคำนวณอาคารซึ่งจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒิวิศวกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งเวียน ชื่อตาม มาตรา 49ทวิ
(ค) ชื่อของผู้ควบคุมงาน ซึ่งจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมและ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่า ด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งเวียนชื่อ ตาม มาตรา 49ทวิ
(ง) สำเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค)
(จ) หนังสือรับรองของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค ) ว่าตนเป็นผู้ออกแบบอาคารเป็นผู้ออกแบบและคำนวณอาคารหรือจะเป็นผู้ควบคุมงานแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรับรองว่าการก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย อาคารนั้นถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและข้อบัญญัติ ท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทุกประการ
(ฉ) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการ คำนวณของอาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายซึ่งมีคำรับ รองของบุคคลตาม (ก) และ (ข) ว่าตนเป็นผู้ออกแบบอาคารและเป็นผู้ออก แบบและคำนวณอาคารนั้น
(ช) วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการดำเนินการดังกล่าว
(2) ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดัดแปลง อาคารในกรณีที่เป็นการแจ้งการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร
ถ้าผู้แจ้งได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นดำเนินการก่อ สร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ ได้ตั้งแต่วันที่ ได้รับใบแจ้ง
ให้นำ มาตรา 38 และ มาตรา 39 มาใช้บังคับแก่ใบรับแจ้งตาม มาตรา นี้ โดยอนุโลม "

2.สำหรับหลักฐานเอกสารที่ยื่นแจ้งจะเป็นไปตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด ตามข้อ(1) ซึ่งท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตพื้นที่ ที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นแจ้ง
3. ตัวอย่างขั้นตอนการยื่นหลักฐานเอกสาร ตามมาตรา 39 ทวิ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนที่กำหนดตามข้อ(1) การแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
"เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่น กรณีการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
1 หนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างอาคาร (แบบ อปท1) จำนวน 5 ชุด
2 หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร (แบบ อปท.5) ของวิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคาร
3 หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบอาคารของสถาปนิกผู้ออกแบบอาคาร (แบบ อปท.5)
4 หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรโยธาผู้ควบคุมงานโครงสร้างอาคาร (แบบ อปท.5)
5 หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมงาน (แบบ อปท.5)
6 กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา
สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 ชุด
7 สำเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า จำนวน 1 ชุด
กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน
ต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน หรือสำเนาสัญญาเช่าที่ดิน
8 หนังสือมอบอำนาจผู้ขออนุญาต
9 หนังสือมอบอำนาจเจ้าของที่ดิน
10 หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของมาตรฐานการควบคุมอาคาร
11 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล , ผู้รับมอบอำนาจเจ้าของที่ดิน
จำนวน 1 ชุด
12 แผงผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน จำนวน 5 ชุด
13 รายการคำนวณโครงสร้าง พร้อมลงลายมือชื่อ จำนวน 1 ชุด (กรณีเป็นอาคารที่มีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
14 รายการคำนวณระบบบำบัดน้ำเสีย กรณีอาคารต้องมีระบบบำบัดน้ำเสีย
15 ตารางแสดงพื้นที่อาคารและพื้นที่เพื่อคำนวณที่จอดรถยนต์ (แบบฟอร์มตาราง)เพื่อประกอบการเสียค่าธรรมเนียม
กรณีเป็นอาคารสูง (ตั้งแต่ 23 เมตร) หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องยื่นแบบและเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
16 แบบและรายการคำนวณงานระบบของอาคาร ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)
17 หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบของวิศวกรผู้ออกแบบระบบระบายอากาศ (แบบ อปท.5)
18 หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบอาคารของวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า
19 หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบอาคารของวิศวกรผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้
20 หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบอาคารของวิศวกรผู้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง
21 หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบอาคารของวิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา
22 หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบอาคารของวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์ (เฉพาะอาคารสูง)
23 หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบระบายอากาศ
24 หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบไฟฟ้า
25 หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบป้องกันเพลิงไหม้
26 หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง
27 หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบประปา
28 หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมระบบลิฟต์ (เฉพาะอาคารสูง) "
4. สาหรับเอกสารอื่นๆที่ใช้ยื่นขอตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ท่านสามารถDown load ได้ที่เมนูเอกสารราชการ เวปไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง www.dpt.go.th/

หนังสือรับรองการตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร
ตรวจรับรองแบบโครงสร้างโดยวุฒิวิศวกรโยธา
ตรวจสอบรับรองรายการคำนวณ โครงสร้างพิเศษ รับแผ่นดินไหว ตรวจสอบอาคาร รับรองความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร โดย วุฒิวิศวกรโยธา
เซ็นต์แบบวุฒิวิศวกรโยธา วุฒิวิศวกร วุฒิวิศวกรโยธา วิศวกรวุฒิ วิศวกรระดับวุฒิ
ออกแบบโครงสร้าง เขียนแบบก่อสร้าง
เซ็นต์แบบวุฒิวิศวกรโยธา ออกแบบโครงสร้างวุฒิวิศวกรโยธา
บริการ เขียนแบบ ออกแบบ คำนวณและเซ็นรับรอง โดย วุฒิวิศวกรและสามัญวิศวกร
รับออกแบบโครงสร้าง แบบโครงสร้าง เซ็นต์รับรองแบบ เซ็นต์ควบคุมงาน
หนังสือรับรอง ออกแบบ วุฒิวิศวกรโยธา รายการคำนวณโครงสร้าง
หนังสือรับรองการตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร
ตรวจรับรองแบบโครงสร้างโดยวุฒิวิศวกรโยธา
ตรวจสอบรับรองรายการคำนวณ โครงสร้างพิเศษ รับแผ่นดินไหว ตรวจสอบอาคาร รับรองความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร โดย วุฒิวิศวกรโยธา
เซ็นต์แบบวุฒิวิศวกรโยธา วุฒิวิศวกร วุฒิวิศวกรโยธา วิศวกรวุฒิ วิศวกรระดับวุฒิ
ออกแบบโครงสร้าง เขียนแบบก่อสร้าง
เซ็นต์แบบวุฒิวิศวกรโยธา ออกแบบโครงสร้างวุฒิวิศวกรโยธา เซ็นต์ควบคุมงานวุฒิวิศวกรโยธา
เซ็นต์แบบวุฒิวิศวกรโยธา ออกแบบโครงสร้างวุฒิวิศวกรโยธา เซ็นต์ควบคุมงานวุฒิวิศวกรโยธา
รับเซ็นต์แบบก่อสร้าง ออกแบบ คำนวณโครงสร้างโดยวุฒิวิศวกรโยธา
ตรวจแบบโรงงานและเซ็นต์รับรองแบบโรงงานโดยวุฒิวิศวกรโยธา
สนใจติดต่อได้ครับ
คุณบี โทร: 086-743-1141
Line ID : @baanthaidd
https://line.me/R/ti/p/%40xut9578t
E-mail : baanthaidd@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.xn--l3cahhe4c8f2ab8l2b.com/
เพจ Facebook https://www.facebook.com/baanthaidd.construction/

รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์ เขียนแบบอพาร์ทเม้นท์ แบบอพาร์ทเม้นท์ แบบคอนโด แบบรีสอร์ท แบบโรงแรม แบบหอพัก

**รับออกแบบ รับเขียนแบบ แบบอพาร์ทเม้นท์ แบบโรงแรม แบบคอนโด แบบหอพัก
**รับออกแบบและก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างโรงเเรม รับสร้างอพาร์ทเม้นท์  
ผลงานออกแบบ   http://www.xn--l3cahhe4c8f2ab8l2b.com/p/blog-page_8.html
ติดตามทางเพจ facebook  https://www.facebook.com/baanthaidd.construction/
ยินดีให้คำปรึกษาและประเมินราคาฟรี!!
ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้าง กรุณาติดต่อทีมงาน
☎️โทร 0867431141 (ผู้ออกแบบ)
Line ID: @baanthaidd (ใส่ @ ด้วยนะครับ) หรือคลิ๊กลิงค์
https://line.me/R/ti/p/%40xut9578t

แบบทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ผู้ออกแบบ ติดต่อคุณบี(ผู้ออกแบบ) โทร0867431141