โครงการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว์แพทย์ สถานที่ ชลบุรี