วิธีช่วยลดภาษีอพาร์ทเมนต์

รับออกแบบอพาร์ทเมนต์ เขียนแบบอพาร์ทเมนต์ ติดต่อเราโทร 086-743-1141แบบอพาร์ทเมนต์สําเร็จรูป มากกว่า 80แบบ สนใจ เข้าชมได้ที่ http://planbaanthaidd.blogspot.com/

ประหยัดภาษี ในธุรกิจแมนชั่นและอพาร์ทเมนต์ได้อย่างไร

           ในยุดที่ประชากรของประเทศเพิ่มขึ้น แต่พื้นที่ของประเทศเท่าเดิม   ทำให้ความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น    จึงเป็นเหตุให้   ที่ดิน   บ้าน   คอนโด มีราคาแพงขึ้น   เป็นเหตุให้คนทำงาน หรือที่เรียกว่ามนุษย์เงินเดือนทั้งหลายต้องพึ่งพาการเช่าที่อยู่อาศัยเป็นส่วนใหญ่   เพราะสะดวกจะเข้าออกเมื่อไรก็ได้     จึงเกิดธุรกิจแมนชั่น และอพาร์ทเมนต์   ขึ้นมากมายในปัจจุบัน         แต่คนที่ทำธุรกิจแมนชั่นและอพาร์ทเมนต์ก็ไม่ได้หมายความว่าจะประสบผลสำเร็จทุกคนเสมอไป อยู่ที่ว่าใครจะสามารถบริหารกิจการให้มีรายได้มากกว่ารายจ่าย และปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับรายได้ก็คือ ภาษี ซึ่งเป็นตัวสำคัญตัวหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจแมนชั่นและอพาร์ทเมนต์ มีรายได้มากกว่ารายจ่ายหรือไม่   จึงมีคำถามเสมอว่าธุรกิจแมนชั่น และอพาร์ทเมนต์นั้น มีการวางแผนภาษีอย่างไร จึงทำให้ประหยัดภาษี และเสียภาษีได้ถูกต้องตามกฎหมายความจริงธุรกิจแมนชั่น และอพาร์ทเมนต์มีภาษีที่เกี่ยวข้อง   อยู่ 3 ตัวภาษี   คือ             
1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน     2.ภาษีมูลค่าเพิ่ม                3.ภาษีเงินได้นิติบุคคล                       

1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึงภาษี ที่เรียกเก็บจากรายได้ค่าเช่าห้องในอัตราร้อยละ12.5 ของค่าเช่าห้อง   ซึ่งเป็นอัตราภาษีที่สูง            ฉะนั้นเพื่อเป็นการประหยัดภาษีโรงเรือนและที่ดิน   จึงมีการวางแผนภาษีโดยการแยกสัญญาออกเป็น 2 สัญญา   คือ สัญญาเช่าห้องสัญญาให้บริการเฟอร์นิเจอร์          ถึงแม้ว่าการแยกสัญญาให้บริการออกจากค่าเช่า ทำให้รายได้ส่วนค่าบริการต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 7   ก็ตาม แต่เมื่อคำนวณแล้วจะทำให้ประหยัดภาษีโรงเรือนและที่ดินได้ถึงร้อยละ  5.5   ของอัตราภาษี

              ตัวอย่างกรณีที่ 1 ทำสัญญาเช่าห้องอย่างเดียว   ค่าเช่า ห้องละ   6,000   บาทต่อเดือน   มีทั้งหมดจำนวน    30     ห้อง            ฉะนั้นหากนำคิดคำนวณภาษีโรงเรือนและที่ดินทั้งปี   จะได้    = 6,000 X 30 ห้อง X 12 เดือน X 12.5    %   = 270,000    บาท

              กรณีที่ 2      แยกสัญญาเช่า และสัญญาให้บริการโดยค่าเช่าห้องละ   3,000 บาทแส่วนค่าให้ค่าบริการห้องละ    3,000   บาท   มีทั้งหมดจำนวน 30 ห้อง              ฉะนั้นหากนำคิดคำนวณภาษีโรงเรือนและที่ดินต่อปี = 3,000 X   30    ห้องX 12 เดือนX 12.5 %                          = 135,000 บาท

              ส่วนสัญญาให้บริการหากนำมาคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากค่าบริการ =3,000 X30 ห้อง X 12 เดือน    X 7 %  = 75,600 บาท              รวมภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ต้องชำระเป็นเงิน 135,000+75,600      = 210,600 บาท

                  จะเห็นได้ว่าถ้าเลือกวิธีที่ 2   ทำให้ท่านสามารถประหยัดภาษีได้จำนวน 59,400 บาท                       2.ภาษีมูลค่าเพิ่ม    หมายถึง ภาษีที่เรียกเก็บจาก      การให้บริการ ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ ค่าบริการ ค่าน้ำ ค่าไฟ หากรวมรายได้เกินปีละ 1.8 ล้านบาท จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีข้อดีก็คือ   สามารถนำภาษีซื้อจากค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการมาหักออกจากภาษีขายที่เรียกเก็บจากผู้เช่าได้                     
  3.ภาษีเงินได้นิติบุคคล   หมายถึง กรณีที่ทำกิจการในนามของนิติบุคคล ซึ่งในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของ บริษัทฯ  ต้องปรับปรุงรายการกำไร (ขาดทุน)   สุทธิทางบัญชีเพื่อให้เป็นกำไร(ขาดทุน) ทางภาษี ก่อน แล้วจึงคูณด้วยอัตราภาษีที่ต้องชำระ ซึ่งปกติ แล้วอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30%   ของกำไรสุทธิ              แต่ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมารัฐบาลได้มีนโยบายเพื่อบรรเทาภาระภาษีให้กับธุรกิจขนาดเล็ก(กิจการขนาดเล็ก คือ ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท ที่เกิดขึ้นในรอบระยะ เวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2547 เป็นต้นไป)โดยให้เสียภาษีจากกำไรสุทธิ เป็นอัตราแบบขั้นบันไดคือ                  กำไรสุทธิส่วนที่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ชำระภาษีในอัตราร้อยละ 15                  กำไรสุทธิส่วนที่เกิน 1 ล้าน แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท  ชำระภาษีในอัตราร้อยละ 25                  กำไรสุทธิส่วนทีเกิน 3 ล้านบาทขึ้นไปเสียภาษีในอัตราปกติ คือ ร้อยละ 30

                  จากตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นหากเรารู้จักการวางแผนภาษีแล้ว ก็จะทำให้เราประหยัดภาษีไปได้มาก   นั้นก็หมายความว่าทำให้ธุรกิจเรามีกำไรมากขึ้น รู้แล้วก็นำไปใช้ในธุรกิจของท่านแล้วกันนะครับ

keyword:apartment design, apartment planning, ขายแบบอพาร์ตเมนท์ สำเร็จรูป, ขายแบบอพาร์ทเมนท์ apartment สำเร็จรูป ขนาด 100 ตารางวา, รับออกแบบอพาร์ทเมนต์, แบบหอพัก, แบบหอพัก 3 ชั้น, แบบหอพัก 4 ชั้น, แบบหอพัก 5 ชั้น, แบบหอพัก 6 ชั้น, แบบหอพัก 7 ชั้น, แบบหอพัก 8 ชั้น, แบบอพาร์ตเมนท์, แบบอพาร์ทเมนต์ 3 ชั้น, แบบอพาร์ทเมนต์ 4 ชั้น, แบบอพาร์ทเมนต์ 5 ชั้น ไม่มีลฟท์, แบบอพาร์ทเมนต์ 5 ชั้นมีลิฟท์, แบบอพาร์ทเมนต์ 6 ชั้นมีลิฟท์, แบบอพาร์ทเมนต์ 7 ชั้นมีลิฟท์, แบบอพาร์ทเมนต์ 8 ชั้นมีลิฟท์, แบบอพาร์ทเมนท์ สำเร็จรูป ขนาด 150 ตารางวา, แบบแปลนอพาร์ทเมนต์

รับสร้างบ้านถูกดีคุ้มค่าที่สุด - คุณภาพเกรดเอ ราคาไม่แพง

ผลงานเขียนแบบก่อสร้าง เพื่อขออนุญาตก่อสร้างทั้งหมด

กด Like. ถูกใจเลยครับ.. https://www.facebook.com/baanthaidd.construction/

บริการออกแบบ เขียนแบบ ขายแบบก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างพร้อมขออนุญาตก่อสร้าง
ติดต่อเรา ☏โทร. 086-7431141 ✉ Line ID: line052014 ✉ email: baanthaidd@gmail.com
เขียนแบบและยื่นแบบขออนุญาตให้ฟรี สำหรับลูกค้าที่รับเหมาก่อสร้างกับทางบริษัท
สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 บริษัท บ้านไทยดีดี จำกัด
แบบอพาร์ทเม้นท์, แบบอพาร์ทเม้นท์2ชั้น, แบบอพาร์ทเม้นท์3ชั้น, แบบอพาร์ทเม้นท์4ชั้น, แบบอพาร์ทเม้นท์5ชั้น,apartment design, apartment planning, ขายแบบอพาร์ตเมนท์ สำเร็จรูป, ขายแบบอพาร์ทเมนท์ apartment สำเร็จรูป ขนาด 100 ตารางวา, รับออกแบบอพาร์ทเมนต์, แบบหอพัก, แบบหอพัก 3 ชั้น, แบบหอพัก 4 ชั้น, แบบหอพัก 5 ชั้น, แบบหอพัก 6 ชั้น, แบบหอพัก 7 ชั้น, แบบหอพัก 8 ชั้น, แบบอพาร์ตเมนท์, แบบอพาร์ทเมนต์ 3 ชั้น, แบบอพาร์ทเมนต์ 4 ชั้น, แบบอพาร์ทเมนต์ 5 ชั้น ไม่มีลิฟท์, แบบอพาร์ทเมนต์ 5 ชั้นมีลิฟท์, แบบอพาร์ทเมนต์ 6 ชั้นมีลิฟท์, แบบอพาร์ทเมนต์ 7 ชั้นมีลิฟท์, แบบอพาร์ทเมนต์ 8 ชั้นมีลิฟท์, แบบอพาร์ทเมนท์ สำเร็จรูป ขนาด 150 ตารางวา, แบบแปลนอพาร์ทเมนต์,อพาร์ทเม้นท์, หอพัก, ห้องพัก, ห้องเช่า, อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า, apartment

แบบบบ้านชั้นเดียว

บริการออกแบบเขียนแบบก่อสร้างพร้อมรับเหมาก่อสร้าง

บริการออกแบบเขียนแบบก่อสร้างพร้อมรับเหมาก่อสร้าง
แบบแปลนพิมพ์เขียวแบบบ้านและอาคารทุกชนิด
สามารถนำแบบแปลนนี้ไปปลูกสร้าง หรือขอกู้ธนาคาร Bank ได้ทันที
และรับเขียนแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมาย
1.แบบแปลนก่อสร้างอย่างละ 5ชุด
(แบบสถาปัตย์+แบบโครงสร้าง+แบบระบบไฟฟ้า+แบบระบบประปา-สุขาภิบาล)
2.รายการคำนวณ 1ชุด พร้อมเซ็นรับรองรายการคำนวณโดยวิศวกรโยธาทุกแผ่น
3.หนังสือรับรองสถาปนิกพร้อมสำเนาใบอนุญาต
4.หนังสือรับรองวิศวกรพร้อมสำเนาใบอนุญาต
รับเซ็นต์แบบโดยระดับสามัญวิศวกรโยธา สย.
รับเซ็นต์แบบโดยระดับสามัญสถาปนิก สสถ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณบี โทร. 086-743-1141
E-mail : baanthaidd@gmail.com
Line ID : line052014
เขียนแบบให้ฟรีพร้อมไปยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคารแทนลูกค้า
สำหรับลูกค้าที่รับเหมาก่อสร้างกับทางบริษัท

แบบฟรี รับบริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน ออกแบบตกแต่งบ้าน

บริการ รับทำรั้วบ้าน รั้วโรงงาน รับเหมาทำรั้วทุกประเภท

บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน ออกแบบตกแต่งบ้าน

รับออกแบบวางผังโครงการบ้านจัดสรร โครงการบ้านจัดสรร

รับถอดแบบประมาณราคา คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประมาณราคาก่อสร้าง BOQ

รับถอดแบบประมาณราคา คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประมาณราคาก่อสร้าง BOQ
ถอดแบบหาปริมาณวัสดุเพื่อคํานวณราคาต้นทุนค่าก่อสร้าง

รับออกแบบและก่อสร้าง โรงงาน โกดัง โครงสร้างเหล็ก

รับก่อสร้าง ออกแบบ เขียนแบบ รายการคำนวณโครงสร้าง วิศวกรรมโยธา ทุกประเภท

แนะนำตัวอย่างแบบบ้าน รวมแบบบ้านหลากหลาย Style ที่คุณเองจะยังไม่เคยเห็น

บริการ

รับสร้างอพาร์ทเม้นท์, เขียนแบบ, แบบอพาร์ทเม้นท์, อพาร์ทเม้นท์, สร้างหอพัก, อาคารพักอาศัย, อาคาร, ก่อสร้าง, แบบก่อสร้าง, แบบบ้าน รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์, รับเขียนแบบอพาร์ทเม้นท์, รับสร้างอพาร์ทเม้นท์, สร้าง apartment, รับสร้างหอพัก, รับสร้างโรงแรม รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์, รับเขียนแบบอพาร์ทเม้นท์, รับสร้างอพาร์ทเม้นท์, สร้าง apartment, รับสร้างหอพัก, รับสร้างโรงแรม เขียนแบบอพาร์ทเม้นท์, แบบอพาร์ทเม้นท์, เขียนแบบสร้างหอพัก, ออกแบบอาคารพักอาศัย สร้างอพาร์ทเม้นท์, รับสร้างคอนโด, แบบอพาร์ทเม้นท์ 3 ชั้น, แบบอพาร์ทเม้นท์ 3 ชั้น ราคาประหยัด, ออกแบบสร้างอพาร์ทเม้นท์ 5 ชั้น, แบบอพาร์ทเม้นท์ 2 ชั้น รับสร้างแบบอพาร์ทเม้นท์, ออกแบบอพาร์ทเม้นท์-เขียนแบบอพาร์ทเม้นท์ บ้าน, หอพัก, คอนโดมิเนิยม, อาคารทุกชนิด รับเสนอราคาก่อสร้าง ออกแบบอพาร์ทเม้นท์ เขียนแบบอพาร์ทเม้นท์ สร้างอพาร์ทเม้นท์ แบบอพาร์ทเม้นท์ คอนโด รับเขียนแบบบ้าน, รับออกแบบบ้าน, รับออกแบบภายใน, รับออกแบบอาคาร, รับเขียนแบบคอนโด, รับตกแต่งภายใน, รับสร้างบ้าน, รับเหมาก่อสร้าง, รับเขียนแบบบ้าน 3D, รับเหมาสร้างบ้าน, ต่อเติมภายใน, ต่อเติมบ้าน, ต่อเติมภายนอก, รับสร้างบ้าน, รับเขียนแบบบ้านราคาถูก, แบบบ้านชั้นเดียว, ขายแบบบ้าน, แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านทุกไสต์สามารถปรับแบบได้, บริการรับออกแบบ, รับเขียนแบบโรงงาน,รับเขียนแบบอาคารพาณิชย์, รับเขียนแบบต่อเติมบ้าน รับออกแบบบ้าน, รับสร้างบ้าน, รับเขียนแบบบ้าน, รับออกแบบบ้าน, รับสร้างสำนักงาน, รับสร้างบ้านทุกสไตล์, รับออกแบบสำนักงาน, รับสร้างบ้าน, รับเขียนแบบบ้าน, รับออกแบบบ้าน, รับสร้างสำนักงาน, รับสร้างบ้านทุกสไตล์, รับตกแต่งภายใน, ตกแต่งคอนโด, รับจัดสวน แบบบ้าน รับออกแบบบ้าน, รับสร้างบ้าน, รับสร้างบ้านทุกสไตล์, รับสร้างสำนักงาน, รับออกแบบภายในตกแต่งคอนโด, ตกแต่งภายใน, ตกแต่งภายในคอนโด, ตกแต่งภายในบ้าน, ตกแต่งภายในรีสอร์ท, ตกแต่งภายในสำนักงาน, ตกแต่งภายในโรงแรม, ต่อเติมบ้าน, รับตกแต่งภายใน, รับเขียนแบบ, รับเขียนแบบบ้าน, รับเหมาก่อสร้าง, ออกแบบตกแต่งภายใน, ออกแบบบ้าน, ซ่อมแซมบ้าน, รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์, รับออกแบบคอนโด, รับออกแบบอาคารพาณิชย์, รับออกแบบตึก, รับออกแบบอาคาร, รับออกแบบสำนักงาน, รับออกแบบโรงแรม รับเขียนแบบบ้าน, รับออกแบบบ้าน, รับออกแบบภายใน, รับออกแบบอาคาร, รับเขียนแบบคอนโด, รับเขียนแบบโรงงาน, รับเขียนแบบอาคารพาณิชย์