ปริมาตร คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4

คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4 โดยปริมาตร ปริมาณ 1 ลบ.ม.
ปูนซีเมนต์ ปอร์ดแลนด์ = 343 กก.
ทรายหยาบ = 0.56 ลบ.ม.
หินย่อยหรือกรวด = 1.09 ลบ.ม.