กฎหมายเกี่ยวกับอาคาร

การกำหนดแบบ และวิธีการ เกี่ยวกับการติดตั้งระบบการป้องกันอัคคีภัย แบบและจำนวนห้องน้ำ และห้องส้วมกฎหมาย อาคาร และมาตรฐานงานอาคาร ประกอบด้วยกลุ่ม กฎหมายที่เกี่ยวกับเกณฑ์กำหนด ข้อห้าม วิธี หรือข้อปฎิบัติที่เกี่ยวแก่งานอาคาร