ออกแบบ3Dอพาร์ทเม้นท์
แบบก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวม5ชั้น

ออกแบบสำนักงานสวย


แบบบ้านโมเดิร์น 2 ชั้น
แบบโรงงาน แบบโกดัง โครงสร้างเหล็ก

แบบโรงงานขนาดกลาง

สร้างบ้านไทยประยุกต์

แบบห้องเช่า 2 ชั้น ราคาถูก
แบบห้องเช่า 3 ชั้น ราคาถูก

ออกแบบอพาร์ทเม้นท์2ชั้นสไตล์โมเดิร์น

ออกแบบอพาร์ทเม้นท์3ชั้น

“โรงงาน” หมายความว่าอะไร

รวมเทคนิคการออกแบบและก่อสร้างอาคาร คำแนะนำ เทคนิคดีๆโดยคุณบี(คลิกเข้าดู) http://www.xn--l3cahhe4c8f2ab8l2b.com/p/0867431141_21.html

กฏกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543)ฯดังต่อไปนี้
“สำนักงาน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสำนักงานหรือที่ทำการ
“คลังสินค้า” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่สำหรับเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม
“โรงงาน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

เขียนบทความโดย 
คุณ "บี" โทร 0867431141 ขอคำปรึกษาสอบถามได้ตลอดครับ ยินดีมากๆ
รับออกแบบบ้านและอาคาร  เขียนแบบบ้าน  พร้อมให้คำแนะนำ เทคนิคดีๆ 
รับเขียนแบบ รับเขียนแบบก่อสร้าง  แบบยื่นขออนุญาตก่อสร้าง แบบอพาร์ทเม้นท์ แบบคอนโด แบบโรงแรม แบบโรงงาน แบบโกดัง แบบอาคารพาณิชย์ แบบทาวน์เฮ้าส์ แบบสำนักงาน  แบบบ้าน  แบบขออนุญาต  ออกแบบพร้อมก่อสร้าง รับเขียนแบบก่อสร้างอาคารทุกประเภท

กฎหมายโรงงาน

รวมเทคนิคการออกแบบและก่อสร้างอาคาร คำแนะนำ เทคนิคดีๆโดยคุณบี(คลิกเข้าดู) http://www.xn--l3cahhe4c8f2ab8l2b.com/p/0867431141_21.html


กฎหมายโรงงานที่ผู้ประกอบการควรรู้
โรงงานคืออะไร
– อาคาร สถานที่หรือยานพาหนะ (เช่น เรือดูดทราย)
– ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 5 แรงม้า หรือใช้คนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป
– เพื่อผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุงแปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษา หรือ ทำลายสิ่งใด ๆ
– ตามประเภทหรือชนิดกิจการที่กำหนดในกฎกระทรวงอุตสาหกรรม 104 ประเภท

โรงงานแบ่งออกเป็น 3 จำพวก

โรงงานจำพวกที่ 1
– เป็นโรงงานที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า ไม่ก่อปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมหรือเหตุเดือดร้อนอันตราย เช่น ฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ซ่อมรองเท้า ทำเครื่องหนัง ทำขนมจีน ไอศกรีม
– ไม่ต้องขออนุญาต
– ห้ามตั้งโรงงานในบางพื้นที่
– ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงฯ และประกาศกระทรวงฯ

โรงงานจำพวกที่ 2
– เป็นโรงงานที่ใช้เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า อาจก่อปัญหามลพาหรือเหตุเดือดร้อนรำคาญเล็กน้อยแก้ไขปรับปรุงได้ไม่ยาก เช่น การขุดลอก กรวด ทราย ดิน การลำเลียงหิน กรวด/ทราย/ดิน ด้วยสายพานลำเลียงโรงงานผลิตน้ำดื่ม ไอศกรีม โรงผลิตน้ำแข็งใช้เครื่องจักร ไม่เกิน 50 แรงม้า
– ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนทำงาน
– ห้ามตั้งโรงงานในบางพื้นที่
– ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ และประกาศกระทรวงฯ
– เสียค่าธรรมเนียมรายปี

โรงงานจำพวกที่ 3
– เป็นโรงงานที่ไปใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า อาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษหรือเหตุเดือดร้อน รำคาญ หรือเหตุอันตรายต้องควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานผลิตสุรา โรงกลั่นน้ำมัน เป็นต้น
– ต้องขออนุญาตก่อนเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วจึงตั้งโรงงานได้
– ก่อนดำเนินกิจการต้องแจ้งขอประกอบกิจการก่อน
– ห้ามตั้งโรงงานในบริเวณบางแห่ง
– ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงฯ และประกาศกระทรวงฯ
– เสียค่าธรรมเนียมรายปี
– เสียค่าใบอนุญาตประกอบกิจการ

หมายเหตุ
1. โรงงานจำพวกที่ 1,2,3
– ห้ามตั้งโรงงานในบริเวณบ้านจัดสรรเพื่อการพักอาศัยอาคารชุดพักอาศัยและบ้านแถวเพื่อการพักอาศัย
2. โรงงานจำพวกที่ 1,2
– ห้ามตั้งโรงงานภายในระยะ 50 เมตร จากเขตติดต่อโรงเรียน สถาบันการศึกษา วัด ศาสนสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน สถานที่ทำงานของหน่วยงานของรัฐ แหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
– ต้องตั้งอยู่ในทำเล และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีบริเวณเพียงพอที่จะประกอบกิจการตามประเภทหรือชนิดของโรงงานโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายเหตุเดือดร้อนรำคาญหรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย

การประกอบกิจการของโรงงานจำพวกที่ 2
การประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 จะต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนที่จะประกอบกิจการโรงงาน เพื่อขอใบรับแจ้งประกอบกิจการโดยใช้หลักฐานประกอบการขออนุญาต ดังนี้
1. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา)
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงาน วัตถุประสงค์นิติบุคคล (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)
3. แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงานขนาดเหมาะสมและถูกต้องตามมาตราส่วน
4. เอกสารอื่นตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด

การประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3
การประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 ต้องขออนุญาตก่อน เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว จึงจะตั้งโรงงานได้ โดยใช้หลักฐานประกอบการขออนุญาต ดังนี้
1. สำเนาทะเบียนและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา)
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงาน วัตถุประสงค์นิติบุคคล (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)
3. แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงานขนาดเหมาะสมและถูกต้องตามมาตราส่วน
4. แผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักรขนาดเหมาะสมและถูกต้องตามมาตราส่วน โดยมีคำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอื่นที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด
5. แบบแปลนอาคารโรงงานขนาดเหมาะสมและถูกต้องตามมาตราส่วน โดยมีคำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอื่นที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด
6. แบบแปลน แผนผัง และคำอธิบายโดยละเอียดแสดงวิธีป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญ ความเสียหาย อันตราย การควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ทั้งนี้ โดยมีคำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอื่นที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด
7. เอกสารอื่น ๆ ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด

การขยายโรงงาน
– การเพิ่มจำนวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร ทำให้มีกำลังรวมเพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ในกรณีที่เครื่องจักรเดิมมีกำลังรวมไม่เกิน 100 แรงม้า หรือกำลังเทียบเท่าไม่เกิน 100 แรงม้า หรือเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 50 แรงม้า ขึ้นไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีกำลังรวม เกิน 100 แรงม้า หรือ กำลังเทียบเท่าเกินกว่า 100 แรงม้า
– การเพิ่มหรือแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารโรงงานทำให้รากฐานเดิมของอาคารโรงงานฐานใดฐานหนึ่งต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 500 กิโลกรัม ขึ้นไป
– การขยายโรงงานต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตก่อนจึงจะดำเนินการตั้งตัวเครื่องจักรได้

การโอนใบอนุญาต
ผู้ปะกอบอุตสาหกรรมจะต้องเตรียมเอกสารประกอบคำขอรับโอนกิจการ ดังนี้
1. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีผู้ขอรับโอนเป็นบุคคลธรรมดา)
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงาน วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับโอนเป็นนิติบุคคล)
3. สำเนาสัญญาเช่าหรือเช่าซื้อโรงงาน
4. สำเนาสัญญา ชื้อขายโรงงาน
5. สำเนาหลักฐานการโอนการประกอบกิจการโรงงาน
6. บัญชีทายาท (ในกรณีทายาทมากกว่าหนึ่งคน ให้แสดงหลักฐานที่บรรดาทายาทอื่น ๆ ทุกนามให้ความยินยอม) และสำเนาใบมรณะบัตร
7. หลักฐานแสดงความเป็นผู้จัดการมรดก และสำเนาใบมรณะบัตร
8. สำเนาคำสั่งศาลแสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
การเลิกประกอบกิจการโรงงาน
ถ้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ประสงค์จะเลิกประกอบกิจการต้องดำเนินการ ดังนี้
1. ผู้รับอนุญาตต้องยื่นคำขอและชี้แจงเหตุผลต่อผู้อนุญาต ผู้อนุญาตสามารถมีหนังสือสั่งให้ยกเลิก
2. การเลิกประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันเลิกประกอบกิจการ
3. การเลิกประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 เลิกประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อนุญาตภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันเลิกประกอบกิจการโรงงาน
การดำเนินคดีกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ สามารถสั่งดำเนินคดีกับโรงงานได้ทั้ง 3 จำพวก ถึงแม้ว่า โรงงานจำพวกที่ 1 และ 2 ไม่ต้องขออนุญาตตั้งโรงงานก็ตามนอกจากนั้นกฎหมายใหม่ยังให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจเข้าตรวจโรงงานหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำ หรือส่งเอกสาร มีอำนาจสั่งแก้ไขปรับปรุงโดยมีอำนาจจับกุมผู้กระทำผิด พ.ร.บ. โรงงาน และที่สำคัญมีอำนาจสั่งให้เปรียบเทียบ โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีได้ โดยไม่ต้องถูกฟ้องร้องต่อศาล
ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานทุกจำพวกไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินอาจถูกสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงาน ถูกสั่งปิดโรงงาน กรณีเป็นโรงงานจำพวกที่ 3 สั่งปิดโรงงานเท่ากับเป็นการเพิกถอนใบอนุญาตด้วยทันที

โทษทางกฎหมาย
1. กรณีโรงงานจำพวกที่ 2
หากผู้ประกอบกิจการโรงงานดำเนินการโดยไม่แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
2. กรณีโรงงานจำพวกที่ 3
หากผู้ใดประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาต หรือตั้งโรงงาน โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ต้องระวางโทษจำคุก 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
การประกอบกิจการโรงงานในระหว่างที่มีคำสั่งหยุดประกอบกิจการหรือภายหลังที่มีคำสั่งประกอบโรงงาน จะต้องระวางโทษจำคุก 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท และยังต้องถูกปรับรายวันอีก วันละ 5,000 บาท จนกว่าจะหยุดประกอบกิจการ การไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งให้แก้ไขปรับปรุง หรือสั่งให้ระงับการกระทำ หรือให้กระทำใด ๆ ต้องระวางโทษจำคุกหรือปรับ และต้องถูกปรับรายวัน วันละไม่เกิน 5,000 บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนเช่นกัน

มีกำหนดประเภทของอาคารซึ่งต้องมีที่จอดรถยนต์ ที่จอดรถอพาร์ทเม้นท์ ที่จอดรถคอนโด ที่จอดรถโรงแรม ที่จอดรถสำนักงานและอื่นๆ ในกรุงเทพมหานคร หรือไม่ อย่างไร

รวมเทคนิคการออกแบบและก่อสร้างอาคาร คำแนะนำ เทคนิคดีๆโดยคุณบี(คลิกเข้าดู) http://www.xn--l3cahhe4c8f2ab8l2b.com/p/0867431141_21.html

ตอบ-คำถาม โดยคุณบี โทร 0867431141


ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมอาคาร ปี พ.ศ.2544 
หมวด ๙

อาคารจอดรถ ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ

ส่วนที่ ๑

ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ

ข้อ ๘๓ อาคารตามประเภทดังต่อไปนี้ ต้องมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ คือ

(๑) โรงมหรสพ

(๒) โรงแรม

(๓) อาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่ห้องชุดแต่ละห้องชุดตั้งแต่ ๖๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๔) ภัตตาคาร ที่มีพื้นที่สำหรับตั้งโต๊ะอาหารรวมกันตั้งแต่ ๑๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๕) อาคารสรรพสินค้า ที่มีพื้นที่ห้องขายสินค้าตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๖) สำนักงานที่มีพื้นที่ห้องทำงานรวมตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๗) ตลาด ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมในแต่ละหลังตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๘) โรงงาน ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมในแต่ละหลังตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๙) คลังสินค้า ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมในแต่ละหลังหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๑๐) อาคารเก็บของ

(๑๑) ตึกแถว

(๑๒) สถานพยาบาล ที่มีพื้นที่ใช้สอยในแต่ละหลังตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๑๓) สถานศึกษา ที่มีพื้นที่ใช้สอยในแต่ละหลังตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๑๔) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๑๕) อาคารแสดงสินค้า ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมในแต่ละหลังตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๑๖) อาคารขนาดใหญ่ยกเว้นถังเก็บของเหลว สารเคมี หรือวัสดุอื่นๆ ที่คล้ายกัน ไซโล อ่างเก็บน้ำ

(๑๗) ห้องโถงของโรงแรมตาม (๒) ภัตตาคารตาม (๔) อาคารขนาดใหญ่ตาม (๑๖)

(๑๘) อาคารพาณิชย์ ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหลังหรือพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้สอยเพื่อการพาณิชย์ตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้แล้วในข้อนี้

การคิดพื้นที่ตาม (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๒) (๑๓) (๑๕) (๑๗) และ (๑๘) ให้คิดพื้นที่รวมทุกห้องที่ใช้สอยประเภทเดียวกันภายในอาคารโดยไม่รวมพื้นที่ห้องน้ำ ส้วม ลิฟต์ ห้องนิรภัย ห้องเก็บเอกสารที่ไม่มีคนเข้าใช้สอย

ข้อ ๘๔ อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารหลังเดียว หรือหลายหลังที่เป็นอาคารประเภทที่ต้องมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามข้อ ๘๓ ต้องจัดให้มีที่จอดรถตามจำนวนที่กำหนดของแต่ละประเภทของอาคารที่ใช้เพื่อการนั้นๆ ดังต่อไปนี้

(๑) โรงมหรสพ ให้มีที่จอดรถ ๑ คันต่อจำนวนที่นั่งสำหรับคนดู ๑๐ ที่

(๒) โรงแรมที่มีห้องพักไม่เกิน ๑๐๐ ห้อง ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า ๑๐ คัน สำหรับห้องพัก ๓๐ ห้องแรก ส่วนที่เกิน ๓๐ ห้องให้มีที่จอดรถ ๑ คันต่อจำนวนห้องพัก ๕ ห้อง

โรงแรมที่มีห้องพักเกิน ๑๐๐ ห้องให้มีที่จอดรถตามอัตราที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งสำหรับห้องพัก ๑๐๐ ห้องแรก ส่วนที่เกิน ๑๐๐ ห้องให้มีที่จอดรถ ๑ คันต่อจำนวนห้องพัก ๑๐ ห้อง

(๓) อาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด ให้มีที่จอดรถ ๑ คันต่อ ๑ ห้องชุด

(๔) ภัตตาคาร ให้มีที่จอดรถ ๑๐ คันสำหรับพื้นที่ตั้งโต๊ะ ๑๕๐ ตารางเมตรแรก ส่วนที่เกินให้มีที่จอดรถ ๑ คันต่อพื้นที่ ๒๐ ตารางเมตร

(๕) อาคารสรรพสินค้า ให้มีที่จอดรถ ๑ คันต่อพื้นที่อาคาร ๒๐ ตารางเมตร

(๖) สำนักงาน ให้มีที่จอดรถ ๑ คันต่อพื้นที่อาคาร ๖๐ ตารางเมตร

(๗) ตลาด ให้มีที่จอดรถ ๑ คันต่อพื้นที่อาคาร ๑๒๐ ตารางเมตร

(๘) โรงงาน ให้มีที่จอดรถ ๑ คันต่อพื้นที่อาคาร ๒๔๐ ตารางเมตร

(๙) คลังสินค้า ให้มีที่จอดรถ ๑ คันต่อพื้นที่อาคาร ๒๔๐ ตารางเมตร

(๑๐) อาคารเก็บของให้มีที่จอดรถ ๑ คันต่อพื้นที่อาคาร ๑๒๐ ตารางเมตร

(๑๑) ตึกแถว ให้มีที่จอดรถอย่างน้อย ๑ คันต่อหนึ่งคูหา ถ้าหนึ่งคูหามีพื้นที่เกินกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร ต้องจัดให้มีที่จอดรถ ๑ คันต่อพื้นที่อาคาร ๑๒๐ ตารางเมตร

(๑๒) สถานพยาบาล ให้มีที่จอดรถ ๑ คันต่อพื้นที่อาคาร ๑๒๐ ตารางเมตร

(๑๓) สถานศึกษา ให้มีที่จอดรถ ๑ คันต่อพื้นที่อาคาร ๒๔๐ ตารางเมตร

(๑๔) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ให้มีที่จอดรถ ๑ คันต่อพื้นที่อาคาร ๖๐ ตารางเมตร

(๑๕) อาคารแสดงสินค้า ให้มีที่จอดรถ ๑ คันต่อพื้นที่อาคาร ๒๐ ตารางเมตร

(๑๖) อาคารขนาดใหญ่ ให้มีที่จอดรถ ๑ คันต่อพื้นที่อาคาร ๑๒๐ ตารางเมตร หรือให้มีที่จอดรถตามจำนวนที่กำหนดของแต่ละประเภทของอาคารที่ใช้เป็นที่ประกอบกิจการในอาคารขนาดใหญ่นั้นรวมกัน ทั้งนี้ ให้ถือที่จอดรถจำนวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ์บังคับ ยกเว้น โรงงาน คลังสินค้า

(๑๗) ห้องโถง ให้มีที่จอดรถ ๑ คันต่อพื้นที่อาคาร ๑๐ ตารางเมตร

(๑๘) อาคารพาณิชย์ ให้มีที่จอดรถ ๑ คันต่อพื้นที่อาคาร ๖๐ ตารางเมตร

สร้างสำนักงานในกรุงเทพต้องจัดให้มีที่จอดรถเท่าไร

รวมเทคนิคการออกแบบและก่อสร้างอาคาร คำแนะนำ เทคนิคดีๆโดยคุณบี(คลิกเข้าดู) http://www.xn--l3cahhe4c8f2ab8l2b.com/p/0867431141_21.html

ตอบ-คำถาม โดยคุณบี

กฎหมายข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องที่จอดรถในสำนักงานที่มีพื้นที่ห้องทำงานรวมตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป  ให้มีที่จอดรถ 1 คันต่อพื้นที่อาคาร 60 ตารางเมตร
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
เข้าชม ผลงานออกแบบ พร้อม เทคนิคการออกแบบมากมาย โดยคุณบี คลิกลิงก์ http://www.xn--l3cahhe4c8f2ab8l2b.com/p/0867431141_21.html
ยินดีให้คำปรึกษาฟรี!!  สอบถามได้ตลอดครับ ยินดีมากๆ
ติดต่อ คุณบี ได้ที่
โทรศัพท์มือถือ : 0867431141
Line:  line052014 หรือแชทผ่านไลน์ คลิ๊กลิงค์  https://line.me/ti/p/P3J0gN59SF
Line@: @baanthaidd (ใส่ @ ด้วยนะครับ) หรือแชทผ่านไลน์ คลิ๊กลิงค์  https://lin.ee/sqYYLM6
อีเมล :   baanthaidd@gmail.com
เว็บไซต์ :   http://www.xn--l3cahhe4c8f2ab8l2b.com/

รับออกแบบบ้านและอาคาร 
ยินดีให้คำปรึกษาฟรี!! ตอบ-คำถาม โดยคุณบี สอบถามได้ตลอดครับ... ยินดีมากๆ
บริการ รับออกแบบบ้านและอาคาร  เขียนแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง พร้อมยื่นขอใบอนุญาต สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร(กทม) เทศบาล อบต.  กนอ.  นิคมอุตสาหกรรม แบบ.ข1 แบบ.อ1 แบบ.อ6 แบบ.รง.4 แบบ.รง.3 แบบ.น2 แบบ.น4
บริการถอดแบบประมาณราคา (BOQ) เพื่อขอสินเชื่อ ยื่นกู้ธนาคาร
รับออกแบบ เขียนแบบ ขายแบบแปลนพิมพ์เขียว  แบบอพาร์ทเม้นท์ แบบคอนโด แบบรีสอร์ท แบบโรงแรม แบบหอพัก แบบบ้าน แบบโรงงาน แบบโกดัง แบบโรงแรม แบบรีสอร์ท แบบอาคารพาณิชย์ แบบทาวน์เฮ้าส์ แบบสำนักงาน แบบก่อสร้างอาคารทุกชนิด
บริการรับออกแบบอาคารพร้อม รับเซ็นต์แบบ รับเซ็นต์ควบคุมงาน โดย วุฒิวิศวกรโยธารับเซ็นต์แบบ สามัญสถาปนิกรับเซ็นต์แบบ  วุฒิสถาปนิกรับเซ็นต์แบบ สามัญวิศวกรโยธารับเซ็นต์แบบ สามัญวิศวกรไฟฟ้ารับเซ็นต์แบบ วุฒิวิศวกรไฟฟ้ารับเซ็นต์แบบ สามัญวิศวกรเครื่องกลรับเซ็นต์แบบ  วุฒิวิศวกรเครื่องกลรับเซ็นต์แบบ สามัญวิศวกรอุตสาหการรับเซ็นต์แบบ สามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อมรับเซ็นต์แบบ     
รับออกแบบพร้อมก่อสร้าง รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างคอนโด รับสร้างโรงแรม รับสร้างหอพัก รับสร้างบ้าน รับสร้างโรงงาน รับสร้างโกดัง รับสร้างสำนักงาน รับสร้างอาคารพาณิชย์  และรับเหมาก่อสร้างอาคารทุกชนิด 
รับเป็นที่ปรึกษาบริหารงานก่อสร้าง รับปรึกษากฎหมายก่อสร้าง รับตรวจสอบ ควบคุมงานก่อสร้างอาคารทุกประเภท
รับออกแบบทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา  
รับออกแบบโครงสร้างอาคาร  รายการคำนวณโครงสร้าง โดย วุฒิวิศวกรโยธา สามัญวิศวกรโยธา   
รับออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย รายการคำนวนระบบบำบัดน้ำเสีย รับออกแบบระบบบำบัดมลพิษ และงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  โดยสามัญสิ่งแวดล้อม
รับออกแบบระบบดับเพลิง และ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Fire Alarm Fire Pump ระบบดับเพลิงอัตโนมัติสปริงเกอร์  โดยสามัญวิศวกรเครื่องกล
รับออกแบบระบบปั๊มน้ำ ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ  ระบบแอร์ โดยสามัญวิศวกรเครื่องกล
รับออกแบบระบบไฟฟ้า รับเขียนแบบไฟฟ้า รับเซ็นต์แบบไฟฟ้า โดย วุฒิวิศวกรไฟฟ้า สามัญวิศวกรไฟฟ้า  
รับออกแบบ ขนาดมิเตอร์  ขนาด หม้อแปลง Single Ling Diagrams, Riser Diagrams,
รับทำ Main Schedule ขนาด ของ MDM (Main Distribution)
รับออกแบบ ตารางโหลด Load Schedule
รับออกแบบ ระบบ Lighting ไฟฟ้าแสงสว่าง, โคมไฟ, เต้ารับ,
รับออกแบบ ระบบ CCTV, TV, เครื่องเสียง, ระบบป้องกันฟ้าผ่า ฯลฯ
รับออกแบบ ระบบ Fire Alarm System , Smoke & Heat Detector

สร้างอาคารอพาร์ทเม้นต์ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร แบบ อ.1 ต้องระบุ อย่างไร

 รวมเทคนิคการออกแบบและก่อสร้างอาคาร คำแนะนำ เทคนิคดีๆโดยคุณบี(คลิกเข้าดู) http://www.xn--l3cahhe4c8f2ab8l2b.com/p/0867431141_21.html

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่กำหนด อาคารอยู่อาศัยรวม = อพาร์ทเม้นท์ ให้ดูรายละเอียดนิยามเพิ่มเติมจากกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543)ฯ

สร้างอาคารอพาร์ทเม้นต์ หรือ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์ ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร แบบ อ.1 ต้องระบุ เพื่อใช้เป็น  อาคารอยู่อาศัยรวม เช่น ชนิด ค.ส.ล. 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารอยู่อาศัยรวม 

เขียนบทความโดย 
คุณ "บี" โทร 0867431141 ขอคำปรึกษาสอบถามได้ตลอดครับ ยินดีมากๆ
...................................................................................................................

บริการรับออกแบบ เขียนแบบ พร้อมยื่นขอใบอนุญาต สำนักงานเขต(กทม) เทศบาล อบต. รับควบคุมงานก่อสร้าง รับคำนวณโครงสร้างอาคาร รับประมาณราคาค่าก่อสร้างBOQ.รับเหมาก่อสร้าง รับฝึกอบรม
รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์  รับเขียนแบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบคอนโด  รับออกแบบโรงแรม รับออกแบบหอพัก  รับออกแบบบ้าน  รับออกแบบโรงงาน   รับออกแบบโกดัง   รับออกแบบสำนักงาน อื่นๆ 
รับออกแบบ รับเขียนแบบ แบบอพาร์ทเม้นท์ แบบโรงแรม แบบคอนโด แบบหอพัก ขายแบบอพาร์ทเม้นท์ 
รับออกแบบและก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์   รับก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างโรงเเรม รับสร้างอพาร์ทเม้นท์  รับสร้างคอนโด รับสร้างหอพัก
รับสร้างอพาร์ทเม้นท์  รับสร้างคอนโด  รับสร้างโรงแรม รับสร้างหอพัก  รับสร้างบ้าน  รับสร้างโรงงาน   รับสร้างโกดัง  รับสร้างสำนักงาน อื่นๆ 

เรายินดีให้คำปรึกษา สอบถามได้ตลอดครับ ยินดีมากๆ
- เสนอแบบให้ลูกค้าดูก่อนพิจารณา 
- พร้อมประเมินราคาก่อสร้างฟรี...ภายใต้งบประมาณของลูกค้า
- นัดดูสถานที่
- ออกแบบ
- เขียนแบบ 
- พร้อมประมาณราคาก่อสร้างBOQ.เพื่อขอกู้ธนาคาร
- ขออนุญาตก่อสร้าง 
- เสนอราคาก่อสร้าง

ยินดีให้คำปรึกษาและประเมินราคาฟรี!!  
ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้าง กรุณาติดต่อทีมงาน
โทร 0867431141 (บี)
Line ID: @baanthaidd (ใส่ @ ด้วยนะครับ) หรือคลิ๊กลิงค์ https://line.me/R/ti/p/%40xut9578t
ผลงานออกแบบ   http://www.xn--l3cahhe4c8f2ab8l2b.com/
ติดตามทางเพจ facebook  https://www.facebook.com/baanthaidd.construction/
ข้อแนะนําในการออกแบบอาคารอพาร์ทเม้นท์คลิกดู http://www.xn--l3cahhe4c8f2ab8l2b.com/p/0867431141_3.html
ทางเพจfacebookแบบอพาร์ทเม้นท์สวย ทั้งหมด คลิกดู https://www.facebook.com/media/set/?vanity=baanthaidd.construction&set=a.3740596092711874
แบบอพาร์ทเม้นท์สวย ทั้งหมด คลิกดู  http://www.xn--l3cahhe4c8f2ab8l2b.com/p/blog-page_15.html

ยินดีให้บริการสามารถเลือกใช้บริการได้ครับ
1.รับเขียนแบบขออนุญาตก่อสร้าง  ค่าเขียนแบบรวมเซ็นต์ทุกอย่าง พร้อมยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้าง อบต. เทศบาล เขต กทม.  กนอ. นิคมอุตสาหกรรม ข1 อ1 อ6 รง.4 รง.3 กนอ.(กนอ. 03/1) และ กรอ.(รง. 3) น4
2.รับออกแบบ เขียนแบบ ขายแบบบ้าน แบบบ้าน แบบโรงงาน แบบโกดัง  แบบโรงแรม  แบบรีสอร์ท แบบอาคารพาณิชย์ แบบทาวน์เฮ้าส์ แบบอพาร์ทเม้นท์ แบบสำนักงาน  และอาคารทุกประเภท  รับเขียนแบบAutoCAD ขายแบบก่อสร้างไฟล์ AutoCAD ขายแบบแปลนพิมพ์เขียว   แบบเพื่อขออนุญาติก่อสร้างและกู้ธนาคาร บีโอคิว
3.รับออกแบบระบบไฟฟ้า รับออกแบบระบบดับเพลิง รับออกแบบบำบัดน้ำเสีย รับออกแบบประปา รับออกแบบสุขาภิบาล รับออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และอื่น ๆ
4.รับออกแบบบ้านทรงไทย รับออกแบบเรือนไทย รับเขียนแบบบ้านทรงไทยประยุกต์ รับเขียนแบบเรือนไทยภาคกลาง
5.ที่ปรึกษาบริหารงานก่อสร้าง รับปรึกษากฎหมายก่อสร้าง รับตรวจสอบ ควบคุมงานก่อสร้างอาคารทุกประเภท
6.รับถอดแบบประมาณราคาก่อสร้าง BOQ รับสอนการถอดแบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง
7.รับออกแบบโครงสร้างโดยสามัญวิศวกรโยธา พร้อมรายการคำนวณโครงสร้าง  รับออกแบบอาคาร  รับออกแบบกำแพงกันดิน  รับออกแบบรั้ว  รับออกแบบสระว่ายน้ำ  รับออกแบบหลังคา  รับออกแบบป้าย  รับออกแบบถนน คสล.
8.รับออกแบบภาพ3Dอาคาร รับออกแบบตกแต่งภายใน  รับเขียนภาพ3มิติด้วยSketchUp
9.รับฝึกอบรมด้านวิศวกรรม สถาปัตย์ รับสอนใช้โปรแกรมAutoCAD SketchUp และอื่นๆ
10.รับสร้างบ้าน รับสร้างโกดัง รับสร้างโรงงาน รับสร้างคลังสินค้า  รับสร้างอพาร์ทเม้นท์  และอื่น ๆ
11.รับงานสำรวจบนพื้นดิน โดยกล้องสำรวจ รับงานสำรวจ รังวัดที่ดิน สำรวจพื้นที่ สำรวจที่ดิน สำรวจวางหมุดเสาเข็ม รับวางผังจัดสรรที่ดิน รับสำรวจเพื่อการก่อสร้าง รับสำรวจอาคารเก่าเพื่อใช้เขียนแบบ รับออกแบบหมู่บ้านจัดสรร ผังจัดสรรที่ดิน
12.รับออกแบบต่อเติมโรงงาน รับออกแบบปรับปรุงโรงงาน รับออกแบบต่อเติมบ้าน รับออกแบบปรับปรุงบ้าน
13.รับเซ็นต์แบบ รับเซ็นต์ควบคุมงาน โดย วุฒิวิศวกรโยธารับเซ็นต์แบบ สามัญสถาปนิกรับเซ็นต์แบบ  วุฒิสถาปนิกรับเซ็นต์แบบ สามัญวิศวกรโยธารับเซ็นต์แบบ สามัญวิศวกรไฟฟ้ารับเซ็นต์แบบ วุฒิวิศวกรไฟฟ้ารับเซ็นต์แบบ สามัญวิศวกรเครื่องกลรับเซ็นต์แบบ  วุฒิวิศวกรเครื่องกลรับเซ็นต์แบบ สามัญวิศวกรอุตสาหการรับเซ็นต์แบบ สามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อมรับเซ็นต์แบบ

อาคารพักอาศัยรวม กับ อาคารอพาร์ทเม้นต์ มีความแตกต่างกันอย่างไร

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่กำหนด อาคารอยู่อาศัยรวม = อพาร์ทเม้นท์ ให้ดูรายละเอียดนิยามเพิ่มเติมจากกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543)ฯ ครับ

เขียนบทความโดย 
คุณ "บี" โทร 0867431141 ขอคำปรึกษาสอบถามได้ตลอดครับ ยินดีมากๆ
...................................................................................................................

บริการรับออกแบบ เขียนแบบ พร้อมยื่นขอใบอนุญาต สำนักงานเขต(กทม) เทศบาล อบต. รับควบคุมงานก่อสร้าง รับคำนวณโครงสร้างอาคาร รับประมาณราคาค่าก่อสร้างBOQ.รับเหมาก่อสร้าง รับฝึกอบรม
รับออกแบบอพาร์ทเม้นท์  รับเขียนแบบอพาร์ทเม้นท์ รับออกแบบคอนโด  รับออกแบบโรงแรม รับออกแบบหอพัก  รับออกแบบบ้าน  รับออกแบบโรงงาน   รับออกแบบโกดัง   รับออกแบบสำนักงาน อื่นๆ 
รับออกแบบ รับเขียนแบบ แบบอพาร์ทเม้นท์ แบบโรงแรม แบบคอนโด แบบหอพัก ขายแบบอพาร์ทเม้นท์ 
รับออกแบบและก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์   รับก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างโรงเเรม รับสร้างอพาร์ทเม้นท์  รับสร้างคอนโด รับสร้างหอพัก
รับสร้างอพาร์ทเม้นท์  รับสร้างคอนโด  รับสร้างโรงแรม รับสร้างหอพัก  รับสร้างบ้าน  รับสร้างโรงงาน   รับสร้างโกดัง  รับสร้างสำนักงาน อื่นๆ 

เรายินดีให้คำปรึกษา สอบถามได้ตลอดครับ ยินดีมากๆ
- เสนอแบบให้ลูกค้าดูก่อนพิจารณา 
- พร้อมประเมินราคาก่อสร้างฟรี...ภายใต้งบประมาณของลูกค้า
- นัดดูสถานที่
- ออกแบบ
- เขียนแบบ 
- พร้อมประมาณราคาก่อสร้างBOQ.เพื่อขอกู้ธนาคาร
- ขออนุญาตก่อสร้าง 
- เสนอราคาก่อสร้าง

ยินดีให้คำปรึกษาและประเมินราคาฟรี!!  
ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้าง กรุณาติดต่อทีมงาน
โทร 0867431141 (บี)
Line ID: @baanthaidd (ใส่ @ ด้วยนะครับ) หรือคลิ๊กลิงค์ https://line.me/R/ti/p/%40xut9578t
ผลงานออกแบบ   http://www.xn--l3cahhe4c8f2ab8l2b.com/
ติดตามทางเพจ facebook  https://www.facebook.com/baanthaidd.construction/
ข้อแนะนําในการออกแบบอาคารอพาร์ทเม้นท์คลิกดู http://www.xn--l3cahhe4c8f2ab8l2b.com/p/0867431141_3.html
ทางเพจfacebookแบบอพาร์ทเม้นท์สวย ทั้งหมด คลิกดู https://www.facebook.com/media/set/?vanity=baanthaidd.construction&set=a.3740596092711874
แบบอพาร์ทเม้นท์สวย ทั้งหมด คลิกดู  http://www.xn--l3cahhe4c8f2ab8l2b.com/p/blog-page_15.html

ยินดีให้บริการสามารถเลือกใช้บริการได้ครับ
1.รับเขียนแบบขออนุญาตก่อสร้าง  ค่าเขียนแบบรวมเซ็นต์ทุกอย่าง พร้อมยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้าง อบต. เทศบาล เขต กทม.  กนอ. นิคมอุตสาหกรรม ข1 อ1 อ6 รง.4 รง.3 กนอ.(กนอ. 03/1) และ กรอ.(รง. 3) น4
2.รับออกแบบ เขียนแบบ ขายแบบบ้าน แบบบ้าน แบบโรงงาน แบบโกดัง  แบบโรงแรม  แบบรีสอร์ท แบบอาคารพาณิชย์ แบบทาวน์เฮ้าส์ แบบอพาร์ทเม้นท์ แบบสำนักงาน  และอาคารทุกประเภท  รับเขียนแบบAutoCAD ขายแบบก่อสร้างไฟล์ AutoCAD ขายแบบแปลนพิมพ์เขียว   แบบเพื่อขออนุญาติก่อสร้างและกู้ธนาคาร บีโอคิว
3.รับออกแบบระบบไฟฟ้า รับออกแบบระบบดับเพลิง รับออกแบบบำบัดน้ำเสีย รับออกแบบประปา รับออกแบบสุขาภิบาล รับออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และอื่น ๆ
4.รับออกแบบบ้านทรงไทย รับออกแบบเรือนไทย รับเขียนแบบบ้านทรงไทยประยุกต์ รับเขียนแบบเรือนไทยภาคกลาง
5.ที่ปรึกษาบริหารงานก่อสร้าง รับปรึกษากฎหมายก่อสร้าง รับตรวจสอบ ควบคุมงานก่อสร้างอาคารทุกประเภท
6.รับถอดแบบประมาณราคาก่อสร้าง BOQ รับสอนการถอดแบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง
7.รับออกแบบโครงสร้างโดยสามัญวิศวกรโยธา พร้อมรายการคำนวณโครงสร้าง  รับออกแบบอาคาร  รับออกแบบกำแพงกันดิน  รับออกแบบรั้ว  รับออกแบบสระว่ายน้ำ  รับออกแบบหลังคา  รับออกแบบป้าย  รับออกแบบถนน คสล.
8.รับออกแบบภาพ3Dอาคาร รับออกแบบตกแต่งภายใน  รับเขียนภาพ3มิติด้วยSketchUp
9.รับฝึกอบรมด้านวิศวกรรม สถาปัตย์ รับสอนใช้โปรแกรมAutoCAD SketchUp และอื่นๆ
10.รับสร้างบ้าน รับสร้างโกดัง รับสร้างโรงงาน รับสร้างคลังสินค้า  รับสร้างอพาร์ทเม้นท์  และอื่น ๆ
11.รับงานสำรวจบนพื้นดิน โดยกล้องสำรวจ รับงานสำรวจ รังวัดที่ดิน สำรวจพื้นที่ สำรวจที่ดิน สำรวจวางหมุดเสาเข็ม รับวางผังจัดสรรที่ดิน รับสำรวจเพื่อการก่อสร้าง รับสำรวจอาคารเก่าเพื่อใช้เขียนแบบ รับออกแบบหมู่บ้านจัดสรร ผังจัดสรรที่ดิน
12.รับออกแบบต่อเติมโรงงาน รับออกแบบปรับปรุงโรงงาน รับออกแบบต่อเติมบ้าน รับออกแบบปรับปรุงบ้าน
13.รับเซ็นต์แบบ รับเซ็นต์ควบคุมงาน โดย วุฒิวิศวกรโยธารับเซ็นต์แบบ สามัญสถาปนิกรับเซ็นต์แบบ  วุฒิสถาปนิกรับเซ็นต์แบบ สามัญวิศวกรโยธารับเซ็นต์แบบ สามัญวิศวกรไฟฟ้ารับเซ็นต์แบบ วุฒิวิศวกรไฟฟ้ารับเซ็นต์แบบ สามัญวิศวกรเครื่องกลรับเซ็นต์แบบ  วุฒิวิศวกรเครื่องกลรับเซ็นต์แบบ สามัญวิศวกรอุตสาหการรับเซ็นต์แบบ สามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อมรับเซ็นต์แบบ

ความสูงอาคารเพื่อการถอยร่น

 


1. การวัดความสูงอาคาร ถ้าวัดให้เขตระยะห้ามสร้าง เช่นตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดบริเวณห้ามสร้างในเขตพระนคร พ.ศ. 2542
พื้นที่ที่จะสร้างอยู่ในบริเวณที่ 1 ห้ามก่อสร้างอาคารที่มีความสูงเกิน 20 ม. ให้วัดส่วนของอาคารที่สูงที่สุด

2. กรณีนอกเขตห้ามก่อสร้างหรือทั่วไป
2.1 กรณีห้องที่บุคคลเข้าใช้สอยได้ เช่นห้องใต้หลังคา ใต้ทรงจั่วให้วัดที่ยอดผนังสูงสุด
2.2 ห้องเครื่องลิฟต์ ห้องเครื่องปั้มน้ำ ห้องเก็บถังน้ำใช้ โดยปกติมิได้ให้บุคคลเข้าไปใช้สอยยกเว้นการเข้าไปบำรุงรักษาระบบก็ไม่นับรวมเป็นความสูง
ถ้าคิดเรื่องเป็นอาคารสูงหรือไม่ ? เพราะอาคารสูงให้นับถึงพื้นดาดฟ้า

3.แต่ถ้าพิจารณาเรื่องSet back ตามข้อ 44 กฎกระทรวงฉบับที่ 55 ฯ ต้องนับรวมเป็นความสูงอาคารเพื่อการถอยร่นครับ
"ข้อ 44. ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดหนึ่งจุดใด ต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบ วัดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารนั้นที่สุด
ความสูงของอาคารให้วัดแนวดิ่งจากระดับถนนหรือระดับพื้นดินที่ก่อสร้างขึ้นไปถึง ส่วนของอาคารที่สูงที่สุด สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดยอดผนังของชั้นสูงสุด "

การวัดความสูงของอาคาร

 


กฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารได้กำหนดวิธีการวัดความสูงของอาคารแยกตามวัตถุประสงค์และสถานที่ก่อสร้างออกเป็นกรณีดังนี้

1.1 กฏกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)ฯ ข้อ 1 กำหนดให้การวัดความสูงของอาคารสูงให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุดของอาคาร (หลังอะเส)

1.2 กฏกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543)ฯ ข้อ 44 กำหนดให้ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดหนึ่งจุดใด ต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบ วัดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารนั้นที่สุด โดยความสูงของอาคารให้วัดแนวดิ่งจากระดับถนนหรือระดับพื้นดินที่ก่อสร้างขึ้นไปถึงส่วนของอาคารที่สูงที่สุด สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

1.3 กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร กำหนดให้การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินถึงส่วนที่สูงสุดของอาคาร

แบบหอพัก3ชั้น

 แบบอพาร์ทเม้นท์สวย ทั้งหมด คลิกดู  http://www.xn--l3cahhe4c8f2ab8l2b.com/p/blog-page_15.html


แบบห้องเช่า 2 ชั้น 12 ห้อง ที่หน้าแคบแบบห้องเช่า 3 ชั้น 30 ห้อง

 แบบอพาร์ทเม้นท์สวย ทั้งหมด คลิกดู  http://www.xn--l3cahhe4c8f2ab8l2b.com/p/blog-page_15.htmlแบบห้องเช่า 2 ชั้น 8 ห้อง

 แบบอพาร์ทเม้นท์สวย ทั้งหมด คลิกดู  http://www.xn--l3cahhe4c8f2ab8l2b.com/p/blog-page_15.html


แบบห้องเช่า 2 ชั้นสวย

 แบบอพาร์ทเม้นท์สวย ทั้งหมด คลิกดู  http://www.xn--l3cahhe4c8f2ab8l2b.com/p/blog-page_15.htmlเขียนแบบอพาร์ทเม้นท์ 4 ชั้น ชั้นล่างจอดรถ

 แบบอพาร์ทเม้นท์สวย ทั้งหมด คลิกดู  http://www.xn--l3cahhe4c8f2ab8l2b.com/p/blog-page_15.htmlแบบห้องเช่า 2 ชั้น 20 ห้อง โมเดิร์นลอฟท์

 แบบอพาร์ทเม้นท์สวย ทั้งหมด คลิกดู  http://www.xn--l3cahhe4c8f2ab8l2b.com/p/blog-page_15.htmlแบบห้องเช่า 2 ชั้น 20 ห้อง

 แบบอพาร์ทเม้นท์สวย ทั้งหมด คลิกดู  http://www.xn--l3cahhe4c8f2ab8l2b.com/p/blog-page_15.html


ขายแบบอพาร์ทเม้นท์2ชั้น

 แบบห้องเช่า3ชั้นโมเดิร์นสำหรับที่ดินหน้าแคบแบบห้องเช่า2ชั้นโมเดิร์นอพาร์ทเม้นท์ คืออะไร


อพาร์ทเม้นท์ คือ ตึกหรืออาคารที่พักอาศัยที่เจ้าของอพาร์ทเม้นท์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ทั้งอาคาร ส่วนผู้อาศัยมีสิทธิ์เพียงแค่เช่าพักเท่านั้น โดยผู้เช่าอาศัยต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบที่อพาร์ทเม้นท์กำหนดไว้โดยจะเปิดให้เช่าบริการเป็นรายเดือน

แบบอพาร์ทเม้นท์ หอพัก  คอนโด โรงแรม  http://www.xn--l3cahhe4c8f2ab8l2b.com/p/0867431141-line-id-baanthaidd.html
รวมเทคนิคจากประสบการณ์งานออกแบบของ คุณบี ให้ได้อ่านกันครับ วิธีการออกแบบ ก่อสร้าง อพาร์ทเม้นท์ หอพัก  คอนโด โรงแรม http://www.xn--l3cahhe4c8f2ab8l2b.com/p/0867431141_3.html

รับสร้างโรงงาน สร้างโกดัง ระบบโกดังสำเร็จรูป

 

รับสร้างโรงงาน,รับออกแบบโรงงาน,รับเหมาก่อสร้าง,ผู้รับเหมา,รับเขียนแบบโรงงาน,แบบแปลนโรงงาน ตลอดจนรับเ

รับออกแบบบ้านและอาคาร พร้อมให้คำแนะนำ เทคนิคดีๆ โดยคุณบี โทร 0867431141

แนะนำเทคนิคการออกแบบ ก่อสร้าง มากมาย โดยคุณบี

รับออกแบบบ้านและอาคารทุกประเภท
แบบบ้าน...(คลิกเข้าดู)
แบบโรงงาน แบบโกดัง แบบคลังสินค้า...(คลิกเข้าดู)
แบบสำนักงาน แบบออฟฟิศ...(คลิกเข้าดู)
แบบทาวน์โฮม แบบทาวเฮาส์ แบบอาคารพาณิชย์...(คลิกเข้าดู)
บริการฝึกอบรม คอร์สเรียนทั้งหมด...(คลิกเข้าดู)

เข้าชม ผลงานออกแบบ พร้อม เทคนิคก่อสร้างมากมาย โดยคุณบี คลิกลิงก์ http://www.xn--l3cahhe4c8f2ab8l2b.com/p/0867431141_21.html
ยินดีให้คำปรึกษาฟรี!!  สอบถามได้ตลอดครับ ยินดีมากๆ
ติดต่อ คุณบี ได้ที่
โทรศัพท์มือถือ : 0867431141
Line:  line052014 หรือแชทผ่านไลน์ คลิ๊กลิงค์  https://line.me/ti/p/P3J0gN59SF
Line@: @baanthaidd (ใส่ @ ด้วยนะครับ) หรือแชทผ่านไลน์ คลิ๊กลิงค์  https://lin.ee/sqYYLM6
อีเมล :   baanthaidd@gmail.com
เว็บไซต์ :   http://www.xn--l3cahhe4c8f2ab8l2b.com/


รับออกแบบบ้านและอาคาร 
ยินดีให้คำปรึกษาฟรี!! ตอบ-คำถาม โดยคุณบี สอบถามได้ตลอดครับ... ยินดีมากๆ
บริการ รับออกแบบบ้านและอาคาร  เขียนแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง พร้อมยื่นขอใบอนุญาต สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร(กทม) เทศบาล อบต.  กนอ.  นิคมอุตสาหกรรม แบบ.ข1 แบบ.อ1 แบบ.อ6 แบบ.รง.4 แบบ.รง.3 แบบ.น2 แบบ.น4
บริการถอดแบบประมาณราคา (BOQ) เพื่อขอสินเชื่อ ยื่นกู้ธนาคาร
รับออกแบบ เขียนแบบ ขายแบบแปลนพิมพ์เขียว  แบบอพาร์ทเม้นท์ แบบคอนโด แบบรีสอร์ท แบบโรงแรม แบบหอพัก แบบบ้าน แบบโรงงาน แบบโกดัง แบบโรงแรม แบบรีสอร์ท แบบอาคารพาณิชย์ แบบทาวน์เฮ้าส์ แบบสำนักงาน แบบก่อสร้างอาคารทุกชนิด
บริการรับออกแบบอาคารพร้อม รับเซ็นต์แบบ รับเซ็นต์ควบคุมงาน โดย วุฒิวิศวกรโยธารับเซ็นต์แบบ สามัญสถาปนิกรับเซ็นต์แบบ  วุฒิสถาปนิกรับเซ็นต์แบบ สามัญวิศวกรโยธารับเซ็นต์แบบ สามัญวิศวกรไฟฟ้ารับเซ็นต์แบบ วุฒิวิศวกรไฟฟ้ารับเซ็นต์แบบ สามัญวิศวกรเครื่องกลรับเซ็นต์แบบ  วุฒิวิศวกรเครื่องกลรับเซ็นต์แบบ สามัญวิศวกรอุตสาหการรับเซ็นต์แบบ สามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อมรับเซ็นต์แบบ     
รับออกแบบพร้อมก่อสร้าง รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างคอนโด รับสร้างโรงแรม รับสร้างหอพัก รับสร้างบ้าน รับสร้างโรงงาน รับสร้างโกดัง รับสร้างสำนักงาน รับสร้างอาคารพาณิชย์  และรับเหมาก่อสร้างอาคารทุกชนิด 
รับเป็นที่ปรึกษาบริหารงานก่อสร้าง รับปรึกษากฎหมายก่อสร้าง รับตรวจสอบ ควบคุมงานก่อสร้างอาคารทุกประเภท
รับออกแบบทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา  
รับออกแบบโครงสร้างอาคาร  รายการคำนวณโครงสร้าง โดย วุฒิวิศวกรโยธา สามัญวิศวกรโยธา   
รับออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย รายการคำนวนระบบบำบัดน้ำเสีย รับออกแบบระบบบำบัดมลพิษ และงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  โดยสามัญสิ่งแวดล้อม
รับออกแบบระบบดับเพลิง และ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Fire Alarm Fire Pump ระบบดับเพลิงอัตโนมัติสปริงเกอร์  โดยสามัญวิศวกรเครื่องกล
รับออกแบบระบบปั๊มน้ำ ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ  ระบบแอร์ โดยสามัญวิศวกรเครื่องกล
รับออกแบบระบบไฟฟ้า รับเขียนแบบไฟฟ้า รับเซ็นต์แบบไฟฟ้า โดย วุฒิวิศวกรไฟฟ้า สามัญวิศวกรไฟฟ้า  
รับออกแบบ ขนาดมิเตอร์  ขนาด หม้อแปลง Single Ling Diagrams, Riser Diagrams,
รับทำ Main Schedule ขนาด ของ MDM (Main Distribution)
รับออกแบบ ตารางโหลด Load Schedule
รับออกแบบ ระบบ Lighting ไฟฟ้าแสงสว่าง, โคมไฟ, เต้ารับ,
รับออกแบบ ระบบ CCTV, TV, เครื่องเสียง, ระบบป้องกันฟ้าผ่า ฯลฯ
รับออกแบบ ระบบ Fire Alarm System , Smoke & Heat Detector