สัญญาซื้อขาย

สัญญาซื้อขาย

สัญญานี้ทำขึ้นที่………………………เลขที่……………….ซอย………………...ถนน…………………………………………………เขต…………………………………………...จังหวัด……………………………วันที่……………เดือน……………………..………………..ระหว่าง………………………………………….โดย………………………………………………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า ผู้ขายฝ่ายหนึ่ง กับ………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….อยู่บ้านเลขที่………………………ถนน………………………….ตรอก /ซอย…………………….แขวง (ตำบล)…………………………………………เขต (อำเภอ)…………………………………จังหวัด……………………………………………โทรศัพท์ติดต่อหมายเลข………………………..ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า ผู้ซื้ออีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญานี้   ดังมี       เงื่อนไขรายละเอียดต่อไปนี้ : -
ข้อ 1.  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถือเอาเอกสารที่แนบท้ายสัญญานี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญานี้ด้วย คือ
1.1 แบบฟอร์มใบเสนอราคาของผู้ขาย ลงวันที่…………………………….จำนวน………………………..ฉบับ
1.2 แบบฟอร์มใบสั่งซื้อของผู้ซื้อ ลงวันที่………………………………….จำนวน………………………..ฉบับ
1.3      …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
ข้อ 2.  ผู้ขายตกลงขาย และผู้ซื้อตกลงซื้อสินค้าของผู้ขาย คือ……………………...
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….จำนวน……………………………………………………………………………………………….รวมเป็นเงิน…………………………….บาท (……………………………………………………..)โดยผู้ซื้อจะมารับสินค้าที่ซื้อขายดังกล่าวในข้อนี้ด้วยตนเอง หรือผู้ขายจะส่งของให้แก่ผู้ซื้อ ณ……..
……………………………………………………………………………………………………….ภายในกำหนด……………………..วัน (…………………………………..) นับแต่วันทำสัญญานี้
ข้อ 3.  ในวันทำสัญญานี้ ผู้ซื้อได้ชำระค่ามัดจำเป็นเงิน………………………บาท(………………………………………………….) ให้แก่ผู้ขายไว้เป็นเงินสด/เป็นเช็คของธนาคาร
………………………………………เช็คเลขที่…………………………..ลงวันที่…………………จำนวนเงิน…………………………….บาท (………………………………………………………)สำหรับราคาสินค้าส่วนที่เหลืออีกเป็นเงิน……………………..บาท (……………………………..) นั้น ผู้ซื้อตกลงชำระให้แก่ผู้ขายภายใน………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
ข้อ 4.  ในกรณีที่ผู้ซื้อผิดนัด ไม่ชำระราคาสินค้าให้แก่ผู้ขายภายในกำหนดตาม      ข้อ 3. ผู้ซื้อตกลงให้ผู้ขายริบค่ามัดจำที่ผู้ซื้อชำระให้แก่ผู้ขายได้ทันที และผู้ซื้อยินยอมจ่ายเป็น         เบี้ยปรับให้แก่ผู้ขายเป็นเงิน……………………………..บาท (……………………………………) พร้อมทั้งผู้ขายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
ข้อ 5.  หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญา ให้อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากฝ่ายที่ผิดสัญญาได้ตามความเป็นจริง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่าย ละฉบับ และทั้งสองฝ่ายได้ศึกษาเข้าใจข้อความในสัญญานี้ดีโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ     และประทับตราสำคัญไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน


                                                                 ลงชื่อ………………………………………………ผู้ขาย
                                                                      (………………………………………………)

                                                             ลงชื่อ………………………………………………ผู้ซื้อ
                                                                      (………………………………………………)

                                                                        ลงชื่อ………………………………………………พยาน
                                                                      (………………………………………………)

                                                                        ลงชื่อ………………………………………………พยาน
                                                                      (………………………………………………)

รับสร้างโรงงาน,รับออกแบบโรงงาน,รับเหมาก่อสร้าง,ผู้รับเหมา,รับเขียนแบบโรงงาน,แบบแปลนโรงงาน ตลอดจนรับเ

รับออกแบบบ้านและอาคาร พร้อมให้คำแนะนำ เทคนิคดีๆ โดยคุณบี โทร 0867431141

แนะนำเทคนิคการออกแบบ ก่อสร้าง มากมาย โดยคุณบี

รับออกแบบบ้านและอาคารทุกประเภท
แบบบ้าน...(คลิกเข้าดู)
แบบโรงงาน แบบโกดัง แบบคลังสินค้า...(คลิกเข้าดู)
แบบสำนักงาน แบบออฟฟิศ...(คลิกเข้าดู)
แบบทาวน์โฮม แบบทาวเฮาส์ แบบอาคารพาณิชย์...(คลิกเข้าดู)
บริการฝึกอบรม คอร์สเรียนทั้งหมด...(คลิกเข้าดู)

เข้าชม ผลงานออกแบบ พร้อม เทคนิคก่อสร้างมากมาย โดยคุณบี คลิกลิงก์ http://www.xn--l3cahhe4c8f2ab8l2b.com/p/0867431141_21.html
ยินดีให้คำปรึกษาฟรี!!  สอบถามได้ตลอดครับ ยินดีมากๆ
ติดต่อ คุณบี ได้ที่
โทรศัพท์มือถือ : 0867431141
Line:  line052014 หรือแชทผ่านไลน์ คลิ๊กลิงค์  https://line.me/ti/p/P3J0gN59SF
Line@: @baanthaidd (ใส่ @ ด้วยนะครับ) หรือแชทผ่านไลน์ คลิ๊กลิงค์  https://lin.ee/sqYYLM6
อีเมล :   baanthaidd@gmail.com
เว็บไซต์ :   http://www.xn--l3cahhe4c8f2ab8l2b.com/


รับออกแบบบ้านและอาคาร 
ยินดีให้คำปรึกษาฟรี!! ตอบ-คำถาม โดยคุณบี สอบถามได้ตลอดครับ... ยินดีมากๆ
บริการ รับออกแบบบ้านและอาคาร  เขียนแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง พร้อมยื่นขอใบอนุญาต สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร(กทม) เทศบาล อบต.  กนอ.  นิคมอุตสาหกรรม แบบ.ข1 แบบ.อ1 แบบ.อ6 แบบ.รง.4 แบบ.รง.3 แบบ.น2 แบบ.น4
บริการถอดแบบประมาณราคา (BOQ) เพื่อขอสินเชื่อ ยื่นกู้ธนาคาร
รับออกแบบ เขียนแบบ ขายแบบแปลนพิมพ์เขียว  แบบอพาร์ทเม้นท์ แบบคอนโด แบบรีสอร์ท แบบโรงแรม แบบหอพัก แบบบ้าน แบบโรงงาน แบบโกดัง แบบโรงแรม แบบรีสอร์ท แบบอาคารพาณิชย์ แบบทาวน์เฮ้าส์ แบบสำนักงาน แบบก่อสร้างอาคารทุกชนิด
บริการรับออกแบบอาคารพร้อม รับเซ็นต์แบบ รับเซ็นต์ควบคุมงาน โดย วุฒิวิศวกรโยธารับเซ็นต์แบบ สามัญสถาปนิกรับเซ็นต์แบบ  วุฒิสถาปนิกรับเซ็นต์แบบ สามัญวิศวกรโยธารับเซ็นต์แบบ สามัญวิศวกรไฟฟ้ารับเซ็นต์แบบ วุฒิวิศวกรไฟฟ้ารับเซ็นต์แบบ สามัญวิศวกรเครื่องกลรับเซ็นต์แบบ  วุฒิวิศวกรเครื่องกลรับเซ็นต์แบบ สามัญวิศวกรอุตสาหการรับเซ็นต์แบบ สามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อมรับเซ็นต์แบบ     
รับออกแบบพร้อมก่อสร้าง รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างคอนโด รับสร้างโรงแรม รับสร้างหอพัก รับสร้างบ้าน รับสร้างโรงงาน รับสร้างโกดัง รับสร้างสำนักงาน รับสร้างอาคารพาณิชย์  และรับเหมาก่อสร้างอาคารทุกชนิด 
รับเป็นที่ปรึกษาบริหารงานก่อสร้าง รับปรึกษากฎหมายก่อสร้าง รับตรวจสอบ ควบคุมงานก่อสร้างอาคารทุกประเภท
รับออกแบบทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา  
รับออกแบบโครงสร้างอาคาร  รายการคำนวณโครงสร้าง โดย วุฒิวิศวกรโยธา สามัญวิศวกรโยธา   
รับออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย รายการคำนวนระบบบำบัดน้ำเสีย รับออกแบบระบบบำบัดมลพิษ และงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  โดยสามัญสิ่งแวดล้อม
รับออกแบบระบบดับเพลิง และ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Fire Alarm Fire Pump ระบบดับเพลิงอัตโนมัติสปริงเกอร์  โดยสามัญวิศวกรเครื่องกล
รับออกแบบระบบปั๊มน้ำ ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ  ระบบแอร์ โดยสามัญวิศวกรเครื่องกล
รับออกแบบระบบไฟฟ้า รับเขียนแบบไฟฟ้า รับเซ็นต์แบบไฟฟ้า โดย วุฒิวิศวกรไฟฟ้า สามัญวิศวกรไฟฟ้า  
รับออกแบบ ขนาดมิเตอร์  ขนาด หม้อแปลง Single Ling Diagrams, Riser Diagrams,
รับทำ Main Schedule ขนาด ของ MDM (Main Distribution)
รับออกแบบ ตารางโหลด Load Schedule
รับออกแบบ ระบบ Lighting ไฟฟ้าแสงสว่าง, โคมไฟ, เต้ารับ,
รับออกแบบ ระบบ CCTV, TV, เครื่องเสียง, ระบบป้องกันฟ้าผ่า ฯลฯ
รับออกแบบ ระบบ Fire Alarm System , Smoke & Heat Detector